Освітні програми

Освітні програми для бакалавра та магістра

Як нас знайти

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Місія університету: надання якісної вищої освіти з метою сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти упродовж життя. Реалізація місії уможливлюється через дослідження, генерування та поширення нових знань та підготовку компетентних, креативних, соціально відповідальних, патріотично налаштованих фахівців.

Фаховий коледж МНТУ - простір твого навчання

  Про бібліотеку

  Наукова бібліотека

  ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

  – інформаційний, навчальний, науковий і культурно-освітній структурний підрозділ університету, метою якого є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем університету.

  • сприяння реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі;
  • забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів;
  • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів;
  • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
  • пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення;
  • виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

  Загальний бібліотечний фонд налічує близько 10 тисяч документів.

  Наукова бібліотека забезпечує науковий та навчальний процеси університету, обслуговуючи понад тисячу користувачів.

  ПОСЛУГИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ:

  • користування традиційним та електронним документним фондом наукової бібліотеки;
  • користування довідково-пошуковим апаратом (електронним та традиційним);
  • доступ до електронних ресурсів бібліотеки (WEB-сторінки, електронної бібліотеки, електронного каталогу, інституційного репозитарію тощо);
  • доступ до ресурсів мережі Інтернет (через Wi-Fi);
  • бібліографічне інформування користувачів (інформація щодо нових надходжень до бібліотеки, вибіркове розповсюдження інформації, проведення «Днів інформації»);
  • визначення індексів УДК та авторського знака для наукових робіт;
  • інформаційний супровід наукових заходів (конференцій, семінарів тощо);
  • створення бібліографічних, біобібліографічних та тематичних покажчиків;
  • проведення інформаційних занять, семінарів та тренінгів, спрямованих на формування культури академічної доброчесності, а саме:
   • як правильно оформити бібліографічні посилання у наукових роботах
   • як перевірити наукову роботу на плагіат за допомогою спеціального програмного забезпечення
   • відкритий доступ до наукових публікацій у сприянні академічній доброчесності;
   • університетський інституційний репозитарій та академічна доброчесність та ін.
  • консультаційні послуги (консультування з питань бібліографічного опису документів, роботи з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, розміщення видань науковців університету в інституційному репозитарії та ін.);
  • втілення ідей культурно-виховного спрямування (участь у літературних вечорах, тематичних годинах, лекціях-бесідах, зустрічах з відомими людьми, презентаціях книг та ін.);
  • навчальні послуги (проведення занять за темою «Основи інформаційної культури»).

  Заліток Людмила Михайлівна – директор Наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», фахівець у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, кандидатка педагогічних наук (2011), старший науковий співробітник (2015).

  Освіта: Київський інститут культури (1992), бібліотекар-бібліограф; аспірант Інституту педагогіки НАПН України (2006–2011); кандидатська дисертація “Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського” (2011), старщий науковий співробітник (2015).

  Трудова діяльність:

  1992–2000 рр. – бібліотекар Науково-дослідного інституту педагогіки;

  2000–2001 рр. – молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського);

  2001–2003 рр. – завідувач відділу науково-документного забезпечення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  2003–2012 рр. – старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  2012–2016 рр. – заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  з 25 серпня 2016 р. – директор Наукової бібліотеки ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, історії педагогіки, бібліотекознавства, зокрема: „Василь Сухомлинський у бібліографії”, „Бібліотека – джерело духовної культури в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського”, „Василь Олександрович Сухомлинський про взаємодію сім’ї та школи у залученні дитини до книжки”, „Інформаційний ресурс читального залу Фонду В. О. Сухомлинського як осередок вивчення та популяризації ідей Василя Сухомлинського”, „Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського”, „Читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронного середовища ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” та ін. Упорядник низки біобібліографічних покажчиків: „В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001‑2008 рр. (до 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського)”, “Ушанування 90‑ річчя від дня народження Василя Сухомлинського”,  „В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008–2013 рр.” (до 95-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського), „Наукова школа академіка Олександри Савченко”, „Ольга Василівна Сухомлинська”, „Науковий простір академіка Олександри Савченко”, „Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)”, „Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія”,  „Визнаний авторитет у царині нафтогазової промисловості: (до 70-річчя від дня народження Юрія Миколайовича Бугая”) та ін.

  Нагороджена: Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014).

  ПОЛОЖЕННЯ
  ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
  АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) є інформаційним, навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (далі – Університет), метою якої є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем Університету.

  1.2. Бібліотека створюється і ліквідовується наказом президента Університету за поданням ректора.

  1.3. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про Національну програму інформатизації», нормативними актами і документами та інструкціями з бібліотечної справи, які регламентують діяльність бібліотек, «Про інформацію», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Примірним положенням про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації, затвердженим Наказом МОН України № 641 від 06.08.2004 р., Статутом Університету та Правилами внутрішнього розпорядку працівників Університету, ухвалами вченої ради Університету та цим Положенням.

  1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення Бібліотеки.

  1.5. Бібліотека керується нормативно-методичними рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України.

  1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування Бібліотекою, які затверджуються президентом Університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

  1.7. Директор Бібліотеки щороку звітує про свою діяльність на засіданні вченої ради Університету.

  2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  2.1. Сприяти реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

  2.2. Забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечнобібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

  2.3. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

  2.4. Сприяти вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

  2.5. Пропагувати та розкривати за допомогою всіх бібліотечноінформаційних засобів зміст загальнолюдських цінностей, культурноісторичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

  2.6. Створювати власні електронні ресурси: електронну бібліотеку, електронні бази даних, електронний каталог та забезпечувати доступ до них.

  2.7. Організовувати та вести довідково-бібліографічний апарат із використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

  2.8. Здійснювати самостійну та спільну з іншими організаціями й установами науково-дослідну, навчальну та організаційно-методичну роботу з питань бібліографії та книгознавства.

  2.9. Виховувати інформаційну культуру користувачів, прищеплювати їм навички роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

  2.10. Координувати роботу Бібліотеки зі структурними підрозділами Університету.

  2.11. Співпрацювати з бібліотеками інших систем та відомств.

  2.12. Налагоджувати співробітництво з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

  3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

  3.1. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

  3.2. Організовувати диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі, в читальному залі.

  3.3. Безкоштовно надавати користувачам Бібліотеки основні бібліотечні послуги.

  3.4. Реалізовувати можливості взаємовикористання бібліотечного фонду за допомогою міжбібліотечного абонемента тощо.

  3.5. Вивчати інформаційні потреби користувачів та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.

  3.6. Організовувати заняття з основ інформаційної культури. Пропагувати бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій та практичної допомоги, організації книжкових виставок тощо.

  3.7. Дбати про підвищення ефективності інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечувати користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

  3.8. Упорядковувати бібліографічну продукцію (бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки тощо), виконувати всі види бібліотечних довідок, проводити бібліографічні огляди, організовувати експозиційновиставкову діяльність (традиційні та віртуальні книжкові виставки) тощо.

  3.9. Створювати власні електронні ресурси і забезпечувати доступ до них користувачам Бібліотеки.

  3.10. Формувати бібліотечний фонд згідно з планами, програмами і потребами навчальної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи.

  3.11. Організовувати збереження бібліотечного фонду, дбати про його раціональне розміщення та облік, реставрацію, копіювання та оцифрування.

  3.12. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду з метою його оптимізації.

  3.13. Вилучати з бібліотечного фонду документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

  3.14. Створювати і вести систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

  3.15. Спільно з відповідальними за виховну роботу в Університеті викладачами та представниками громадських організацій проводити читацькі конференції, літературні й музичні вечори, диспути, інші масові заходи. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

  3.16. Проводити наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги та ін.

  3.17. Вивчати, узагальнювати і впроваджувати в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснювати перехід на новітні бібліотечні технології.

  3.18. Дбати про систематичне вдосконалення фахового, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки

  4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  4.1. Бібліотека має право:

  4.1.1. За згодою ректора директор та співробітники бібліотеки представляти Університет у різних установах і громадських організаціях, організовувати та брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів із питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

  4.1.2. Знайомитись із навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

  4.1.3. Розробляти структуру, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку бібліотечних кадрів.

  4.1.4. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 р. № 1195 Бібліотека має право приймати та зберігати дарунки, одержані від користувачів Бібліотеки, благодійних організацій, меценатів та ін. Оцінка вартості дарунка визначається комісією з оцінки документів та інструкцією «Про порядок оцінювання документів у Науковій бібліотеці приватного вищого навчального закладу «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая», затвердженої Наказом президента Університету.

  4.1.5. Визначати згідно з «Правилами користування Науковою бібліотекою приватного вищого навчального закладу «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая» види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну Бібліотеки.

  4.1.6. Вносити пропозиції керівництву Університету про необхідність формування бібліотечного фонду, комп’ютерного оснащення, кадрового забезпечення, перспектив розвитку Бібліотеки.

  4.2. Бібліотечні працівники мають право:

  4.2.1. На підтримку від Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурнопросвітницької роботи.

  4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

  4.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

  4.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні.

  4.3.2. Збереження бібліотечного фонду згідно з діючими законодавчими актами

  4.4. Бібліотека зобов’язана:

  4.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування Бібліотекою.

  4.4.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

  4.4.3. Звітуватись про свою роботу перед вченою радою Університету.

  5. УПРАВЛІННЯ

  5.1. Керівництво Бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору та проректору з науково-методичної роботи і є членом вченої ради Університету.

  5.2. Директор Бібліотеки обирається вченою радою Університету терміном, як правило, на п’ять років і затверджується на посаду наказом президента.

  5.3. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом президента за поданням директора Бібліотеки.

  5.4. Директор Бібліотеки у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, стан і збереження фонду та іншого майна, видає розпорядження, які обов’язкові для виконання всіх працівників Бібліотеки.

  5.5. Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу), виділяє Бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

  5.6. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі даного Положення та Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затвердженого Наказом МОН України № 321 від 31.08.1998 р. і затверджуються президентом Університету із погодженням ректора та проректора з науково-методичної роботи.

  5.7. Бібліотека залучає користувачів до управління Бібліотекою і до оцінки її діяльності.

  6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

  6.1. Загальні принципи організації роботи Бібліотеки базуються на інструктивно-методичних документах: положеннях, інструкціях, методичних розробках із питань бібліотечно-бібліографічної роботи тощо.

  6.2. Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються президентом Університету за поданням завідувача Бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

  6.3. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом Університету.

  6.4. Режим роботи Бібліотеки встановлюється президентом відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

  6.5. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарногігієнічних норм та вимог із охорони праці співробітників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день. У цей день Бібліотека користувачів не обслуговує.

  6.6. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

  6.7. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями Бібліотеки.

  7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  7.1. Бібліотека співпрацює з кафедрами, відділами Університету, коледжом, відокремленими структурними підрозділами, надаючи їм інформаційні послуги.

  7.2. Бібліотека співпрацює з іншими бібліотеками, фондами підтримки, іншими установами в галузі інформації, документації, бібліотечної справи тощо на основі договорів.

  Адреса:

  02292

  м. Київ

  провулок Магнітогорський, 3

  Телефон:

  (044) 291–51–12

  Електронна скринька:

  library@istu.edu.ua

  Понеділок–четвер

  з 9.30 до 17.00

   

  П’ятниця

   з 9.30 до 16.00

   

  Суботанеділя

  вихідні дні

   

  Обідня перерва

    з 13.00 до 14.00

   

  Останній день місяця

   санітарний день

  Згідно правил нормування робочого часу наукових бібліотек ЗВО, протягом робочого дня можливі

  15 хвилинні технічні перерви (провітрювання, розстановка фонду і т.д.).

  ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

   НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  (ВИТЯГ)

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Правила користування Науковою бібліотекою (далі – Бібліотека) Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – Університет) розроблені відповідно до Конституції України, законів та інших чинних нормативно-правових документів України: «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну інформацію», «Про інформацію», «Про авторське право та суміжні права», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Статуту ПВНЗ «МНТУ», «Положення про Наукову бібліотеку приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  1.2. Наукова бібліотека є інформаційним, навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Університету, метою якої є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем Університету.

  1.3 Правила користування Бібліотекою регламентують загальний порядок організації обслуговування всіх категорій користувачів інформаційно-бібліотечними ресурсами та послугами, права та обов’язки користувачів.

  1.4. Фонд та матеріально-технічні засоби Бібліотеки є власністю Університету.

  1.5. Користування Бібліотекою є безкоштовним.

  1. КАТЕГОРІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

  2.1. Користуватися Бібліотекою мають право:

  • здобувачі освіти Університету всіх форм навчання;
  • студенти Фахового коледжу ЗВО «МНТУ» (далі – Коледж) всіх форм навчання;
  • аспіранти, докторанти;
  • викладачі Університету та Коледжу;
  • співробітники структурних підрозділів та служб Університету та Коледжу.

  2.2. Порядок запису користувачів:

  • запис студентів, аспірантів, докторантів здійснюється на підставі наказів Університету та Коледжу про їх зарахування;
  • працівників Університету та Коледжу – на підставі паспорту або довідки з відділу кадрів;
  • викладачів, які працюють в Університеті та Коледжі погодинно або за сумісництвом – на підставі паспорту.

  2.3. На підставі зазначених документів заповнюється формуляр користувача.

  2.4. Користувачі Бібліотеки мають право на безоплатній основі отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню і довідкову літературу, користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь у різного рівня науково-практичних заходах, що проводить Бібліотека.

  1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ

  3.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Бібліотеки здійснюється в читальному залі.

  3.2. Бібліотека надає користувачам інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, доступ до електронного каталогу, електронної бібліотеки та електронного репозитарію, мережі Інтернет з правом копіювання інформації на зовнішні носії.

  3.3. Видача документів фіксується в читацькому або книжковому формулярах і підтверджується підписом користувача, який засвідчує факт і дату видачі йому документа.

  3.4. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача у читацькому або книжковому формулярі анулюється поміткою бібліотекаря. Чергова видача документів можлива лише за умов повернення отриманих раніше документів або після продовження терміну користування ними.

  3.5. Навчальна література видається студентам стаціонару згідно з навчальними планами на час вивчення дисципліни, але не більше ніж на навчальний рік.

  3.6. Здобувачі освіти інших форм навчання (заочна, дистанційна) впродовж семестру обслуговуються в читальному залі. В період сесії навчальна література видається на абонементі на 10-15 днів. При необхідності термін користування підручниками може бути продовженим.

  3.7. Викладачам Університету та Коледжу фахова література видається на навчальний рік, у кількості 5–10 примірників. Інші документи видаються у кількості 5 примірників за одне відвідування терміном до 30 днів.

  3.8. Викладачам, які працюють в Університеті та Коледжі за сумісництвом або погодинно література видається тільки в читальній залі на підставі документа, що засвідчує особу.

  3.9. Користувачі мають право виносити з приміщення бібліотеки тільки ті бібліотечні документи, які записані у формулярі користувача або іншому обліковому документі.

  3.10. Забороняється виносити документи з читальної зали без дозволу бібліотекаря.

  3.11. Довідкові видання, контрольні примірники, видаються тільки у читальному залі.

  3.12. Неопубліковані матеріали (дисертації) видаються тільки в читальній залі. Для користування вище вказаними документами студенти повинні надати заяву, підписану завідувачем кафедри.

  3.13. Кількість виданих документів для роботи у читальній залі не обмежується.

  3.14. Порядок користування електронними ресурсами бібліотеки:

  • користувачі мають право користуватися електронними ресурсами Бібліотеки: електронним каталогом, електронною бібліотекою, репозитарієм, ресурсами мережі Internet;
  • користувачі можуть як самостійно здійснювати інформаційний пошук, так і за допомогою чергового бібліотекаря;
  • документи електронного репозитарію доступні для користування лише в локальній мережі Університету.
  1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

  Користувачі бібліотеки мають право:

  4.1. Безкоштовно користуватися всіма бібліотечними послугами.

  4.2. Користуватися документними ресурсами бібліотеки, електронними ресурсами Бібліотеки, ресурсами Інтернет.

  4.3. Копіювати електронні документи або частини документів на зовнішні носії інформації.

  4.4. Ксерокопіювати документи. Копіювання видань здійснюється з дотриманням ст. 22, 23, 24 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (від 01.01.2023 р. № 2811 – ІХ) зі змінами та доповненнями.

  4.5. Ксерокопіюванню не підлягають дисертації, рідкісні і цінні видання, зношені, не прошиті та пошкодженні видання.

  4.6. Користувачі мають право надавати пропозиції щодо доукомплектування фонду Бібліотеки, режиму її роботи, брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

  Користувачі Бібліотеки зобов’язані:

  5.1 Дотримуватися діючих правил користування Бібліотекою. У разі їх порушення вони можуть бути позбавленими права користування нею на термін, визначений адміністрацією Бібліотеки від 14 до 30 днів. В окремих випадках – до кінця навчального року.

  5.2 Дбайливо ставитися до фонду і майна Бібліотеки: при отриманні документів перевірити наявність пошкоджень; у разі виявлення дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. Інакше відповідальність за виявлені у документах дефекти несе читач, який користувався ними останній.

  5.3 Повертати отримані видання у встановлений термін і не пошкодженими.

  5.4. Користувачі-студенти зобов’язані після закінчення навчального року повернути всі взяті у Бібліотеці документи.

  5.5. Користувачі, які відраховані, звільненні з Університету, які оформлюють академічну відпустку зобов’язані повернути до Бібліотеки всі документи та підписати обхідний.

  5.6. Користувачі-студенти які закінчили Університет або Коледж повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з Бібліотекою і підписати обхідний лист.

  5.7. Дотримуватись порядку в Бібліотеці: тиші у читальному залі, не заходити у верхньому одязі, з їжею, напоями, не користуватися мобільними телефонами, не заносити до Бібліотеки великі сумки, тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та читачами.

  5.8. Користувачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання.

  5.9. За порушення правил користування Бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватися послугами Бібліотеки.

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМІННИЙ ФОНД

  З 2016 року в Науковій бібліотеці ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» функціонує обмінний фонд, який складається з різних типів та видів вітчизняних видань.

  Обмінний фонд наукової бібліотеки МНТУ створений для організації обміну, перерозподілу, розповсюдження та безкоштовної передачі документів бібліотекам України.

  Основу обмінного фонду становлять видання доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, фахівця у галузі видобутку нафти і газу, автора розробок системного підходу до проектування нових конструкцій і технологічних процесів Юрія Миколайовича Бугая.

  З метою формування, доукомплектування та поліпшення якісного складу фонду та виконуючи наказ Міністерства культури і мистецтв України за №152 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» пропонуємо співпрацю по книгообміну документами з обмінного фонду нашої бібліотеки.

  МИ ПРОПОНУЄМО НА ОБМІН:

  1. Бугай Ю. М. Газогідратні родовища : (умови утворення покладу, підходи до пошуків та видобування метанового газу) / Ю. М. Бугай, Ю. А. Балакіров. – Київ, 2003. – 176 с.

  В книзі узагальнені публікації, результати досліджень різних авторів щодо умов утворення газогідрат них родовищ, щодо властивостей вуглеводневих газів, ув’язнених у гідратній оболонці, можливостей їх вилучення, щодо технологічних аспектів видобутку енергоносіїв із гідратів.

  У наявності близько 120 примірників

  2. Бугай Ю. М. Лекції з опору матеріалів : навч. посіб. / Ю. М. Бугай, П. І. Огородніков, Б. В. Сверида. – Київ : МНТУ, 2003. – Ч. 1. – 468 с.

  Навчальний посібник містить послідовний виклад курсу лекцій з опору матеріалів і написаний згідно діючих програм з цієї дисципліни. Розглянуто загальні підходи до побудови моделей механіки матеріалів, основні види напруженого і деформованого станів тіла (розтяг-стиск, зсув, кручення, згин), методи розрахунку деталей на міцність і жорсткість. Висвітлено основи теорії статичної міцності матеріалів і конструкцій, виключно з елементами механіки руйнування. Нетрадиційним є виклад особливостей розрахунку балок із сучасних композиційних матеріалів в рамках зсувної моделі С. П. Тимошенка.

  Навчальний посібник містить  розв’язані приклади і задачі для самостійної роботи. Для студентів механічних і технологічних спеціальностей технічних університетів та коледжів України.

  У наявності близько 80 примірників

  3. Огородніков П. І. Опір матеріалів. Інформації, програмні запитання і відповіді, задачі і тести : навч. посіб. / ОгородніковП.І., Сверида Б. В., Бугай В. Ю. – 2006. – Ч. 1. – 257 с.

  Посібник містить інформаційний матеріал, програмні запитання з відповідями, типові розв’язання задач, тестові завдання. Така структура та зміст посібника допоможуть студетам вивчити, закріпити або повторити курс опору матеріалів. Посібник укладений на допомогу студентам.

  У наявності близько 20 примірників

  4. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій /Ю. П. Зайченко. – 5-те вид., перероб. і доп, – Київ : ЗАТ «Віпол», 2001 – 688 с.

  Підручник є базовим з викладення основних принципів дослідження операцій. Викладені методи та підходи до прийняття рішень в умовах визначеності ризику та невизначеності. Детально розглянуті численні методи оптимізації, що використовуються в задачах прийняття рішень: лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне, стохастичне програмування.

  П‘яте видання доповнене розділами які висвітлюють сучасні напрямки «Дослідження операцій». Окрема нова глава присвячена викладенню задач та методів прийняття рішень в умовах невизначеності. Тут розглянуто апарат нечітких множин та відношень, описані задачі і методи нечіткого програмування. Детально висвітлені багатокритеріальні задачі оптимізації з нечіткими параметрами та методи їх розв’язання, які знаходять широке застосування в сучасній економіці.

  Підручник є базовим при викладанні дисципліни «Дослідження операцій», орієнтований на студентів напрямків: «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика», разом з тим він широко використовується і для вивчення математичних методів оптимізації студентами економічних спеціальностей університетів. Підручник можна використати як довідник з курсу «Сучасні методи оптимізації».

  Підручник витримав 5 видань, є єдиним підручником в Україні з дисципліни «Дослідження операцій» з грифом Міносвіти України.

  У наявності близько 300 примірників

  5. Спорудження нафтобаз і газонафтосховищ : підруч. для студ. вищих навч. закладів, що навч. за спец. «Газонафтопроводи та газонафтосховища» /Ю.М. Бугай [и др.] ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу, Міжнародний науково-технічний ун-т. – Київ : Віпол, 2000. – 606 с.

  У наявності близько 300 примірників

  6. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження : наук.-практ. посіб. / Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., Ропотан О.; за наук. ред. А.  В. Мазура. – Київ: ТОВ «Ніка-Прінт», 2005. – 832 с.

  Пропонована читачеві книга представляє собою комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України та acquis communau-taire у сфері митного регулювання. Докладно висвітлено процеси становлення митного права, надано характеристику основних джерел митного регулювання, досліджено основні інститути митного права України та ЄС. Видання також містить переклад основних Регламентів, які покладені в основу законодавства Європейського Союзу щодо регулювання правовідносин у сфері митного права, а також глосарій термінів. Книга буде корисною студентам, працівникам вищої школи, науковцям, державним службовцям, сферою інтересів яких є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями інтеграції України до ЄС.

  У наявності близько 35 примірників

  Якщо вас зацікавили конкретні видання і вам є що запропонувати нам на обмін, просимо повідомити нас:

  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ПОСЛУГИ

  Наукова бібліотека

  ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

  – інформаційний, навчальний, науковий і культурно-освітній структурний підрозділ університету, метою якого є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем університету.

  • сприяння реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі;
  • забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів;
  • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів;
  • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
  • пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення;
  • виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

  Загальний бібліотечний фонд налічує близько 10 тисяч документів.

  Наукова бібліотека забезпечує науковий та навчальний процеси університету, обслуговуючи понад тисячу користувачів.

  ПОСЛУГИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ:

  • користування традиційним та електронним документним фондом наукової бібліотеки;
  • користування довідково-пошуковим апаратом (електронним та традиційним);
  • доступ до електронних ресурсів бібліотеки (WEB-сторінки, електронної бібліотеки, електронного каталогу, інституційного репозитарію тощо);
  • доступ до ресурсів мережі Інтернет (через Wi-Fi);
  • бібліографічне інформування користувачів (інформація щодо нових надходжень до бібліотеки, вибіркове розповсюдження інформації, проведення «Днів інформації»);
  • визначення індексів УДК та авторського знака для наукових робіт;
  • інформаційний супровід наукових заходів (конференцій, семінарів тощо);
  • створення бібліографічних, біобібліографічних та тематичних покажчиків;
  • проведення інформаційних занять, семінарів та тренінгів, спрямованих на формування культури академічної доброчесності, а саме:
   • як правильно оформити бібліографічні посилання у наукових роботах
   • як перевірити наукову роботу на плагіат за допомогою спеціального програмного забезпечення
   • відкритий доступ до наукових публікацій у сприянні академічній доброчесності;
   • університетський інституційний репозитарій та академічна доброчесність та ін.
  • консультаційні послуги (консультування з питань бібліографічного опису документів, роботи з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, розміщення видань науковців університету в інституційному репозитарії та ін.);
  • втілення ідей культурно-виховного спрямування (участь у літературних вечорах, тематичних годинах, лекціях-бесідах, зустрічах з відомими людьми, презентаціях книг та ін.);
  • навчальні послуги (проведення занять за темою «Основи інформаційної культури»).
  КЕРІВНИЦТВО

  Заліток Людмила Михайлівна – директор Наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», фахівець у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, кандидатка педагогічних наук (2011), старший науковий співробітник (2015).

  Освіта: Київський інститут культури (1992), бібліотекар-бібліограф; аспірант Інституту педагогіки НАПН України (2006–2011); кандидатська дисертація “Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського” (2011), старщий науковий співробітник (2015).

  Трудова діяльність:

  1992–2000 рр. – бібліотекар Науково-дослідного інституту педагогіки;

  2000–2001 рр. – молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського);

  2001–2003 рр. – завідувач відділу науково-документного забезпечення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  2003–2012 рр. – старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  2012–2016 рр. – заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

  з 25 серпня 2016 р. – директор Наукової бібліотеки ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, історії педагогіки, бібліотекознавства, зокрема: „Василь Сухомлинський у бібліографії”, „Бібліотека – джерело духовної культури в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського”, „Василь Олександрович Сухомлинський про взаємодію сім’ї та школи у залученні дитини до книжки”, „Інформаційний ресурс читального залу Фонду В. О. Сухомлинського як осередок вивчення та популяризації ідей Василя Сухомлинського”, „Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського”, „Читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронного середовища ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” та ін. Упорядник низки біобібліографічних покажчиків: „В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001‑2008 рр. (до 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського)”, “Ушанування 90‑ річчя від дня народження Василя Сухомлинського”,  „В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008–2013 рр.” (до 95-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського), „Наукова школа академіка Олександри Савченко”, „Ольга Василівна Сухомлинська”, „Науковий простір академіка Олександри Савченко”, „Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)”, „Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія”,  „Визнаний авторитет у царині нафтогазової промисловості: (до 70-річчя від дня народження Юрія Миколайовича Бугая”) та ін.

  Нагороджена: Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014).

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ

  ПОЛОЖЕННЯ
  ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
  АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) є інформаційним, навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (далі – Університет), метою якої є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем Університету.

  1.2. Бібліотека створюється і ліквідовується наказом президента Університету за поданням ректора.

  1.3. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про Національну програму інформатизації», нормативними актами і документами та інструкціями з бібліотечної справи, які регламентують діяльність бібліотек, «Про інформацію», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Примірним положенням про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації, затвердженим Наказом МОН України № 641 від 06.08.2004 р., Статутом Університету та Правилами внутрішнього розпорядку працівників Університету, ухвалами вченої ради Університету та цим Положенням.

  1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення Бібліотеки.

  1.5. Бібліотека керується нормативно-методичними рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України.

  1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування Бібліотекою, які затверджуються президентом Університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

  1.7. Директор Бібліотеки щороку звітує про свою діяльність на засіданні вченої ради Університету.

  2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  2.1. Сприяти реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

  2.2. Забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечнобібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

  2.3. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

  2.4. Сприяти вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

  2.5. Пропагувати та розкривати за допомогою всіх бібліотечноінформаційних засобів зміст загальнолюдських цінностей, культурноісторичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

  2.6. Створювати власні електронні ресурси: електронну бібліотеку, електронні бази даних, електронний каталог та забезпечувати доступ до них.

  2.7. Організовувати та вести довідково-бібліографічний апарат із використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

  2.8. Здійснювати самостійну та спільну з іншими організаціями й установами науково-дослідну, навчальну та організаційно-методичну роботу з питань бібліографії та книгознавства.

  2.9. Виховувати інформаційну культуру користувачів, прищеплювати їм навички роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

  2.10. Координувати роботу Бібліотеки зі структурними підрозділами Університету.

  2.11. Співпрацювати з бібліотеками інших систем та відомств.

  2.12. Налагоджувати співробітництво з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

  3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

  3.1. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

  3.2. Організовувати диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі, в читальному залі.

  3.3. Безкоштовно надавати користувачам Бібліотеки основні бібліотечні послуги.

  3.4. Реалізовувати можливості взаємовикористання бібліотечного фонду за допомогою міжбібліотечного абонемента тощо.

  3.5. Вивчати інформаційні потреби користувачів та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.

  3.6. Організовувати заняття з основ інформаційної культури. Пропагувати бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій та практичної допомоги, організації книжкових виставок тощо.

  3.7. Дбати про підвищення ефективності інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечувати користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

  3.8. Упорядковувати бібліографічну продукцію (бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки тощо), виконувати всі види бібліотечних довідок, проводити бібліографічні огляди, організовувати експозиційновиставкову діяльність (традиційні та віртуальні книжкові виставки) тощо.

  3.9. Створювати власні електронні ресурси і забезпечувати доступ до них користувачам Бібліотеки.

  3.10. Формувати бібліотечний фонд згідно з планами, програмами і потребами навчальної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи.

  3.11. Організовувати збереження бібліотечного фонду, дбати про його раціональне розміщення та облік, реставрацію, копіювання та оцифрування.

  3.12. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду з метою його оптимізації.

  3.13. Вилучати з бібліотечного фонду документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

  3.14. Створювати і вести систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

  3.15. Спільно з відповідальними за виховну роботу в Університеті викладачами та представниками громадських організацій проводити читацькі конференції, літературні й музичні вечори, диспути, інші масові заходи. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

  3.16. Проводити наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги та ін.

  3.17. Вивчати, узагальнювати і впроваджувати в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснювати перехід на новітні бібліотечні технології.

  3.18. Дбати про систематичне вдосконалення фахового, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки

  4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  4.1. Бібліотека має право:

  4.1.1. За згодою ректора директор та співробітники бібліотеки представляти Університет у різних установах і громадських організаціях, організовувати та брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів із питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

  4.1.2. Знайомитись із навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

  4.1.3. Розробляти структуру, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку бібліотечних кадрів.

  4.1.4. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 р. № 1195 Бібліотека має право приймати та зберігати дарунки, одержані від користувачів Бібліотеки, благодійних організацій, меценатів та ін. Оцінка вартості дарунка визначається комісією з оцінки документів та інструкцією «Про порядок оцінювання документів у Науковій бібліотеці приватного вищого навчального закладу «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая», затвердженої Наказом президента Університету.

  4.1.5. Визначати згідно з «Правилами користування Науковою бібліотекою приватного вищого навчального закладу «Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая» види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну Бібліотеки.

  4.1.6. Вносити пропозиції керівництву Університету про необхідність формування бібліотечного фонду, комп’ютерного оснащення, кадрового забезпечення, перспектив розвитку Бібліотеки.

  4.2. Бібліотечні працівники мають право:

  4.2.1. На підтримку від Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурнопросвітницької роботи.

  4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

  4.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

  4.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні.

  4.3.2. Збереження бібліотечного фонду згідно з діючими законодавчими актами

  4.4. Бібліотека зобов’язана:

  4.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування Бібліотекою.

  4.4.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

  4.4.3. Звітуватись про свою роботу перед вченою радою Університету.

  5. УПРАВЛІННЯ

  5.1. Керівництво Бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору та проректору з науково-методичної роботи і є членом вченої ради Університету.

  5.2. Директор Бібліотеки обирається вченою радою Університету терміном, як правило, на п’ять років і затверджується на посаду наказом президента.

  5.3. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом президента за поданням директора Бібліотеки.

  5.4. Директор Бібліотеки у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, стан і збереження фонду та іншого майна, видає розпорядження, які обов’язкові для виконання всіх працівників Бібліотеки.

  5.5. Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу), виділяє Бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

  5.6. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі даного Положення та Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затвердженого Наказом МОН України № 321 від 31.08.1998 р. і затверджуються президентом Університету із погодженням ректора та проректора з науково-методичної роботи.

  5.7. Бібліотека залучає користувачів до управління Бібліотекою і до оцінки її діяльності.

  6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

  6.1. Загальні принципи організації роботи Бібліотеки базуються на інструктивно-методичних документах: положеннях, інструкціях, методичних розробках із питань бібліотечно-бібліографічної роботи тощо.

  6.2. Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються президентом Університету за поданням завідувача Бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

  6.3. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом Університету.

  6.4. Режим роботи Бібліотеки встановлюється президентом відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

  6.5. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарногігієнічних норм та вимог із охорони праці співробітників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день. У цей день Бібліотека користувачів не обслуговує.

  6.6. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

  6.7. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями Бібліотеки.

  7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  7.1. Бібліотека співпрацює з кафедрами, відділами Університету, коледжом, відокремленими структурними підрозділами, надаючи їм інформаційні послуги.

  7.2. Бібліотека співпрацює з іншими бібліотеками, фондами підтримки, іншими установами в галузі інформації, документації, бібліотечної справи тощо на основі договорів.

  КОНТАКТИ

  Адреса:

  02292

  м. Київ

  провулок Магнітогорський, 3

  Телефон:

  (044) 291–51–12

  Електронна скринька:

  library@istu.edu.ua

  РЕЖИМ РОБОТИ

  Понеділок–четвер

  з 9.30 до 17.00

   

  П’ятниця

   з 9.30 до 16.00

   

  Суботанеділя

  вихідні дні

   

  Обідня перерва

    з 13.00 до 14.00

   

  Останній день місяця

   санітарний день

  Згідно правил нормування робочого часу наукових бібліотек ЗВО, протягом робочого дня можливі

  15 хвилинні технічні перерви (провітрювання, розстановка фонду і т.д.).

  ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

  ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

   НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  (ВИТЯГ)

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Правила користування Науковою бібліотекою (далі – Бібліотека) Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – Університет) розроблені відповідно до Конституції України, законів та інших чинних нормативно-правових документів України: «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну інформацію», «Про інформацію», «Про авторське право та суміжні права», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Статуту ПВНЗ «МНТУ», «Положення про Наукову бібліотеку приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  1.2. Наукова бібліотека є інформаційним, навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Університету, метою якої є бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід освітнього процесу, наукових досліджень за профілем Університету.

  1.3 Правила користування Бібліотекою регламентують загальний порядок організації обслуговування всіх категорій користувачів інформаційно-бібліотечними ресурсами та послугами, права та обов’язки користувачів.

  1.4. Фонд та матеріально-технічні засоби Бібліотеки є власністю Університету.

  1.5. Користування Бібліотекою є безкоштовним.

  1. КАТЕГОРІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

  2.1. Користуватися Бібліотекою мають право:

  • здобувачі освіти Університету всіх форм навчання;
  • студенти Фахового коледжу ЗВО «МНТУ» (далі – Коледж) всіх форм навчання;
  • аспіранти, докторанти;
  • викладачі Університету та Коледжу;
  • співробітники структурних підрозділів та служб Університету та Коледжу.

  2.2. Порядок запису користувачів:

  • запис студентів, аспірантів, докторантів здійснюється на підставі наказів Університету та Коледжу про їх зарахування;
  • працівників Університету та Коледжу – на підставі паспорту або довідки з відділу кадрів;
  • викладачів, які працюють в Університеті та Коледжі погодинно або за сумісництвом – на підставі паспорту.

  2.3. На підставі зазначених документів заповнюється формуляр користувача.

  2.4. Користувачі Бібліотеки мають право на безоплатній основі отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню і довідкову літературу, користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь у різного рівня науково-практичних заходах, що проводить Бібліотека.

  1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ ТА ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ

  3.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Бібліотеки здійснюється в читальному залі.

  3.2. Бібліотека надає користувачам інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, доступ до електронного каталогу, електронної бібліотеки та електронного репозитарію, мережі Інтернет з правом копіювання інформації на зовнішні носії.

  3.3. Видача документів фіксується в читацькому або книжковому формулярах і підтверджується підписом користувача, який засвідчує факт і дату видачі йому документа.

  3.4. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача у читацькому або книжковому формулярі анулюється поміткою бібліотекаря. Чергова видача документів можлива лише за умов повернення отриманих раніше документів або після продовження терміну користування ними.

  3.5. Навчальна література видається студентам стаціонару згідно з навчальними планами на час вивчення дисципліни, але не більше ніж на навчальний рік.

  3.6. Здобувачі освіти інших форм навчання (заочна, дистанційна) впродовж семестру обслуговуються в читальному залі. В період сесії навчальна література видається на абонементі на 10-15 днів. При необхідності термін користування підручниками може бути продовженим.

  3.7. Викладачам Університету та Коледжу фахова література видається на навчальний рік, у кількості 5–10 примірників. Інші документи видаються у кількості 5 примірників за одне відвідування терміном до 30 днів.

  3.8. Викладачам, які працюють в Університеті та Коледжі за сумісництвом або погодинно література видається тільки в читальній залі на підставі документа, що засвідчує особу.

  3.9. Користувачі мають право виносити з приміщення бібліотеки тільки ті бібліотечні документи, які записані у формулярі користувача або іншому обліковому документі.

  3.10. Забороняється виносити документи з читальної зали без дозволу бібліотекаря.

  3.11. Довідкові видання, контрольні примірники, видаються тільки у читальному залі.

  3.12. Неопубліковані матеріали (дисертації) видаються тільки в читальній залі. Для користування вище вказаними документами студенти повинні надати заяву, підписану завідувачем кафедри.

  3.13. Кількість виданих документів для роботи у читальній залі не обмежується.

  3.14. Порядок користування електронними ресурсами бібліотеки:

  • користувачі мають право користуватися електронними ресурсами Бібліотеки: електронним каталогом, електронною бібліотекою, репозитарієм, ресурсами мережі Internet;
  • користувачі можуть як самостійно здійснювати інформаційний пошук, так і за допомогою чергового бібліотекаря;
  • документи електронного репозитарію доступні для користування лише в локальній мережі Університету.
  1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

  Користувачі бібліотеки мають право:

  4.1. Безкоштовно користуватися всіма бібліотечними послугами.

  4.2. Користуватися документними ресурсами бібліотеки, електронними ресурсами Бібліотеки, ресурсами Інтернет.

  4.3. Копіювати електронні документи або частини документів на зовнішні носії інформації.

  4.4. Ксерокопіювати документи. Копіювання видань здійснюється з дотриманням ст. 22, 23, 24 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (від 01.01.2023 р. № 2811 – ІХ) зі змінами та доповненнями.

  4.5. Ксерокопіюванню не підлягають дисертації, рідкісні і цінні видання, зношені, не прошиті та пошкодженні видання.

  4.6. Користувачі мають право надавати пропозиції щодо доукомплектування фонду Бібліотеки, режиму її роботи, брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

  Користувачі Бібліотеки зобов’язані:

  5.1 Дотримуватися діючих правил користування Бібліотекою. У разі їх порушення вони можуть бути позбавленими права користування нею на термін, визначений адміністрацією Бібліотеки від 14 до 30 днів. В окремих випадках – до кінця навчального року.

  5.2 Дбайливо ставитися до фонду і майна Бібліотеки: при отриманні документів перевірити наявність пошкоджень; у разі виявлення дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. Інакше відповідальність за виявлені у документах дефекти несе читач, який користувався ними останній.

  5.3 Повертати отримані видання у встановлений термін і не пошкодженими.

  5.4. Користувачі-студенти зобов’язані після закінчення навчального року повернути всі взяті у Бібліотеці документи.

  5.5. Користувачі, які відраховані, звільненні з Університету, які оформлюють академічну відпустку зобов’язані повернути до Бібліотеки всі документи та підписати обхідний.

  5.6. Користувачі-студенти які закінчили Університет або Коледж повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з Бібліотекою і підписати обхідний лист.

  5.7. Дотримуватись порядку в Бібліотеці: тиші у читальному залі, не заходити у верхньому одязі, з їжею, напоями, не користуватися мобільними телефонами, не заносити до Бібліотеки великі сумки, тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та читачами.

  5.8. Користувачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання.

  5.9. За порушення правил користування Бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватися послугами Бібліотеки.

  ОБМІННИЙ ФОНД

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМІННИЙ ФОНД

  З 2016 року в Науковій бібліотеці ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» функціонує обмінний фонд, який складається з різних типів та видів вітчизняних видань.

  Обмінний фонд наукової бібліотеки МНТУ створений для організації обміну, перерозподілу, розповсюдження та безкоштовної передачі документів бібліотекам України.

  Основу обмінного фонду становлять видання доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, фахівця у галузі видобутку нафти і газу, автора розробок системного підходу до проектування нових конструкцій і технологічних процесів Юрія Миколайовича Бугая.

  З метою формування, доукомплектування та поліпшення якісного складу фонду та виконуючи наказ Міністерства культури і мистецтв України за №152 від 23.03.2005 р. «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» пропонуємо співпрацю по книгообміну документами з обмінного фонду нашої бібліотеки.

  МИ ПРОПОНУЄМО НА ОБМІН:

  1. Бугай Ю. М. Газогідратні родовища : (умови утворення покладу, підходи до пошуків та видобування метанового газу) / Ю. М. Бугай, Ю. А. Балакіров. – Київ, 2003. – 176 с.

  В книзі узагальнені публікації, результати досліджень різних авторів щодо умов утворення газогідрат них родовищ, щодо властивостей вуглеводневих газів, ув’язнених у гідратній оболонці, можливостей їх вилучення, щодо технологічних аспектів видобутку енергоносіїв із гідратів.

  У наявності близько 120 примірників

  2. Бугай Ю. М. Лекції з опору матеріалів : навч. посіб. / Ю. М. Бугай, П. І. Огородніков, Б. В. Сверида. – Київ : МНТУ, 2003. – Ч. 1. – 468 с.

  Навчальний посібник містить послідовний виклад курсу лекцій з опору матеріалів і написаний згідно діючих програм з цієї дисципліни. Розглянуто загальні підходи до побудови моделей механіки матеріалів, основні види напруженого і деформованого станів тіла (розтяг-стиск, зсув, кручення, згин), методи розрахунку деталей на міцність і жорсткість. Висвітлено основи теорії статичної міцності матеріалів і конструкцій, виключно з елементами механіки руйнування. Нетрадиційним є виклад особливостей розрахунку балок із сучасних композиційних матеріалів в рамках зсувної моделі С. П. Тимошенка.

  Навчальний посібник містить  розв’язані приклади і задачі для самостійної роботи. Для студентів механічних і технологічних спеціальностей технічних університетів та коледжів України.

  У наявності близько 80 примірників

  3. Огородніков П. І. Опір матеріалів. Інформації, програмні запитання і відповіді, задачі і тести : навч. посіб. / ОгородніковП.І., Сверида Б. В., Бугай В. Ю. – 2006. – Ч. 1. – 257 с.

  Посібник містить інформаційний матеріал, програмні запитання з відповідями, типові розв’язання задач, тестові завдання. Така структура та зміст посібника допоможуть студетам вивчити, закріпити або повторити курс опору матеріалів. Посібник укладений на допомогу студентам.

  У наявності близько 20 примірників

  4. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій /Ю. П. Зайченко. – 5-те вид., перероб. і доп, – Київ : ЗАТ «Віпол», 2001 – 688 с.

  Підручник є базовим з викладення основних принципів дослідження операцій. Викладені методи та підходи до прийняття рішень в умовах визначеності ризику та невизначеності. Детально розглянуті численні методи оптимізації, що використовуються в задачах прийняття рішень: лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне, стохастичне програмування.

  П‘яте видання доповнене розділами які висвітлюють сучасні напрямки «Дослідження операцій». Окрема нова глава присвячена викладенню задач та методів прийняття рішень в умовах невизначеності. Тут розглянуто апарат нечітких множин та відношень, описані задачі і методи нечіткого програмування. Детально висвітлені багатокритеріальні задачі оптимізації з нечіткими параметрами та методи їх розв’язання, які знаходять широке застосування в сучасній економіці.

  Підручник є базовим при викладанні дисципліни «Дослідження операцій», орієнтований на студентів напрямків: «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика», разом з тим він широко використовується і для вивчення математичних методів оптимізації студентами економічних спеціальностей університетів. Підручник можна використати як довідник з курсу «Сучасні методи оптимізації».

  Підручник витримав 5 видань, є єдиним підручником в Україні з дисципліни «Дослідження операцій» з грифом Міносвіти України.

  У наявності близько 300 примірників

  5. Спорудження нафтобаз і газонафтосховищ : підруч. для студ. вищих навч. закладів, що навч. за спец. «Газонафтопроводи та газонафтосховища» /Ю.М. Бугай [и др.] ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу, Міжнародний науково-технічний ун-т. – Київ : Віпол, 2000. – 606 с.

  У наявності близько 300 примірників

  6. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження : наук.-практ. посіб. / Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., Ропотан О.; за наук. ред. А.  В. Мазура. – Київ: ТОВ «Ніка-Прінт», 2005. – 832 с.

  Пропонована читачеві книга представляє собою комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України та acquis communau-taire у сфері митного регулювання. Докладно висвітлено процеси становлення митного права, надано характеристику основних джерел митного регулювання, досліджено основні інститути митного права України та ЄС. Видання також містить переклад основних Регламентів, які покладені в основу законодавства Європейського Союзу щодо регулювання правовідносин у сфері митного права, а також глосарій термінів. Книга буде корисною студентам, працівникам вищої школи, науковцям, державним службовцям, сферою інтересів яких є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями інтеграції України до ЄС.

  У наявності близько 35 примірників

  Якщо вас зацікавили конкретні видання і вам є що запропонувати нам на обмін, просимо повідомити нас:

  Кириченко Лілія Георгіївна - кандидат педагогічних наук

  Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1995), Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2004).

  У 2012 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

  Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

  Сфера наукових інтересів: мовленнєва культура та національно-культурні цінності сучасної студентської молоді.

  Борисенко Катерина Григорівна – кандидат філологічних наук

  У 1999 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби» зі спеціальності 10.01.01 (українська література).

  Автор (співавтор) понад 50 наукових досліджень з питань української літератури барокової доби.

  Боярчук Артем Володимирович

  Кандидат технічних наук (2012)

  Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» (2005).

  Приймав участь як виконавець у 4 науково-дослідних роботах:

  • Теоретичні основи, методи та інструментальні засоби аналізу, розробки і верифікації гарантоздатних інформаційно-управляючих систем для аерокосмічних об’єктів і комплексів критичного застосування» (ДР 0106U001071, 2006 – 2008 рр.);
  • «Теоретичні засади, методи та технології забезпечення гарантоздатності еволюціонуючих комп’ютеризованих інфраструктур для аерокосмічних і критичних об’єктів» (2009 – 2011 рр);
  • «Теоретичні засади, методи та інформаційні технології розробки програмно-технічних комплексів критичного застосування в умовах ресурсних обмежень» (2012 – 2014 рр.);
  • «Наукові основи, методи і засоби зеленого комп’ютингу і комунікацій» (2015-2017 рр.).

  Автор 64 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

  • 5 праць навчально-методичного характеру,
  • 12 статей у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань, чотири статті у виданнях, які включені до наукометричної бази SCOPUS та Web of Science,
  • 35 тез доповідей на конференціях, з них 23 тези доповідей у збірниках, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science. Також є автором трьох розділів монографій, з яких одна включена до міжнародної наукометричної баз SCOPUS, три патенти на корисну модель.

  Був виконавцем наступних міжнародних проектів транс’європейської програми взаємообмінів між університетам TEMPUS і ERASMUS+, що фінансуються Європейським Союзом:

  1. TEMPUS «MASTAC» Msc and PhD Studies in Aerospace Critical Computing (Розробка і впровадження навчальних курсів по підготовці магістрів і докторів філософії за напрямком аерокосмічного критичного комп’ютінга), JEP 26008-2005 (2006-2009 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу «Моделювання гарантоздатних систем та мереж» та керівництва користувача «Навчально-інформаційний центр критичного комп’ютингу»;
  2. TEMPUS «SAFEGUARD» National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking (Національна мережа центрів інноваційної університетсько-індустріальної кооперації з інженерії безпеки) 158886-TEMPUS-1-2009-1-UK-TEMPUS-JPCR (2010 – 2013 рр.), де був співавтором колективних монографій «Безпека критичних інфраструктур: математичні та інженерні методи аналізу та забезпечення», «Web-, Grid, Cloud-технології для гарантоздатних IT-інфраструктур»;
  3. TEMPUS «GREENCO» Green Computing and Communication (Зелений комп’ютинг та комунікації), 530270-TEMPUS-1-2012-UK-TEMPUS-JPCR (2012 – 2015 рр.), де був співавтором колективної монографії у двох томах «Зелена IT-інженерія», а саме «Том 2. Системи, індустрія, соціум»;
  4. TEMPUS «CABRIOLET» Model-Oriented Approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering (Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки) 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES (2014 – 2016 рр.), де був співавтором колективної монографії з Університетсько-індустріальної кооперації у чотирьох томах.
  5. ERASMUS+ «ALIOT» Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications (Інтернет речей: нова навчальна програма для потреб промисловості та суспільства), 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP (2016 – 2020 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу: «Інтернет речей для індустріальних і гуманітарних застосунків. Основи Інтернету речей», а також співавітором колективної монографії у трьох томах за напрямом Інтернету речей для індустріальних і гуманітарних застосунків, а саме: «Том 1. Основи і технології».

  Артем бере участь у тренінгах з організації стартапів високотехнологічного бізнесу, має сертифікат від компанії TVLP – Technology Venture Launch Programme (США, 2015), сертифікат від Королівського технічного університету, Швеція, за успішне проходження тренінгу за проектом Erasmus+ ALIOT, сертифікат від Королівського технічного університету, Швеція за проходження тренінгу за проектом Tempus KTU.

  Працює в університеті з 2021 року.

  Головним напрямом наукової роботи є розвиток методології та інформаційні технології створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих систем.

  Заліток Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

  У 1992 році закінчила Київський інститут культури. У 2011 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2015 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, теорії та історії педагогіки, бібліотекознавства

  Нагороджена:Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014)

  Жук Аліна Вікторівна - доцент кафедри права МНТУ

  Має вищу педагогічну та юридичну освіту. У 1992 році отримала диплом Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова за спеціальністю «українська мова та література». У 1995 році закінчила та отримала диплом Київського інституту промислової власності і інноватики й присвоєно кваліфікацію патентознавець. У 1998 році отримала диплом Міжрегіональної Академії управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», спеціалізація: комерційне та трудове право. У 2002 році закінчила й отримала диплом Міжнародного науково-технічного університету за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.

  Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільне процесуальне право, сімейне право, адміністративне право, муніципальне право, житлове право.

  Стаж роботи: стаж педагогічної роботи – 10 років, стаж науково-педагогічної роботи – 25 років.

  Автор 4 статей наукового та навчально-методичного характеру, тез доповідей на наукових конференціях.

  Маковейчук Олександр Миколайович

  Доктор технічних наук (2020).

  У 1995 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка.

  Трудова діяльність розпочалася у 1991 році на посаді інженера-конструктора науково-дослідного інституту радіоелектронної медичної апаратури у м. Львів.

  У 1992 році – програміст ТзОВ «Інтелект-Сервіс».

  У 1993 році – старший лаборант науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І. Я. Франка.

  З вересня 1993 року по вересень 1999 року працював на різних посадах від лаборанта до начальника обчислювального центру у Технологічному коледжі Українського державного лісотехнічного університету. Остання посада – начальник навчально-виробничого обчислювального центру – провідний спеціаліст. Займався викладацькою діяльністю за сумісництвом, викладач вищої категорії.

  З 1999 року по жовтень 2002 року працював на різних посадах у окремому конструкторському бюро «Текон-Електрон». Остання посада – провідний інженер-програміст.

  З жовтня по грудень 2002 року – провідний інженер-програміст ПП НВП «Електронні системи».

  З 2003 по 2004 рік – провідний інженер-програміст ЗАТ НПП «Авікос-Електрон».

  З 2004 по 2005 рік – провідний інженер-програміст ТзОВ «Міта-Техніка».

  З 2005 по 2012 рік – провідний інженер-програміст ТзОВ «Бюро Інформаційних Технологій» БІТ.

  У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на спеціальну тему, спеціальність: 20.02.14 – озброєння і військова техніка.

  З 2012 по 2013 рік – доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету для роботи Навчально-консультаційного центру Національного транспортного універстету (НКЦ НТУ), м. Львів.

  З 2012 року по теперешній час співпрацює з компанією Abto Software в ролі провідного інженера-програміста у R&D відділі (технічне керівництво проектами в області комп’ютерного зору та штучного інтелекту).

  З 2018 по 2020 рік – докторант кафедри ЕОМ у Харківському національному університеті радіоелектроніки, ХНУРЕ.

  У 2020 році захистив докторську дисертацію на тему "Моделі, методи та інформаційна технологія побудови і використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності", спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології.

  З 2020 по 2021 р. – доцент кафедри ЕОМ у Харківському національному університеті радіоелектроніки, ХНУРЕ.

  З 2021 року по теперешній час – доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення МНТУ.

  Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: доповнена реальність (augmented reality), реконструкція 3d-моделей із набору зображень (structure from motion), обчислювальна геометрія, обробка зображень (image enhancement, deconvolution and superresolution), еволюційні алгоритми оптимізації (evolutionary algorithms of optimization, genetic algorithms).

  Хобі – біг на довгі дистанції: 5 марафонів, 2 ультрамарафони (50 км, 73 км).

  Сватко Віталій Володимирович

  Кандидат технічних наук (2021).

  Закінчив:

  Національний транспортний університет за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» (2008).

  Працює в університеті з 2021 року. Є автором понад 30 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: Інтелектуальні методи та інформаційні технології оптимізації процесів доставки вантажів у великих містах.

  16 листопада 2023 року у бібліотеці  ЗВО «МНТУ» з нагоди Дня студента було проведено бібліотечний mainstream.

  Студенти ознайомились з книжковими фондами, новітніми інформаційними можливостями бібліотеки, переглянули книжкові виставки.

  Свято розпочалося з розповіді про історію Дня студента, про особливості його святкування в країнах світу. Слід відмітити, що всі студенти брали активну участь в інтелектуальній грі, отримали масу цікавої інформації, позитиву та задоволення. По завершенню заходу найактивніші учасники отримали подарунки, які стали чудовим доповненням відчуття свята.

  Лупак Жанна

  Викладач

  Освіта: З відзнакою закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Право».

  У 2021 році закінчила Академію праці, соціальних відносин і туризму та здобула ступінь вищої освіти «Бакалавр» в галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент».

  Досвід роботи: Має близько 2 років юридичного досвіду. У 2021 р. була стажером НАБУ.

  У науковому доробку близько 20 наукових статей, включаючи фахові та закордонні видання, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема, в галузі кримінального права та кримінального процесу, господарського права, конституційного права, логіки, мовознавства, філософії.
  Надруковані статті у Всеукраїнському інформаційно-публіцистичному часописі «Депутатський корпус».

  Бібліотека – це скарбниця мудрості, джерело ідей, особливий простір з особливою енергетикою, настроєм і затишком, що прокладає стежки у майбутнє через книгу.
  Світ книг безмежний. За даними Міжнародної Федерації Бібліотечних Асоціацій і Установ - у світі налічується більше 569,6 тисяч бібліотек. Всі вони виконують велику гуманітарну місію.
  Пропонуємо відправитись у віртуальні подорожі та познайомитись з найцікавішими, незвичайними та креативними бібліотеками України та світу.

  До уваги здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб (стейкхолдерів)!

  Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення розпочинає процес оновлення освітніх програм за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки».

  Ваші пропозиції, рекомендації та побажання надсилати на електронну скриньку гарантів освітніх программ:

  • Ольга Слабоспицька (o.slabospytska@college.istu.edu.ua)
   освітіній ступінь бакалавра "Інженерія програмного забезпечення" до 07.06.2021;
  • Тетяна Коротун (t.korotun@college.istu.edu.ua)
   освітіній ступінь бакалавра "Комп'ютерні науки" до 07.06.2021;
  • Артем Москаленко (a.moskalenko@college.istu.edu.ua)
   освітній ступень магістр "Комп'ютерні науки" до 14 червня 2021 року.

  Завідувач кафедри, к.т.н. Москаленко Артем

  Костіков Олександр Анатолійович, кандидат фізико-математичних дисциплін, доцент, старший
  викладач

  Освіта:

  • Донецький політехнічний інститут
   за спеціальністю «Прикладна математика» (1985).
  • Аспірантура Інституту прикладної математики і механіки НАН України (м.Донецьк) за
   спеціальністю 01.01.02 «Диференційні рівняння» (1990).

  Валерій Дяченко
  Випускник освітньої програми Комп’ютерні науки, магістр

  Працює noc-інженером в компанії OS.ECO.
  Займається побудовою, розвитком та підтримкою корпоративних комп'ютерних мереж. Починав з посади звичайного helpdesk, навчаючись на другому курсі.

  "Запам'яталась людяність та готовність викладачів йти назустріч студентам. Багато цікавих практичних занять, на яких можна вийти за рамки традиційних навчальних програм."

  Клименко Олександр Анатолійович

  Викладач

  Освіта:
  •Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Магістр, спеціальність: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Кваліфікація: інженер-дослідник.

  Шерстюк Олександр Миколайович, спеціаліст вищої категорії, викладач

  Освіта: Черкаський державний педагогічний університет, 1986 р.,

  Спеціальність: «Фізичне виховання»

  Кваліфікація: «Вчитель фізичної культури»

  Підвищення кваліфікації:

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО ВСТ «Колос» у Полтавській області.
   Стажування 5.06.2020 (1 кред.ЄКТС/30 год.)

  Гарбузенко Тетяна Петрівна, спеціаліст вищої категорії

  Освіта: Національний Педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2008 р.

  Спеціальність: «Географія»

  Кваліфікація: «Вчитель географії, біології та екології, організатор туристсько-краєзнавчої роботи»

  Підвищення кваліфікації:

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації: Державне науково-методичне підприємство «Картографія», від 22.03.2023.
   Сертифікат: №01/23А (1кред. ЄКТС/30 год.)

  Фурс Алла Миколаївна, спеціаліст першої категорії

  Освіта: Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1987 р.

  Кваліфікація: Біохімік-викладач

  Спеціальність: біохімія

  Підвищення кваліфікації:

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «Освіта ХХІ століття», 30.06.2023.
   Сертифікат: ІУ-ТР № 9034 /2023 (1 кред. ЄКТС/30 год.)

  ЯРАНЦЕВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

  Старший викладач кафедри філософії та суспільних наук, викладач латинської мови та іноземної (англійської) мови.

  Випускниця кафедри класичної філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького (раніше Ленінградського) державного університету. Спеціальність "Класична філологія" (латинська та давньогрецька мови, історія античної літератури), друга спеціальність "Російська мова та література", військова спеціальність "Військовий переклад з англійської мови".

  Стаж викладацької роботи: 31 рік.

  Викладала латинську мову в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, латинську та англійську мови в Національній академії внутрішніх справ та Інституті кримінально-виконавчої служби, латинську мову, зокрема студентам англомовної форми навчання, у Київському медичному університеті.

  Пройшла курс навчання в англійські приватній школі Speak Up.

  Наукові інтереси: творчість філософа-стоїка Луція Аннея Сенеки молодшого (близько 4 р. до н.е. – 65 р. н.е.).

  Мене звуть Софія і я хочу спочатку трішки розповісти про себе.

  Я родом з Хмельниччини, маленького славного міста Ізяслав, де закінчила 9 класів ліцею та пізніше почала вивчати Менеджмент, спочатку у школі, потім в університеті. Зараз я навчаюсь на третьому курсі університету. Мені дуже подобається навчання в університеті, тому я вирішила додати фарб університету своєю діяльністю у студентському самоврядуванні.

  На мій погляд, роль студентського самоврядування полягає в тому, щоб зробити університет чимось більшим ніж просто формальний заклад, в якому доводиться проводити немалу кількість годин кожного дня. Кожен студент повинен мати можливість реалізувати свої інтереси без різниці від того, пов'язані вони з культурою, наукою чи спортом. Я вважаю, що Студентська рада нашого університету повинна грати принципово важливу роль у взаємодії між окремими студентами і самою освітньою системою.

  Своїми головними цілями як Голови Студентської ради МНТУ я вважаю:

  • Підвищення рівню довіри до Студентської ради зі сторони тих, хто навчається;
  • Підтримка студентської ініціативи в організації заходів різних напрямів;
  • Підвищення якості інформаційного сектору Ради;
  • Продовження організації і покращення якості уже традиційних заходів нашого університету, такі як «Міс та Містер МНТУ», «Посвята першокурсників» тощо;
  • Допомога студентам у виявленні та вирішенні можливих конфліктів між тими, хто навчається, та викладачами;
  • Покращення взаємодії з різними програмами та проектами, які пов'язані з волонтерською діяльністю.

  Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова в 2003 році за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію  економіст, викладач економічної теорії та інформатики.

   Протягом 2003 – 2008 років працювала в ВМУРоЛ «Україна» (старший викладач).

  З 2008 року працює в МНТУ імені академіка Юрія Бугая.

  Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Організація виробництва», «Фінанси».

  В червні 2021 р. пройшла навчання за програмою підготовки експертів із проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти. 

  Коло наукових інтересів - економіка та фінанси підприємств.

  Жураківська Юлія Миколаївна - Викладач кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування

  Закінчила у 2008 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

  Закінчила у 2009 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Сертифікат підвищення кваліфікації:

  • «ONLINE LEARNING AS A NON-TRADITIONAL FORM OF THE MODERN EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE MOODLE PLATFORM» (2020);
  • «USING THE OPPORTUNITIES OF CLOUD SERVICES ON THE EXAMPLEOFGOOGLEMEET, GOOGLE CLASSROOMPLATFORMS IN THE MODERRN ONLINE EDUCATION» (2020);
  • «Економічна та фінансова взаємодія суб’єктів економічної діяльності на макро- та мікрорівні» (2020 р.).

  Викладає дисципліни: «Організація праці менеджера», «Адміністративний менеджмент», «Логістика», «Теорія організації»

  Народився 15.11.1987 р. у м. Києві. У 2004 році закінчив школу №71 (м. Київ).

  У 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобув кваліфікацію магістра з інформаційно-вимірювальних систем (факультет авіаційних та космічних систем) та отримав паралельну другу вищу освіту – економіст з фінансової роботи (Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету).

  У 2014 році закінчив аспірантуру факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

  Основні етапи педагогічної діяльності

  З 2015 по 2017 рік – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

  З 2017 року – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Сфера наукових інтересів

  Менеджмент, економічна безпека підприємств.

  Контактні дані: aruzhitskii@gmail.com

  Наукові публікації: автор більше 30 наукових праць

  Народився 8 лютого 1990 року м. Кіровське. Закінчив ОШ № 86 м.Макіївка у 2007 році із срібною медаллю.

  У 2012 році закінчив Донецький Державний Університет управління. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (спеціалізація адміністративний менеджмент в громадських організаціях) та здобув кваліфікацію менеджера з адміністративної діяльності.

  З 2012 по 2013 р.р. працював спеціалістом I-ї категорії відділу комунального господарства та благоустрою Червоногвардійської районної адміністрації м. Макіївка.

  З 2015р. є членом громадської організації Бусел.

  У 2016 році захистив кандидатську дисертацію «Вдосконалення механізмів громадського моніторингу та контролю в системі державного управління України» і отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

  З 2019 року працює в МНТУ імені академіка Юрія Бугая. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

  З 2020 року є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

  Сфера наукових інтересів: моніторинг та контроль у публічному управлінні, адміністративний менеджмент, стратегічне управління, управління за результатами, діджиталізація публічного управління.

  Карпенко Оксана Олександрівна

  Народилася 14 вересня 1978 року в м. Києві.

  Закінчила ліцей «Поділ» у м. Києві у 1995 році із золотою медаллю.

  У 2000 році закінчила Київську державну академію водного транспорту (КДАВТ), зараз - Державний університет інфраструктури та технологій. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Транспортний менеджмент» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

  У 2021 році закінчила Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Отримала диплом з відзнакою за освітньою програмою «Демократичне врядування в публічній сфері» та здобула кваліфікацію магістра публічного управління та адміністрування.

  У 2000 році розпочала трудову діяльність у Київській державній академії водного транспорту на посаді зав. лабораторії курсового та дипломного проектування.

  У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Формування тарифів на змішані перевезення вантажів» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  У 2011 році отримала вчене звання доцента за кафедрою економіки і менеджменту.

  У 2017 році захистила докторську дисертацію «Економічний розвиток транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації» і отримала науковий ступінь  доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  У 2018  році отримала вчене звання професора за кафедрою управління та економіки водного транспорту.

  Досвід роботи: зав. лабораторії курсового та дипломного проектування, асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри у Державному університеті інфраструктури та технологій.

  Громадська діяльність: експерт з мультимодальних перевезень та кластеризації Асоціації «Український логістичний альянс». Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць.

  Коло наукових інтересів:

  • тенденції розвитку сучасного менеджменту;
  • реформування державного управління;
  • організаційно-економічні механізми підвищення ефективності функціонування підприємств;
  • теорія та практика трансферу знань на національному та міжнародному рівнях;
  • академічна протидія гібридним загрозам.

  Дітковська Леся Анатоліївна - голова циклової комісії інженерії програмного забезпечення та фізико-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

  Освіта:

  • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: математик. Викладач.
  • Аспірантура Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
  • Академія праці, соціальних відносин і туризму. Спеціальність: Соціальна робота.

  Підвищення кваліфікації:

  • Київський університет імені Б.Грінченка, факультет інформаційних технологій та управління, кафедра комп’ютерних наук і математики. Сертифікат про стажування №82-Н від 14.07.2019р.
  • Teachers Internship program held by EPAM Systems, серпень-вересень 2022. 180 год. (6 кред. ЄКТС)
  • Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти, 10-11.10.2022. 16 год. (0,5 кред. ЄКТС)

  Антонюк Анатолій Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач

  Освіта:

  • Московський фізико-технічний інститут. Спеціальність: система автоматичного управління. Кваліфікація: інженер-фізик.

  Підвищення кваліфікації:

  • Стажування на кафедрі інженерії програмного забезпечення ЗВО «МНТУ». Довідка про проходження стажування № 02/1264-А від 17.12.2021. 30 год (1 кред. ЄКТС).
  • Науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті», вересень 2022-травень 2023. 30 год (1 кред. ЄКТС).

  Зозуль Таміла Володимирівна

  Кандидат психологічних наук (2017 рік),

  Доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

  ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

  Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, психолого-педагогічний факультет та здобула професійну кваліфікацію «Психолог» (2013 рік).

  Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, факультет філології та журналістики та здобула професійну кваліфікацію «Магістр філології (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Перекладач», ступінь вищої освіти магістр (2019 рік).

  Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»; тема дисертації «Психологічні особливості формування стосунків подружніх пар із великою різницею у віці» (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).

  Має 10 річний стаж практичної діяльності.

  Аспірантка кафедри психології ПНПУ ім. В.Г. Короленка

  Клінічний психолог у Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні імені О.Ф. Мальцева, м. Полтава (з 2013 року).

  Регіональний координатор IV етапу відбору кандидатів до Патрульної поліції України, поліції особливого призначення КОРД у місті Полтава.

  Доцент кафедри фізичної реабілітації, Полтавський Інститут Бізнесу, ЗВО «Міжнародний технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Завідувач кафедри психології та фізичної терапії, ерготерапії Полтавський Інститут Бізнесу, ЗВО «Міжнародний технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Співавторка та ко-тренерка навчальних курсів для практикуючих психологів та психотерапевтів.

  Сфера наукових інтересів: психологія особистості, сімейна психологія, профайлінг, патопсихологія, сексологія, психологічне консультування та психологічна корекція, психотерапія, гіпнотерапія.м

  Забавіна Валерія Олександрівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач

  Освіта:

  • Київський політехнічний інститут. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: інженер-математик.

  Підвищення кваліфікації:

  • Підвищення кваліфікації за програмою математично-інформаційних дисциплін, ВНЗ МАУП, жовтень 2022 р. Тема: «Використання методів Google при розв’язуванні показникових і логарифмічних рівнянь». 150 год (5 кред. ЄКТС).

  Дідовець В’ячеслав Євгенійович - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, викладач

  Детальніше:

  Освіта:

  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: Інженерна механіка. Кваліфікація: бакалавр інженерної механіки.
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: Металорізальні верстати та системи. Кваліфікація: інженер-механік.

  Підвищення кваліфікації:

  • Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ЦІПО 18.03.2019-19.10.2019. Тема: Теоретичні і методичні спекти розвитку фахової майстерності викладача. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2503-19.
  • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості. платформа масових відкритих курсів Prometeus, Сертифікат від 21.10.2022. 15 год (0,5 кред. ЄКТС).
  • Медіаграмотність для освітян, платформа масових відкритих курсів Prometeus, Сертифікат від 27.10.2022. 60 год (2 кред. ЄКТС).

  Борисенко Катерина Григорівна, канд. філологічних наук

  Кандидат філологічних наук (2003)

  Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (1999)

  Працювала вчителем англійської мови в СШ № 60 м. Харкова

  Протягом 2000–2004 – навчалася в аспірантури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди

  У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби» зі спеціальності 10.01.01 (українська література)

  Протягом 2004-2018 працювала на різних посадах у Київському університеті імені Бориса Грінченка

  У 2018–2020 старший науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

  Автор (співавтор) понад 50 наукових досліджень з питань української літератури барокової доби.

  Автор монографії: Prosimetrum в українській літературі барокової доби: Монографія. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 124 с.

  Переглянути у Google Scholar

  Туровець Ксенія Вікторівна – викладач

  Освіта:

  • Міжнародний науково-технічний університет. Спеціальність: Інформаційні управляючі системи і технології. Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук.

  Підвищення кваліфікації:

  • Науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті», вересень 2022-травень 2023, 30 год (1 кред. ЄКТС).

  Скиба Антон Валентинович – викладач

  Освіта:

  • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Магістр, спеціальність: Середня освіта, спеціалізація 014.08 Фізика. Кваліфікація: викладач фізики закладу вищої освіти, вчитель фізики, математики та інформатики закладу загальної середньої освіти.

  Підвищення кваліфікації:

  • «Цифрові інструменти Google для освіти» базовий рівень, 3-16 жовтня 2022. Сертифікат №GDTfE-03-Б-05673, 30 год (1 кред. ЄКТС).

  Автобіографія Карпової Наталії Юріївни

  Доцент кафедри права ЗВО «МНТУ». Кандидат юридичних наук.

  Закінчила Національний Педагогічний Університет ім. М. П. Драгоманова, Спеціаліст дефектології/логопедії (2001), спеціаліст права (2006), (2018) захистила дисертацію на тему « Злочини проти правосуддя, які пов’язані з обмеженням права особи на захист» на кафедрі адміністративного і кримінального права Академії Адвокатури України під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.ю.н. проф. Фесенко Є. В. Підвищувала кваліфікацію, зокрема за навчальними програмами University of Bialystok (Польща, 2021) та The Los Angeles University (США, 2021).

  Поєднує наукову та викладацьку роботу з просвітницькою: в 2018 – 2019 роках опублікувала 5 статей на юридичну тематику в Загальнонаціональній правовій газеті «Юридичний Вісник України». За статтю «Місія, яку неможливо виконати? Невиконання Україною пілотної постанови ЄСПЛ у справі «Юрій Іванов проти України» як національна проблема» в «Юридичному Віснику України» №39 за 2018 р. була включена в рейтинг кращих авторів «Юридичного Вісника України» в 2018 році в номінації «Захист високих стандартів і культури юридичної діяльності».

  Розробила авторський курс лекцій «Кваліфікація злочинів проти правосуддя», який було опубліковано в 2019 році в видавництві «Юринком Інтер», є автором 32 наукових публікацій, як в співавторстві, так і одноосібно.

  Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінальне процесуальне право, гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС.

  Копочинська Юлія Володимирівна – завідувач кафедри фізичної терапії, доктор педагогічних наук, доцент.

  Досвід роботи -початок науково-педагогічної роботи з 2000 року на посадах: асистента, викладача, старшого викладача кафедри фізичного виховання і реабілітації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; завідувач кафедри, доцент кафедри фізичної реабілітації «Міжнародного науково-технічного універси-тету імені акад. Юрія Бугая».

  У 2012 році захистила дисертацію, отримала науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація на тему: «Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості».

  У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

  З 2013 р. по січень 2022 рік – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

  У 2021 році захистила докторську дисертацію, отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 –теорія і методика професійної освіти на тему: «Теоретичні і методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти».

  З січня 2022 року завідувач кафедри фізичної терапії «Міжнародного науково-технічного університету імені акад. Юрія Бугая».

  Коло наукових інтересів. Модернізація професійної підготовки і професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах вищої освіти; сучасні реабілітаційні технології осіб різних нозологічних груп.

  Наукові публікації.Основні наукові праці викладені у більш ніж 70 наукових публікаціях, з них 7 навчальних посібників, 1 монографія, 2 статті у колективних монографіях, 30 статей у наукових фахових виданнях України, 20 статей у зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз даних, 16 статей англ. мовою, зокрема 3 статті у виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

  Автор розроблених сертифікованих, тренінгових модулів та вебінарів: «Основи фізичної терапії», «Методи обстеження у фізичній терапії, ерготерапії», «Кінезіотейпування», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії».

  Досвід викладання освітніх компонентів:«Вступ до спеціальності», «Теорія і практика фізичної терапії», «Кінезіотейпування», «Основи науково-дослідної роботи», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії», «Сучасні технології осіб з обмеженими можливостями», «Фізична терапія в акушерстві та гінекології», «Фізична терапія в ендокринології».

  «Якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки проведення лекційних і практичних занять з залученням найкращого професорсько-викладацького складу кафедри Фізичної терапії, використанням найсучасніших навчально-методичних матеріалів; передбачено модульний контроль якості освіти на відповідність її освітнім стандартам».

  Стародубов Володимир Володимирович - голова циклової комісії фізичної культури і спорту

  Освіта:

  • Південно-український державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського м. Одеси, 2007.
   Спеціальність: «Фізичне виховання»
   Кваліфікація: «Вчитель фізичного виховання, керівник спортивних секцій»

  Підвищення кваліфікації:,

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації ГО «Платформа освіти». Сертифікат №6541821275296 від 17.09.2022 р. (1 кред. ЄКТС/30 год.)
  2. Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти, 10-11.10.2022.
   Сертифікат СС38282994/2903-22 (0,5 кред. ЄКТС/16 год.)
  3. Суб’єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Академія цифрового розвитку», 18.09.2022 Р. (1 кред.ЄКТС/30 год.)
   Сертифікат №GDTfE-02-00943
  4. Суб’єкт підвищення кваліфікації ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая»
   Сертифікат № НМС-040/23

  Тіщенко Богдан Олександрович - спеціаліст, викладач

  Освіта:

  • Луганський Національний Педагогічний університет ім. Т. Шевченка. Спеціальність: Фізичне виховання. Кваліфікація: організація та проведення спортивно-масових робіт
  • Національний Університет Фізичного Виховання і спорту України. Спеціальність: Масовий спорт. Кваліфікація: викладач фізичного виховання, масовий спорт

  Підвищення кваліфікації:

  • Сертифікаційний тренінг з підвісними петлями TRX (групові заняття та медицина)
  • Курси YOGA HEALT в школі фітнесу «Fitnes education OLIMPIA»
  • Реабілітаційний тренінг в школі «Академія фітнесу України»

  Свінціцька Ольга Володимирівна – спеціаліст другої категорії, старший викладач

  Освіта:

  • Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Спеціальність: біологія. Кваліфікація: вчитель біології

  Підвищення кваліфікації:

  • Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат про закінчення курсу «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?»
  • Teachers College (Колумбійський університет, США), (0,7 кредитів ЄКТС / 20 год.).
  • Студія онлайн-освіти EdEra та ГС «Освіторія». Онлайн-курс «Автостопом по біології» від 19.04.2020.(0,5 кредитів ЄКТС /15 год.)
  • Університет державної фіскальної служби України. Участь у міжвузівському круглому столі «Безпечність довкілля в умовах євроінтеграції» від 29.05.2020. (0.33 кредити ЄКТС / 10 год.)

  Храмова Ірина Дмитрівна - спеціаліст другої категорії, викладач

  Освіта:

  • Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая м. Київ. Спеціальність: фізична реабілітація.

  Розсоха Лариса Григорівна - спеціаліст другої категорії, викладач

  Освіта:

  • Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая м. Київ. Спеціальність: фізична реабілітація.

  У рамках проведення тижня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» починаємо знайомитися з проєктами, що подані для участі у конкурсі.

  Журі конкурсів:

  • Глушко Н.В. – директор Фахового коледжу ЗВО «МНТУ», кандидат педагогічних наук, доцент
  • Коваленко С.М. – заступник директора, кандидат фізико-математичних наук, доцент
  • Голубенко О.І. – в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, кандидат технічних наук, доцент
  • Дітковська Л.А. – голова циклової комісії інженерії програмного забезпечення та фізико-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент

  Просимо голосувати за проєкт, який Вам сподобався найбільше.
  Кращі проєкти будуть розміщені на сайті коледжу.

  Анастасія Дроздова (Турко)
  Випускниця освітньої програми Комп'ютерні науки, магістр

  Останні 3 роки працює у компанії Temabit (входить до складу Fozzy Group), прийшла на позицію Junior QA Manual, а зараз обіймає посаду тім ліда та ментора на позиції Senior QA. Займається тестуванням мобільних додатків, десктоп додатків, та іноді веб. Також, займається менторінгом для новачків, проводить зустрічі та міні-тренінги в рамках команди.

  "Я дуже рада, що колись потрапила в МНТУ, дуже вдячна Тетяні Михайлівні Коротун, саме ті знання, які вона вклала у мене, я використовую по теперішній час у своїй роботі і дуже пишаюсь, що маю вищу освіту і тим, що застосовую на практиці знання, які отримала в МНТУ. Також, хочу сказати, що всі дисципліни були дуже корисними та потрібними у подальшому житті."

  Глушко Надія Василівна

  Канд. пед. наук, доцент кафедри

  Закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»; Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького спеціальністю «Російська мова і література».

  Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; тема дисертації «Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях».

  Має 19-річний досвід роботи у загальноосвітній середній школі на посаді викладача зарубіжної літератури та заступника директора з навчально-виховної роботи. Має 12-річний досвід роботи у Київському економічному інститут менеджменту на посаді декана очно-заочного відділення.

  Наукові інтереси: психологія, соціальна педагогіка, професійна освіта

  Переглянути в Google Scholar

  Підсумки проведення тижня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

  Мета проведення тижня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

  • створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу молоді,
  • підтримка творчої роботи здобувачів освіти,
  • можливість оволодіння інноваційними технологіями.

  Завдання проведення тижня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

  • підвищення іміджу професії техніка-програміста; ­
  • підвищення відповідальності здобувачів освіти за виконувану роботу;
  • розвиток здатності самостійно і ефективно презентувати результати творчих проєктів; ­
  • подальше вдосконалення системи роботи з молоддю.

  Студенти 1 і 2 курсів відвідали інформаційну годину “Чи потрібно фахівцю з ІТ знання математики?”, яку провів кандидат фізико-математичних наук, доцент Коваленко С.М. Тепер вони точно знають про необхідність вивчення цариці наук і використання знань з математики у майбутній професії.

  І на відкритому занятті на тему “Многогранники та їх елементи”, яке провів викладач Скиба А.В. на високому методичному рівні, студенти проявили більше зацікавленості у вивченні математики.

  Студенти 2 і 3 курсів завітали на інформаційну годину “Що таке метавсесвіт та яка з нього користь”, яку провів кандидат юридичних наук Кухтик С.В. та дізналися про популярні та корисні напрями використання метавсесвіту у різних сферах життя.

  Студенти 3 курсу побували на майстер-класі про технології повного або часткового занурення у віртуальний світ у процесі навчання, який провела кандидат педагогічних наук, доцент Гриб’юк О.О. та довідалися про можливості застосування технологій віртуальної реальності в освіті.

  У конкурсі україномовних проєктів «Моя майбутня професія», «Сучасні досягнення в ІТ-сфері», «Впровадження Інтернету речей» серед студентів 1 і 2 курсів (керівники старший викладач Лебединець І.С., доцент Дітковська Л.А.) журі розподілило переможні місця так:

  1 місце – Коротеєва В. (Ік-32)

  2 місце – Кумановський А. (Ік-22), Хіленко В.(Ік-32)

  3 місце – Хоменко К. (Ік-32), Гусєв А. (Ік-31)

  Приз глядацьких симпатій - Сорожкін К.(Ік-11)

  У конкурсі англомовних проєктів «Алгоритми роботи на платформі Google ClassRoom» серед студентів 3 курсу (керівник старший викладач Котовська О.В.) журі розподілило переможні місця так:

  1 місце – Балан Д. (Ік-13), Ткач Ю. (Ік-13)

  2 місце – Волкова К. (Ік-11)

  3 місце – Яцун В. (Ік-13)

  Приз глядацьких симпатій - Кириченко К. (Ік-11)

  Щиро дякуємо викладачам і студентам за участь у тижні спеціальності.

  Кириченко Лілія Георгіївна

  Доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук

  Кандидат педагогічних наук (2012)

  закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1995), Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2004).

  Працює в університеті з 2019 року. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

  Сфера наукових інтересів: мовленнєва культура та національно-культурні цінності сучасної студентської молоді.

  Переглянути у Google Scholar

  Коротун Тетяна Михайлівна

  Кандидат фізико-математичних наук (2005)

  Закінчила Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю Прикладна математика (1978)

  У період з 1997-2010 рр. була завідувачем кафедри . За час своєї діяльності Тетяна Михайлівна почала створювати повністю електронний університетський репозитарій з теоретичними лекціями, лабораторними та практичними завданнями. За її ініціативи було розроблено та сформовано перше тестове персональне хмарне середовище МНТУ як спільне сховище університетських даних, що експериментально починало працювати у тестовому режимі.

  Активно співпрацювала над проектами разом із залученням студентів. На таких початках була сформована електронна бібліотека, що спершу спиралась на платформу Dispase. Проте перетворивши цей проект у дипломну роботу одного зі студентів, куратором котрого вона була, це все перетворилось у повноцінний функціональний сайт.
  Тетяна Михайлівна була в робочій групі з розвитку та впровадження платформи онлайн-навчання Moodle у 2009-2010 рр., що допомогло МНТУ зробити великий крок у розвитку системи електронної освіти. Щороку матеріали платформи оновлювались та поповнювались, а робота самої системи онлайн-навчання все більш удосконалювалась.

  Підготувала сотні професійних випускників-професіоналів зі спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення». Зокрема своїми здобутками може похвалитись один з її студентів за друге місце на Національному конкурсі студентських робіт з комп’ютерних наук. Зараз пані Коротун є висококваліфікованим та досвідченим ментором, наставником та справжнім другом для випускників та здобувачів освіти МНТУ.

  Томковид Юлія Ігорівна

  Старший викладач англійської мови

  Закінчила Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет», інститут Лінгвістики, повна вища освіта за спеціальністю «Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, магістр (2009 рік)

  Закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Управління навчальним закладом», керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), магістр (2017 рік)

  З 2020 старший викладач англійської мови кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Викладає англійську мову за профільним спрямуванням студентам технічних спеціальностей фахового коледжу та перших курсів університету; викладає ділову англійську мову, основи ділового спілкування та перекладу науково-технічних спеціальностей студентам старших курсів та магістратури університету. Основним пріоритетом викладання є розвиток комунікативної компетенції студентів, що якісно перетворює студента з носія академічних знань англійської мови на соціально активну людину, здатну практично використати свої знання і вміння в межах професійного, міжособистісного та міжкультурного англомовного спілкування.

  Келип Світлана Вікторівна

  Голова циклової комісії, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

  У 2004 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 7.60101 Правознавство, здобула освітній ступінь «Спеціаліст».

  У 2013 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Правознавства», здобула ступінь «Магістр».

  З 2003 по 2021 рік – активна професійна діяльність в практиці, поєднана з викладацькою діяльністю.

  З 17 серпня 2021 року по липень 2022 року перебувала на військовій службі у складі 23 Загону Морської охорони Державної прикордонної служби України. З 24 лютого 2022 року  по 21 березня 2022 року брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування повномасштабної збройної агресії росії, обороні  м. Маріуполь Донецької області від збройних сил російської федерації.

  Автор наукових та науково-методичних праць, військовий журналіст. З 2016 року член Національної спілки журналістів України.

  З 2017 є членом Всеукраїнської громадської організації "Українська жіноча демократична мережа", що займається питаннями досягнення гендерної рівності та просування інтересів жінок у політичних структурах, покращенням статусу жінок у суспільстві завдяки розширенню їх прав і можливостей.

  Ірина Євтюкова, голова циклової комісії

  Закінчила у 1983 р. Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку».

  У вищий освіті працює з 1997 року:

  1997 – 2018 рр. – ЗВО «Київський економічний інститут менеджменту»

  2019 р. по т.ч. – ЗВО «Міжнародний університет імені академіка Юрія Бугая»

  В коледжі працює з 2021 р.

  Підвищення кваліфікації:

  • Науково-практична конференція «Ukrainian Education:Axiology of the

  European Choice» (18 годин), 21 – 22 жовтня 2021 р. Сертифікат № V84KDM

  – CE000165

  • Курс «Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course», 18

  годин. Сертифікат №XV-16-293849248-22, 2022 рік

  • Форум академічної доброчесності, Unicheck Україна, 4 жовтня 2022 р.,

  сертифікат № 3051, 3 год/0,1 кредиту ЄКТС

  • Підвищення кваліфікації голів циклових комісій, 18 годин,10-11 жовтня

  2022 р., НМЦ ВФПО, №38282994/2901-22

  Викладає навчальні дисципліни: «Бізнес-планування», «Статистика», «Фінансова статистика», «Контролінг», «Фінансовий контролінг».

  Липко Олександр Сергійович - викладач

  Освіта:

  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018. Магістр, спеціальність: Телерадіокомунікації та радіотехніка.

  Ірина Лебединець, викладач, заступник голови циклової комісії управління та адміністрування

  Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова в 2003 році за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію  економіст, викладач економічної теорії та інформатики.

   Протягом 2003 – 2008 років працювала в ВМУРоЛ «Україна» (старший викладач).

  З 2008 року працює в коледжі імені академіка Юрія Бугая.

  Підвищення кваліфікації:

  • Курс «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ», середній рівень, 15 ак. годин, сертифікат NoGDTfE-01-С-04491 від 15 серпня 2022 року;
  • Курс «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ», базовий рівень, 30 ак.годин, сертифікат NoGDTfE-01-07461 від 8 серпня 2022 року

  Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Фінанси», «Організація виробництва», «Фінанси підприємства», «Економічний аналіз»

  Юлія Жураківська , викладач

  Закінчила у 2008 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

  Закінчила у 2009 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Підвищення кваліфікації:

  • «ONLINE LEARNING AS A NON-TRADITIONAL FORM OF THE MODERN EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE MOODLE PLATFORM» (2020);
  • «USING THE OPPORTUNITIES OF CLOUD SERVICES ON THE EXAMPLE OF GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM PLATFORM IN THE MODERN ONLINE EDUCATION» (2020);
  • «Економічна та фінансова взаємодія суб’єктів економічної діяльності на макро- та мікрорівні» (2020 р.).

  Викладає навчальні дисципліни: «Основи логістики», «Організація праці менеджера», «Адміністративний менеджмент», «Логістика», «Теорія організації»

  Лілія Кириченко,викладач

  Кандидат педагогічних наук (2012)

  Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1995), Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2004).

  Підвищення кваліфікації:

  • сертифікат від 16.01.2022, виданий «Едюкейшнал ера», онлайн-курс «blend_IT: опануємо змішане навчання» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти, 90 годин (3 кредити ЄКТС);
  • сертифікат від 19.12.2021, «Лайфхаки з української мови», виданий студією онлайн-освіти EdEra та ГС Освіторія, 30 годин (2 кредит ,ЄКТС)

  Працює в коледжі з 2019 року. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

  Андрій Ружицький, викладач

  У 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобув кваліфікацію магістра з інформаційно-вимірювальних систем (факультет авіаційних та космічних систем) та отримав паралельну другу вищу освіту – економіст з фінансової роботи (Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету).

  У 2014 році закінчив аспірантуру факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

  З 2015 по 2017 рік – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

  З 2017 року – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Підвищення кваліфікації:

  • Стажування у Higher School of Social and Economic in Przeworsk (м. Пржеворськ, Польща) за програмою «Modern teaching methods in economics and management on the EU educational market» (6 кредитів ECTS, 180 годин). Сертифікат № IFC-WSSG |WK| 2019-407, червень 2019 року.

  Автор більше 30 наукових праць

  Панчук Лариса Володимирівна.

  Закінчила в 2 010 році ДВНЗ "Київський національний економічний університет", магістр з обліку і аудиту;

  В 2017 захистила дисертацію кандидата економічних наук.

  Заступник Голови Студентської ради

  ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  Васіна Анастасія

  студентка 3 курсу групи МК-21

  Дорогі друзі, я вірю, що разом ми можемо досягти багато і зробити наш коледж ще кращим місцем для навчання та розвитку!

  Козлов Євген Васильович

  Кандидат філософських наук (2006 р.)

  Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2001 р.)

  2002-2005 рр. – навчання в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  З 2005 р. працює на кафедрі філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри. У 2016-2018 рр. – заступник завідувача кафедри.

  З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (за сумісництвом).

  Автор (співавтор) понад 30 наукових та науково-методичних праць з питань історії світової та вітчизняної філософії, теорії педагогіки, актуальних соціально-філософських проблем сучасності.

  Нагороджений: Почесною грамотою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2006), Подякою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2011), Подякою Міністерства освіти та науки України (2019).

  Людмила Миколаївна Біленко, старший викладач вищої категорії.

  Педагогічний стаж 25 років.

  Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю "Українська мова і література та іноземна мова" (1997)

  Трудова діяльність

  Курси іноземних мов INTERLINGUA;

  Курси підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови CiSELT Proficient, Learning Technologies від BRITISH COUNCIL;

  Фаховий коледж Київського університету ім. Бориса Грінченка;

  ЗВО «МНТУ» 

  2015-2019 р.р. - член журі Київської Малої академії наук.

  Друковані праці:

  East or West, Home is best // English

  American and British English // English

  Healthy lifeslyle // English

  Technology Time // Іноземні мови в школах України

  Computer Technology // Збірник статей TESOL

  Recycling English vocabulary // Збірник статей TESOL

  Коваленко Сергій Миколайович — проректор з науково-методичної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

  Народився 09.09.1961 р. у с. Синява Рокитнянського району Київської області.

  У 1982 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького.

  Під час навчання в інституті розпочав наукову діяльність, де у складі наукової групи займався методами обробки (кодування, декодування) факсимільної інформації на замовлення Київського відділення Науково-дослідного інституту зв'язку. По закінченні інституту рік працював учителем математики Іванівської середньої школи Бориспільського району Київської області. Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння і математична фізика". З 1986 до 1994 р. працював у цьому самому інституті на посадах: асистента кафедри вищої математики; асистента та викладача кафедри інформатики та обчислювальної техніки; викладача і доцента кафедри математичного аналізу. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вивід асимптотичних формул для розв'язків систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь", а у 1991 р. – отримав вчене звання доцента.

  З 1994 р. – завідувач кафедри вищої математики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; згодом – заступник декана та декан економічного факультету. З 2007 р. – проректор з наукової роботи. З 2010  до 2021 р. проректор з науково-педагогічної роботи.  Окрім організації наукової роботи, методичної та навчальної роботи в Академії  займався питаннями впровадження інформаційних технологій у навчальний процес та систему управління закладом вищої освіти. Під час роботи в Академії обирався головою профкому.

  З 2021 р. обіймає посаду проректора з науково-методичної роботи ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая».

  Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: розробка асимптотичних методів аналізу диференціально-функціональних рівнянь; нових методів обробки факсимільної інформації та систем автоматизованого управління парком літальних апаратів (госпдоговірна тематика), застосування інформаційних технологій у навчальному процесі, методика викладання дисциплін математичного циклу у вищому закладі освіти. Крім згаданих тем, займається також проблемами використання інформаційних технологій в економіці та викладанні навчальних дисциплін.

  Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

  Глушко Надія Василівна, Директор, Кандидат педагогічних наук

  Закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»;  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»;  Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького спеціальністю «Російська мова і література».

  Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; тема дисертації «Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях».

  Має 19-річний досвід роботи у загальноосвітній середній школі на посаді викладача зарубіжної літератури та заступника директора з навчально-виховної роботи. Має 12-річний досвід роботи у Київському економічному  інститут менеджменту на посаді декана очно-заочного відділення.

  Інтереси та хобі: література, психологія, мандрівки. 

  Коваленко Сергій Миколайович, заступник директора, кандидат фізико-математичних наук, доцент

  У 1982 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького.

  Під час навчання в інституті розпочав наукову діяльність, де у складі наукової групи займався методами обробки (кодування, декодування) факсимільної інформації на замовлення Київського відділення Науково-дослідного інституту зв'язку. По закінченні інституту рік працював учителем математики Іванівської середньої школи Бориспільського району Київської області. Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння і математична фізика". З 1986 до 1994 р. працював у цьому самому інституті на посадах: асистента кафедри вищої математики; асистента та викладача кафедри інформатики та обчислювальної техніки; викладача і доцента кафедри математичного аналізу. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вивід асимптотичних формул для розв'язків систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь", а у 1991 р. – отримав вчене звання доцента.

  З 1994 р. – завідувач кафедри вищої математики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; згодом – заступник декана та декан економічного факультету. З 2007 р. – проректор з наукової роботи. З 2010  до 2021 р. проректор з науково-педагогічної роботи.  Окрім організації наукової роботи, методичної та навчальної роботи в Академії  займався питаннями впровадження інформаційних технологій у навчальний процес та систему управління закладом вищої освіти. Під час роботи в Академії обирався головою профкому.

  Член Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України.

  Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

  Поліщук Лариса Володимирівна, заступник директора з навчально методичної роботи, викладач вищої категорії, викладач-методист

  Освіта
  1. Навчальний заклад: Харківський державний політехнічний університет
  Назва спеціальності: технічна кріофізика
  Кваліфікація: інженер-фізик
  2. Навчальний заклад: Київський державний лінгвістичний університет
  Назва спеціальності: переклад
  Кваліфікація: філолог, перекладач англійської мови
  3. Навчальний заклад: Міжрегіональна Академія управління персоналом
  Назва спеціальності: правознавство
  Кваліфікація: юрист

  Загальний педагогічний стаж: 18років

  Досвід роботи:

  Київський професійний ліцей будівництва і фітодизайну (08.2003-08.2006), викладач фізики
  Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова (08.2006-08.2021), викладач «Електротехніки», методист, заступник директора з навчально-виробничої роботи

  Гетьман Ірина Анатоліївна

  Кандидат технічних наук (2014), доцент (2019)

  Доцент (сумісник) кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Освіта: 1990 р. фізико-математичний факультет Латвійського університету (м. Рига) за спеціальністю «Прикладна математика»; 2001 р. Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ) за спеціальністю «Економіка підприємства».

  Наукова робота. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на тему ««Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю якості зовнішнього вигляду керамічних плиток».

  Є автором і співавтором 100 наукових праць.

  Сфера наукових інтересів: Моделі та методи забезпечення надійності, скритності, математичне моделювання, інформаційно-вимірювальні системи, методики викладання

  Савченко Андрій Васильович

  Кандидат фізико-математичних наук (2016).

  Закінчив:
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Теорія ймовірностей та математична статистика” (2008, 2012).
  Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за спеціальністю “Програмна інженерія” (2018).

  Працює в університеті з 2021 року. Є автором понад 15 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: моделі регресії з похибками у змінних.

  Одарущенко Олег Миколайович

  Професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Кандидат технічних наук (1998)

  Доктор технічних наук (2021)

  Академік наук прикладної радіоелектроніки (2008)

  Закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище Ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу Крилова М.І., ад’юнктуру Харківського військового університету.

  Працює в університеті з 2021 року. Має 17 років стажу педагогічної роботи у закладах вищої освіти. Також займає посаду провідного наукового співробітника у ТОВ «НВП «Радікс», компанії, яка є провідним постачальником передових цифрових контрольно-вимірювальних систем і систем та послуг для ядерної промисловості.

  Має 162 наукові, науково-методичні публікації, з них основні: 5 монографій, з яких одну індексовано у науково-метричній базі Scopus, підручник, 2 навчальних посібника, настанова Національного космічного агентства України, 33 статей у наукових фахових виданнях України та інших держав, з яких 4 індексовано у науково-метричній базі Scopus,30 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, з яких 12 індексовано у науково-метричній базі Scopus, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 6 патентів на винахід.

  Під науковим керівництвом Одарущенка О.М. захищено три дисертації здобувачами наукового ступеня кандидат технічних наук.

  Науковим напрямом досліджень є методи і засоби забезпечення надійності та функційної безпечності програмно-технічних комплексів об’єктів критичного застосування з урахуванням фізичних і проєктних дефектів компонентів (системи промислової автоматизації).

  Голова Студентської ради

  ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  Сулима Анастасія

  студентка 1 курсу групи Ук-41 

  Дорогі друзі, я вірю, що разом ми можемо досягти багато і зробити наш коледж ще кращим місцем для навчання та розвитку!

  Впевнена, що разом ми зможемо створити 

  веселе та чудове студентське співтовариство! 

  Дякую за довіру і підтримку!

  Мета моєї команди – спрямувати нашу діяльність на покращення нашого коледжу:

  • Розваги та заходи (організація різноманітних подій, концертів, спортивних змагань та тематичних свят, які зроблять наше навчання більш насиченим та цікавим).
  • Підтримка студентських ініціатив- студентські клуби, гуртки та ініціативи, щоб кожен студент міг розвивати свої інтереси та навички.
  • Покращити наше життя, почати змінювати його з усього, що оточує нас.
  • Працювати над вирішенням студентських потреб.

  Прагнемо разом зробити наш коледж кращим місцем для навчання!

  Глиняна Оксана Олександрівна

  доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 –фізична реабілітація

  Досвід роботи: працювала на посаді інструктора ЛФК в Київській клінічній обласній лікарні №1 (відділення інтенсивної терапії, нейрохірургії, торакальної хірургії, шість років ортопедо-травматологічний центр); викладала на курсах підвищення кваліфікації для інст­рукторів, сестер медичних з лікувальної фізкультури в фізкультурно-спортивному диспансері Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»; потім в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на посаді доцента кафедри біобезпеки і здоров`я людини.

  У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізична реабілітація людей похилого віку при цементному ендопротезуванні кульшового суглобу» зі спеціальності 24.00.03 - фізична реабілітація.

  У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри біобезпеки і здоров’я людини.

  Автор 5 навчальних посібників: Основи кінезіотейпування;Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів;Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів (курсова робота);Фізична терапія при хірургічних захворюваннях; Основи функціональної діагностики у фізичній терапії, ерготерапії.

  Автор 3 методичних рекомендацій:Масаж загальний та самомасаж, Масаж реабілітаційний, Методичні вказівки з підготовки курсової роботи з дисципліни «Фізична реабілітація при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація»), наукових публікацій у фахових виданнях України, зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз даних.

  Автор розроблених сертифікованих, тренінгових модулів: «Класичний масаж», «Реабілітаційний масаж», «Кінезіотейпування», «Кінезіотейпування в травматології», «Кінезіотейпування в неврології» та циклу вебінарів: «Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату», «Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем», «Фізична терапія при захворюваннях нервової системи».

  Досвід викладання освітніх компонентів: Фізична терапія при захворюваннях та порушеннях опорно-рухового апарату, Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем, Кінезіотейпування, Фізіотерапія.

  Бєлова Олена Василівна

  Практикуючий фізичний терапевт, займається реабілітацією пацієнтів після хірургічних та оперативних втручань, абдомінальної, торакальної хірургії, оперативних втручань на опорно-руховому апараті та відновленням ортопедичних пацієнтів у відновному постіммобілізаційному періоді.

  Має достатній практичний досвід в роботі з неврологічними пацієнтами ГПМК, хворими на неврити, невралгії, радикуліти, ішіас та інші патології.

  Активно удосконалює професійні навички, постійно підвищує свою професійну кваліфікацію, передає набутий досвід колегам, виступаючи з доповідями на різних конференціях міжнародного рівня та знаннями зі студентами під час навчання, публікує наукові статті. Має великий професійний досвід більше 30 років медичної практики з них 20 років практики в фізичній терапії. 

  Спеціальність за фахом: спеціаліст з фізичної реабілітації.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Фізична терапія при захворюваннях нервової системи, Фізична терапія при хірургічних та терапевтичних захворюваннях органів черевної порожнини.

  Храмова Ірина Дмитрівна

  Практикуючий фахівець з фізичної реабілітації, масажист, проводить практичну діяльність з реабілітації пацієнтів після перенесених захворювань, травм, втручань, після психоемоційного перенавантаження, синдрому хронічної втоми, має великий досвід роботи з пацієнтами неврологічного, ортопедичного профілів, відновлення і збереження здоров`я пацієнтів, поліпшення їх якості життя сучасними реабілітаційними засобами.

  Постійно удосконалює професійні навички та підвищує кваліфікацію. Навчає рідних пацієнтів правильному догляду за хворими та проведенню реабілітаційних програм в домашніх умовах. Має досвід роботи з дітьми з аутичним синдромом.

  Професійний стаж роботи складає понад 30 років, 13 років практичної діяльності з фізичної терапії.

  Спеціальність за фахом: спеціаліст з фізичної реабілітації.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Масаж (загальний, реабілітаційний), Курортологія та СПА-реабілітація, Спортивна медицина, Фізіологія рухової активності, Основи клінічної патології.

  Заліток Людмила Михайлівна

  Кандидат педагогічних наук (2011)

  Старший науковий співробітник (2015)

  Закінчила Київський інститут культури (1992 р.)

  1992–2016 рр. – бібліотекар Науково-дослідного інституту педагогіки; молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського); завідувач відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

  2016 р. – директор наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, теорії та історії педагогіки, бібліотекознавства

  Нагороджена: Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014)

  Переглянути у ORCID

  Переглянути у Google Scholar

  Котенко Ольга Юріївна

  Практикуючий фізичний терапевт. Працювала в «Інституті педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», відділення торакальної хірургії та пульмонології вад розвитку дітей.

  Має досвід роботи інструктора з лікувальної фізкультури та оздоровчого плавання в «Консультативно – діагностичному центрі» Деснянського району м. Києва, відділення відновного лікування дітей та підлітків, з неврологічними, ортопедичними порушеннями, синдромами рухових порушень, затримкою статомоторного розвитку та працює у складі мультидисциплінарної бригади, займається розробкою індивідуальних комплексних програм фізичної терапії дітей та підлітків з епілептичним статусом, дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна, розладами аутистичного спектру (РАС), синдромом дефіциту уважності та гіперактивності, хворобою Ерба (Міастенія гравіс), синдромом відновного періоду внаслідок перенесеної патології нервової системи в преперенатальному періоді.

  Має 18 річний стаж медичної практики. Приймає участь у наукових конференціях, удосконалює професійні навички та підвищує кваліфікацію на спеціалізованих тренінгах за спеціальністю.

  Спеціальність за фахом: магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія, Основи соціальної реабілітації, Сучасні реабілітаційні технології для осіб з обмеженими можливостями, Долікарська медична допомога у невідкладних станах, Загальна теорія здоров’я, діагностика та моніторинг стану здоров’я.

  Кушнір Олександр Олександрович

  канд. іст. наук

  2010 р. – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра давньої та нової історії України, диплом спеціаліста, спеціальність – історія, кваліфікація ‒ історик, викладач історії.

  2013 р. – захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, отримав диплом кандидата історичних наук, спеціальність 07.00.01 ‒ історія України. Тема дисертаційного дослідження: «Гайдамацький рух 1715 ‒ 1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками»

  Досвід роботи:

  2017–2020 рр. – Коледж ресторанного господарства НУХТ, викладач історії.

  2020 р. – старший викладач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «МНТУ»

  Наукові інтереси: історія України, гайдамацький рух, політика

  Основні наукові праці: Історіографія гайдамацького руху: загальні характеристики й інтерпретації (XIX – поч. XX ст.); Відображення визвольної боротьби гайдамаків у народній поезії XVIII – XIX ст.: спроба структурного та тематичного аналізу; Гайдамацький рух у спогадах та мемуарах: особливості сприйняття й інтерпретації (кін. XVIII – поч. XIX ст.); Осередки гайдамацького руху в місті Києві та передмістях у першій половині XVIII ст.; Соціально-економічні передумови зародження гайдамацького руху на Правобережній Україні у XVIII ст.; Проблема датировки основных событий Колиивщины по актовым документам и мемуарам; Постать гайдамацького ватажка Захара Харка в українській історіографії XIX ст. та джерелах фольклорного походження; Гайдамацький рух в архівних документах: актові джерела.

  Свінціцька Ольга Володимирівна

  Досвід роботи: працювала в інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України на посаді лікаря-лаборанта відділення інтенсивної терапії.

  Основним пріоритетом викладання є розвиток індивідуальних здібностей студентів, формування професійних знань, навичок та вміння самовдосконалення. Викладач застосовує інноваційні форми і методи навчання.

  Коло наукових інтересів: актуальні питання нейрофізіології, вікові особливості опорно-рухового апарату. Стаж роботи 20 років.

  Спеціальність за фахом: У 1997 р. закінчила Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «біологія»

  Досвід викладання освітніх компонентів: Анатомія людини, Фізіологія людини, Вікова анатомія та фізіологія, Патологічна анатомія та фізіологія.

  Моллекер Віра Федорівна

  Практикуючий фізичний терапевт, ерготерапевт, займається реабілітацією пацієнтів з патологією центральної та периферичної нервової систем різного генезу (аноксичні, травматичні, судинні, новоутворення, запальні, реабілітація постінсультних хворих, спиномозкові травми, ЧМТ, неглект, хвороба Паркінсона, дегенеративні захворювання хребта, затримка психічного розвитку, діти з ДЦП, діти з аутичним спектром, спіна біфіда); складає індивідуальні програми терапевтичних вправ та PNF.

  Має досвід роботи з роботизованою, комп'ютеризованою технікою, технічними та ортопедичними засобами реабілітації.. Активно удосконалює професійні навички. Ділиться набутим досвідом зі студентами під час навчання. Має 3 роки професійного досвіду у фізичній терапії та реабілітації.

  Спеціальність за фахом: магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Функціональний тренинг, Теорія оздоровчого харчування, дієтотерапія, Психофізіологія.

  Чиж Ірина Ігорівна

  Заступник директора з навчально-виховної роботи

  Освіта:

  • 2002-2003
   Навчальний заклад: Київський національний економічний університет
   Напрям підготовки «Економіка і підприємництво»
   Спеціальність: «Фінанси»
   Кваліфікація: магістр з фінансів.
  • 1998-2002
   Навчальний заклад: Київський національний економічний університет
   Напрям підготовки «Економіка і підприємництво»
   Спеціальність «Фінанси»
   Кваліфікація: бакалавр з фінансів.

  Досвід роботи:

  • 16.02.2023 - до тепер - Заступник директора Фахового коледжа «МНТУ ім. Ю.Бугая»;
  • 05.02.2019-15.02.2023 - Начальник відділу документального супроводження навчального процесу Центру менеджменту та моніторингу якості освіти (начальник навчального відділу з документарного забезпечення) ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»;
  • 20.10.2018-04.02.2019 - Старший лаборант кафедри філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»;
  • 01.09.2004-17.03.2008 - Заступник начальника валютно-кредитного відділу Київської філії ТОВ КБ «Експобанк»;
  • 14.03.2003-30.08.2004 - Головний економіст валютно-кредитного відділу Київської філії ТОВ КБ «Експобанк»;
  • 02.10.2000-13.01.2003 - Економіст валютно-кредитного відділу Київської філії ТОВ КБ «Експобанк»;
  • 14.04.2000-01.10.2000 - Бухгалтер відділу контролю, звітності, розрахункових та вкладних операцій Київської філії ТОВ КБ «Експобанк».

  Доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Кандидат фізико-математичних наук (1992).

  Закінчив:

  Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика» (1985).

  Аспірантуру Інституту прикладної математики і механіки НАН України (м.Донецьк) за спеціальністю 01.01.02 «Диференційні рівняння» (1990).

  Працює в університеті з 2016 року. Є автором понад 60 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: мережі Петрі та Слєпцова, крайові задачі математичної фізики, нанофотоніка.

  Андрій Коваленко, викладач циклової комісії управління та адміністрування

  Закінчив у 2007 році Академію праці і соціальних відносин за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст»

  Викладає дисципліни: «Основи HTML та CSS», «Основи електронної комерції»,

  «Контент-менеджмент», «Технології продажів у сфері електронної комерції»

  Токарєва Катерина Олегівна – Кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач

  У 2012 році з відзнакою закінчила Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

  У 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право. Тема дисертації : «Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз».

  Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт, серед яких статті у фахових наукових виданнях та закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, в тому числі англійською мовою, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. 

  Сферою наукових інтересів є дослідження актуальних проблем бюджетно-правового регулювання, цифрових технологій та оподаткування.

  Нагороджена: Подякою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (2020 р.).

  Забарний Григорій Григорович – кандидат юридичних наук, доцент.

  У 1981році поступив на навчання  до Київської вищої школи МВС СРСР у 1984році отримав кваліфікацію «Юрист» і поступив в ад’юнктуру КВШ МВС СРСР.

  У 1987році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидат юридичних наук і був призначений старшим науковим співробітником науково-дослідного і редакційно-видавничого відділу КВШ МВС СРСР а з 01.04.1992року по 05.05. 1993року Української академії внутрішніх справ.

  Гриб’юк Олена Олександрівна

  Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика), 2011.

  Закінчила:

  Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю Математика, інформатика, викладач математики, інформатики (1999)

  Наукове стажування в Університеті Адама Міцкевича в Познані, (м. Познань, Польща) в рамках програми Lane Kirkland Scholarship Program (Programа Kirklanda), захистила наукову роботу та отримала диплом з відзнакою (Dyplom z wyróżnieniem).
  Тема наукового стажування: «Zarządzanie Oświatą» –
  «Управління освітою. Сучасні методи навчання та інноваційні технології навчання в системі освіти: європейський досвід, глобальні тенденції та механізми ефективного управління» (2018)

  Приймає участь у багатьох стипендійних програмах та стажуваннях (Польща-Україна), а також у проєктній та дослідницькій діяльності:

  Дослідницький проєкт «Code::Girls/Women in IT – (im)possible success» за підтримки Фонду Project Girl Code
  ▪️ Дослідницький проєкт – щорічна Міжнародна літня школу для вчителів «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» (з 2015 року і до цього часу)
  ▪️ Дослідницький науковий проєкт «Szkoła Liderów – Naukowa komunikacja w akademickim środowisku: sekrety pisania prac naukowo-badawczych» (Україна-Польща-Білорусь) за підтримки Lane Kirkland Scholarship Program та Міністерства закордонних справ Республіки Польщі
  ▪️ Науковий проєкт «Екологічна свідомість – шлях у майбутнє» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта
  ▪️ Дослідницький проєкт - щорічний літній табір для дітей «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» - «Модно бути розумним» з метою підвищення інтересу до навчання предметів природничо-математичного циклу серед дітей та учнівської молоді
  ▪️ Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в закладі загальної середньої освіти»

  Є членом в редколегіях виданнях:

  ▪️ електронне фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання»
  ▪️ наукове видання«Математика. Інформаційні технології. Освіта»
  ▪️науковий журнал IT Synergy

  Є автором:
  ▪️ 177 публікацій, з них 157 наукових, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
  ▪️ 27 навчально-методичних посібники та навчально-
  практичних посібники; 10 методичних рекомендацій до практичних занять; 13 навчально-методичні праці; 3 науково-методичних збірники, 7 монографій, в тому числі зарубіжні наукові видання.

  Має 4 авторські права/патенти.

  Працює в університеті з 2020р.

  Сфера інтересів: «Математичний аналіз», «Дискретна математика», «Алгебра і теорія чисел», «Системний аналіз», «Об’єктно орієнтоване програмування», «Проектування інформаційних систем», «Проективна геометрія і методи зображень», «Проектування систем управління», «Об’єктно-орієнтоване моделювання інформаційних систем», «Планування та аналіз експериментів», «Дискретні структури», «Бази даних» та інше.

  Хобі: легка атлетика, професійна фотографія, комп’ютерне моделювання, міжнародна журналістика

  Глушко Надія Василівна –  кандидат педагогічних наук

  Закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»; Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького спеціальністю «Російська мова і література».

  Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; тема дисертації «Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях».

  Має 19-річний досвід роботи у загальноосвітній середній школі на посаді викладача зарубіжної літератури та заступника директора з навчально-виховної роботи. Має 12-річний досвід роботи у Київському економічному інститут менеджменту на посаді декана очно-заочного відділення.

  Наукові інтереси: психологія, соціальна педагогіка, професійна освіта

  ВАКАНСІЯ  – Завідувач кафедри соціально-гЗавідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та психології

  ОБОВ'ЯЗКИ:

  Відгукнутися:

  1. Керівництво кафедрою;

  2. Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації;

  3. Викладання профільних навчальних дисциплін.

  ВИМОГИ:

  • науковий ступінь кандидата / доктора психологічних наук
  • вчене звання (бажано);
  • публікації за останні 5 років, що відповідають спеціальності «Психологія» у фахових періодичних виданнях України.
  • публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

  Отримати додаткову інформацію можна, подзвонивши за наступним телефоном

  044-360-47-07 (6)

  050-505-24-40 (6)

  067-505-44-85 (6)

  073-505-44-85 (6)

  Заступник начальника відділу кадрів та архівної справи Лариса АДАМЕНКО

   ВАКАНСІЯ  – Заступник директора Фахового коледжу

   ВИМОГИ:

   • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
   • стаж роботи у закладах вищої, фахової передвищої, загально середньої освіти не менше 5 років;
   • впевнений користувач ПК, програмних пакетів – MC Office, 1C, платформи дистанційного навчання Google Classroom;
   • вільне володіння державною мовою;
   • уважність до деталей, старанність.

   ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

   1. Організовує:

   • поточне і перспективне планування навчально-методичної роботи Фахового коледжу і здійснює контроль за його виконанням;
   • підготовку матеріалів для подання вищим органам, директору, педагогічній раді.

   2. Забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації.

   3. Здійснює контроль:

   • за якістю навчального процесу, об’єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів 1-2 курсу відповідно до вимог стандарту;
   • за роботою викладачів, дотримання викладачами правил внутрішнього розпорядку;
   • за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку;
   • за участю і здачею студентами 2 курсу ЗНО;
   • за веденням журналів навчальних досягнень студентів;
   • за виконанням навчальних планів, програм навчальних дисциплін, календарно-тематичних планів, за якістю викладання навчальних дисциплін.

   4. Відповідає за замовлення свідоцтв про повну загально середню освіту для студентів 2 курсу.

   5. Бере участь:

   • у підготовці та проведені атестації педагогічних працівників;
   • у підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їхньої кваліфікації та професійної майстерності.

   Відгукнутися:

    ВАКАНСІЯ  – Викладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення (з дисципліни комп’ютерна графіка).

    ВИМОГИ:

    • повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальністю 122 "Інженерія програмного забезпечення";
    • не менше 5 наукових і науково-методичних робіт;
    • стаж роботи у закладах вищої освіти не менше 3 років;
    • вільне володіння державною мовою.

    ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

    • забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність;
    • підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;
    • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
    • дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти;
    • розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
    • дотримуватися статуту Університету, законів, інших нормативно-правових актів.

    Відгукнутися:

     ВАКАНСІЯ  – Завідувач кафедри маркетингу

     ОБОВ'ЯЗКИ:

     Відгукнутися:

     1. Керівництво кафедрою;

     2. Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації;

     3. Викладання профільних навчальних дисциплін.

     ВИМОГИ:

     • науковий ступінь за профілем кафедри;
     • вчене звання (бажано);
     • публікації за останні 5 років, що відповідають профілю кафедри, у фахових періодичних виданнях України;
     • публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

     Отримати додаткову інформацію можна, подзвонивши за наступним телефоном

     044-360-47-07 (6)

     050-505-24-40 (6)

     067-505-44-85 (6)

     073-505-44-85 (6)

     Заступник начальника відділу кадрів та архівної справи Лариса АДАМЕНКО

      ВАКАНСІЯ  – Викладач математики (для учнів 10-11 класів)

      ВИМОГИ:

      • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
      • стаж роботи педагогічної діяльності (робота за спеціальністю) не менше 2 років;
      • впевнений користувач платформи дистанційного навчання Google Classroom;
      • вільне володіння державною мовою;
      • уважність до деталей, старанність, відповідальність

      ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

      • проведення занять з математики  за сучасними освітніми методиками, у тому числі інформаційними технологіями;
      • вміння доступно пояснювати матеріал, зацікавити здобувачів освіти, контролювати процес засвоєння ними знань;
      • ведення навчальної документації;
      • постійне підвищення свого професійного рівня та педагогічної майстерності;
      • можливе виконання обов’язків куратора академічної групи.

      Відгукнутися:

       ВАКАНСІЯ: Старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

       ВИМОГИ:

       • Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки";
       • Публікації за останні 5 років, що відповідають зазначеній спеціальності у фахових періодичних виданнях України (бажано публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection).

       ОБОВ’ЯЗКИ:

       • Забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання відповідної дисципліни;
       • Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на п’ять років).

       Відгукнутися:

        ВАКАНСІЯ  – Викладач інформатики, математики  

        ВИМОГИ:

        • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
        • стаж роботи педагогічної діяльності (робота за спеціальністю) не менше 2 років;
        • впевнений користувач платформи дистанційного навчання Google Classroom;
        • вільне володіння державною мовою;
        • уважність до деталей, старанність, відповідальність

        ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ:

        • проведення занять з інформатики, математики  за сучасними освітніми методиками , у тому числі з використанням інформаційних технологій;
        • вміння доступно пояснювати матеріал, зацікавити здобувачів освіти, контролювати процес засвоєння ними знань;
        • ведення навчальної документації;
        • постійне підвищення свого професійного рівня та педагогічної майстерності;
        • можливе виконання обов’язків куратора академічної групи

        Відгукнутися:

         ВАКАНСІЯ  – Начальник відділу навчально-виховної роботи  

         ВИМОГИ:

         • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
         • стаж роботи в закладах вищої освіти не менше 2 років;
         • впевнений користувач ПК, програмних пакетів – MC Office, 1C, платформи дистанційного навчання Google Classroom;
         • вільне володіння державною мовою;
         • уважність до деталей, старанність.

         ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ:

         • організація та планування навчально-виховної роботи університету; 
         • координація роботи викладачів, а також розробка навчально-методичної документації, необхідної для організації освітньо-виховного процесу в університеті;
         • контроль за якістю навчально-виховного процесу;
         • організація навчально-виховної, методичної, культурно-масової роботи;
         • контроль за навантаженням студентів;
         • надання допомоги студентам у проведенні культурно-просвітницьких і оздоровчих заходів;
         • контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках;
         • здійснення контролю за формуванням академічного рейтингу студентів.
         • проведення роботи щодо заохочення кращих студентів ЗВО «МНТУ», науковців, спортсменів тощо.

         Відгукнутися:

          Москаленко Артем Олексійович - кандидат технічних наук зі спеціальності інформаційні технології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

          Освіта:

          • Полтавський військовий інститут зв’язку. Спеціальність: Системи та комплекси військового зв’язку. Кваліфікація: бакалавр телекомунікацій.
          • Полтавський військовий інститут зв’язку. Спеціальність: Системи та комплекси військового зв’язку. Кваліфікація: Спеціаліст – інженер телекомунікаційних систем і мереж, офіцер військового управління тактичного рівня.
          • Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач фізики.

          Підвищення кваліфікації:

          • Участь у програмі «Розробка та інтеграція ІТ курсу з елементами кібербезпеки в навчальний план українських університетів», 26.01.21-10.12.21. 180 год (6 кред. ЄКТС).

          Автобіографія Нечай А.А.

          Завідувач кафедри права. Доктор юридичних наук (2005), кандидат фіз-мат наук (1991), магістр економіки/фінанси (2003), магістр психології (2009), сертифікований медіатор, адвокат.

          Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, підвищувала кваліфікацію, зокрема за навчальними програмами імені МакНамара Світового Банку (1998) та університета Аризони (США, 2018).

          Поєднує наукову та викладацьку роботу з практикою: починаючи з 1994 року і до сьогодні працювала юридичним радником урядів України, Вірменії, Грузії, Хорватії, Румунії за програмами реформування бюджетної, соціальної, економічної сфери, децентралізації державного управління у   проектах Світового Банку, USAID, DFID та інших донорських організацій.

          Приймала участь у розробці більше 50 законодавчих актів України та інших країн, є автором більше 100 наукових публікацій, у томі числі одноосібних монографій, підручників, навчальних посібників, науково-методичних та методичних робіт.

          Автор багатьох тренінгових програм з підвищення кваліфікації юристів, медіаторів, професійних перемовників.

          Сфера наукових інтересів: фінансове право, стратегія розвитку приватного та публічного секторів економіки, реформування соціальної сфери та економіки держав.

          Копочинська Юлія Володимирівна – завідувач кафедри фізичної терапії Міжнародного науково-технічного університету імені акад. Ю. Бугая, 7 травня 1978 року.

          Закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України в 2000 році.

          В 2006 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», з відзнакою здобула кваліфікацію «магістра з фізичної реабілітації».

          Захистила дисертацію у Львівському державному університеті фізичної культури в 2012 році, 24.00.03 – фізична реабілітація на тему: «Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості» під керівництвом доктора мед. наук, професора            Апанасенка Г.Л. 

          З 2013 року доцент кафедри фізичної реабілітації.

          В «Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Ю.Бугая» працює з 2002 року, завідувачем кафедри фізичної реабілітації (нині кафедра фізичної терапії) з 2015 року по теперішній час та доцентом кафедри біобезпеки і здоров`я людини «КПІ ім. І. Сікорського». 

          Готує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

          Стаж науково-педагогічної діяльності - 20 років. З 2000 року працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента.

          Коло наукових інтересів: модернізація професійної підготовки і професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах вищої освіти, інноваційні освітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерпії у закладах вищої освіти.

          Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Теорія і практика фізичної терапії», «Кінезіотейпування», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії».

          Основні наукові праці: основні наукові здобутки Копочинської Ю.В.  викладені у більш ніж 70 наукових публікаціях, з них 6 навчальних посібників:

          Застосування сучасних засобів та методів фізичної реабілітації людей з надлишковою масою тіла та ожирінням Навч. посіб. /Ю.В. Копочинська; – К.: НУОУ, 2012. – 112 с.

          Основи кінезіотейпування: навчальний посібник [Елек.]: навч. посібн. для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 125 с.

          Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів: Курсова робота [Електронний ресурс]. Навчальний посібник для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»  / Укладачі: О.О. Глиняна, І.Ю. Худецький, Ю.В. Копочинська, І.Ю. Карпюк  - Електронні текстові дані (файл 0,5 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 71 с.

          Професійна етика та деонтологія в реабілітації: навчальний посібник [Елек. ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія, ерготерапія»/ Ю.В. Копочинська, С.Б. Латенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –188 с. 

          Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів: навчальний посібник [Електр.]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, І.Ю. Худецький; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 190 с.

          Фізична терапія при хірургічних захворюваннях: навчальний посібник [Елек. ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія, ерготерапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, Н.І. Пеценко КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 207 с.

          АВТОБІОГРАФІЯ ЗАБАРНОГО ГРИГОРІЯ ГРИГОРОВИЧ

          Народився 15 квітня 1953 року в селі Перегонівка Обухівського району Київської 

          області у 1970році закінчив 10 класів у1971році Спеціалізоване професійно-технічне училище, працював муляром-монтажником з1972по 1974роки служив в радянські армії після звільнення працював міліціонером в Шевченківському РВВС м.Києва. У1978 році закінчив Львівську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР і працював старшим інспектором карного розшуку в Шевченківському РВВС м.Києва.

             У 1981році поступив на навчання  до Київської вищої школи МВС СРСР у 1984році отримав кваліфікацію «Юрист» і поступив в ад’юнктуру КВШ МВС СРСР.

             У 1987році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидат юридичних наук і був призначений старшим науковим співробітником науково-дослідного і редакційно-видавничого відділу КВШ МВС СРСР а з 01.04.1992року по 05.05. 1993року Української академії внутрішніх справ.

            З 1993року до 2000року працював начальником кафедри цивільно-правових дисциплін Київського інституту внутрішні справ при Національні академії внутрішніх справ України. За вислугою років, у званні полковник міліції, звільнився на пенсію.

             У жовтні 2000року поступив на службу до податкової міліції, до квітня 2003року працював заступником начальника кафедри організації дізнання та попереднього слідства факультету податкової міліції Академії державної податкової служби України. У 2002році отримав вчене звання доцент даної кафедри.

             З квітня 2003року по грудень 2005 року працював начальником кафедри управління факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національної академії ДПС України. Звільнився з кадрів податкової міліції за віком у званні полковника податкової міліції.

              З лютого 2006 по жовтень 2011року працював завідуючим кафедрою(така назва у старі  редакції Закону України «Про вищу освіту) Цивільного та міжнародного права, Цивільного і господарського права, Цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Національного університету ДПС України, а жовтня 2011року по вересень 2016 року професором кафедри цивільно-правових дисциплін.

               З Жовтня 2016 року працюю в МНТУ.

          Тульчинський Ростислав Володимирович

          Завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»,

          Учений секретар університету.

          Кандидат економічних наук (2008), доцент (2008), доктор економічних наук (2019).

          Закінчив Міжнародний науково-технічний університет за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (1998).

          Працює в університеті з 1999 року. Є автором понад 100 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

          Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, новий регіоналізм, процеси децентралізації влади.

          Перший президент МНТУ

           Юрій Бугай

          Доктор технічних наук, професор, академік Академії гірничих наук, дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, член-кореспондент Академії педагогічних наук України

          1947 — 2003 рр.

          Народився 27 грудня 1947 року в м. Шахти Ростовської області (Росія) в сім’ї військовослужбовця.

          Перші рядки трудової біографії Юрій Миколайович почав писати після закінчення Азербайджанського інституту нафти і хімії ім. М. Азізбекова у 1970 році на посаді майстра машинобудівного заводу. Велика працездатність, високий професіоналізм, організаторські здібності, відповідальність за доручену справу, товариськість і доброзичливість, повага до людей дозволили Ю. М. Бугаю пройти славний службовий шлях від молодого фахівця до першого заступника Міністра освіти України, започаткувати Міжнародний науково-технічний університет (МНТУ), стати його першим президентом.

          Бугай Ю. М. був відомим науковцем і талановитим педагогом, генератором нових ідей і ефективних рішень. Він заклав основи нового напрямку прикладних наукових досліджень у нафтогазовій сфері, поєднавши їх з навчально-педагогічною діяльністю. З метою впровадження у практику інноваційних навчальних та дослідницьких технологій відповідно до міжнародних вимог створив в МНТУ власну науково-педагогічну школу, став автором більше трьохсот підручників, навчальних посібників, наукових праць. Під керівництвом Ю.М. Бугая 34 науковця захистили кандидатські і докторські дисертації.

          Юрій Миколайович приймав активну участь у розробці законодавства України в галузі освіти. Він був одним із авторів Концепції національної вищої школи України, Національної доктрини її розвитку.

          За особисті заслуги перед державою Ю. М. Бугай був нагороджений шістьома медалями та дипломами ВДНГ, став лауреатом Міжнародного академічного рейтингу "Золота фортуна" в номінаціях "За заслуги в розбудові економіки України" та "За вагомий внесок у розвиток національної вищої школи України".

          Бугай Ю. М. – Почесний громадянин чотирьох міст Сполучених Штатів Америки та Аргентини. Його ім’я вкарбоване в "Золоту книгу української еліти".

          Юрій Миколайович мав бойову, наполегливу вдачу, був знаним спортсменом та організатором відомих в Україні баскетбольної та волейбольної команд.

          21 травня 2003 року наукова і педагогічна громадськість України зазнала важкої втрати - на п’ятдесят шостому році пішов із життя великий трудівник, людина неспокійної вдачі, справжній знавець своєї справи, заслужений діяч науки і техніки України БУГАЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 

          Досягнення

          • брав активну участь у розробці законодавства України в галузі освіти. Був одним із авторів Концепції національної вищої школи України, Національної доктрини її розвитку;
          • відкриів у МНТУ 25 нових спеціальностей та напрямів підготовки;
          • за його президентства університет отримав найвищий ІV рівень акредитації;
          • під керівництвом Ю.М. Бугая 34 науковця захистили кандидатські та докторські дисертації;
          • зібрав в одному місці людей, яким не байдуже майбутнє української освіти;
          • став автором понад трьохсот підручників, навчальних посібників, наукових праць;
          • завдяки роботі Юрія Бугая, МНТУ є головним партнером та консультантом проєкту Tempus-Tacis, а в рамках програми імені Фулбрайта в Україні діючий президент та викладачі університету співпрацюють в галузі науки й техніки, як консультанти беруть участь у роботі Організації Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCEL (American Councils) щодо обміну студентами, співпрацюють з Європейським університетом м. Лодзь у Польщі щодо обміну досвідом навчання студентів в рамках Програми The Lane Kirkland Scolarships тощо;
          • Бугай Ю. М. – почесний громадянин чотирьох міст США та Аргентини. Його ім’я вкарбоване в «Золоту книгу української еліти».          Демченко Олександра Леонідівна 

          проректор з навчальної роботи 

          1966 року народження (м. Київ) 

          Освіта:

          1989 р. – Київський ордена Леніна політехнічний інститут, кваліфікація інженер із спецелектрометалургії.

          2009 р. – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність «Державна служба».

          2009 р. – науковий ступінь кандидата наук з державного управління 

          Трудова діяльність

          1989 р. – ВПТУ, викладач

          1999 р. – Верховна Рада України, комітет з металургії та підприємництва.

          2001 р. – Міністерство освіти і науки України, головний спеціаліст, начальник відділу акредитації та визнання документів про освіту, заступник директора департаменту наукової діяльності та ліцензування. 

          Член експертних рад Державної акредитаційної комісії України: з державного управління; з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки; з енергетики та електроніки; з матеріалознавства та архітектури. 

          2014 р. – ІПО КНУБА, начальник відділу міжнародного співробітництва та освітніх інновацій.

          2015 р. – ЗВО «МНТУ», проректор з навчальної роботи.

          Має досвід роботи з розробки законодавчих актів України та нормативних документів МОН України; очолення комісій з перевірки закладів вищої освіти.

          Залучається до складу роботи комісій Державної служби якості освіти України.

          Відмінник освіти України. 

          Стаж державної служби та науково-педагогічної роботи понад 30 років.

          Зацікавлення

          • кандидат у майстри спорту з велоспорту;
          • кандидат у майстри спорту з академічної греблі;
          • подорожі;
          • аутентична європейська кухня.

          Сьогодення

          Організовує роботу з ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм. Здійснює керівництво проектними групами з розробки освітніх програм, локальних нормативних документів університету. 

          Станіслав Кухтик 

          Проректор з міжнародних відносин та розвитку МНТУ

          Кандидат юридичних наук (2015)

          Закінчив магістратуру City University London, Школа соціології, Факультет соціальних наук, магістр міжнародної політики і прав людини, Лондон, Великобританія (2010); магістратуру МНТУ за спеціальністю «Право» (2010); аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень». 

          Має 10-річний досвід у юридичній сфері та захисту прав людини та 6-річний досвід в управлінні міжнародними проєктами (Tempus, Erasmus+).

          У 2011р. працював у Європейському Суді з прав людини та у Директораті соціального згуртування Ради Європи, Страсбург, Франція. Має 2 роки досвіду на державній службі у Секретаріаті Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини, Міністерство юстиції України.

          Діяльність у МНТУ пов’язана із веденням та координацією міжнародних програм та проєктів, мобільністю студентів та персоналу Університету з іноземними закладами освіти та міжнародними організаціями, операційними процесами, діджиталізацією та трансформацією освітнього процесу та навчального контенту, онлайн-навчанням, маркетингом та продажами.

          Інтереси та хобі: розвиток вищої освіти та громадянського суспільства в Україні, онлайн-освіта, ноу-хау та наукові дослідження в різних сферах, віртуальна реальність та штучний інтелект, робототехніка та автоматизація, , волейбол, мандрівки


          КАЛІНІЧЕВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

          Проректор з науково-методичної роботи МНТУ

          Кандидат історичних наук (1996), доцент (2002)

          Закінчила історичний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Історія»; факультет громадських професій Дон ДУ за спеціальністю «Мистецтвознавство»; аспірантуру Дон ДУ за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія».

          Має понад 25-річний досвід адміністративної роботи у закладах вищої освіти державної та приватної форм власності, академічних та галузевих науково-дослідних установах України. Управлінська діяльність у ЗВО пов’язана із розробкою нормативного, навчально-методичного та документаційного забезпечення освітнього процесу; організацією і координацією навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Сфера компетенцій охоплює здійснення керівництва та проведення фундаментальних і прикладних тем НДР, організацію та проведення наукових і науково-практичних конференцій, методологічних семінарів, студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт тощо. 

          Калінічева Г.І. є автором понад 250 наукових, навчальних та методичних робіт, зокрема – є автором та співавтором розділів у 12 колективних монографіях, 4 підручників та навчальних посібників, понад 130 наукових статей. 

          Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2004 р.), має відомчі та державні відзнаки.

          Наукові інтереси: історія вищої освіти і науки, міжнародні освітні і наукові зв’язки, розвиток громадянського суспільства в Україні. 

          Ректорка МНТУ

          Худолей Вероніка Юріївна

          доктор економічних наук (2014), професор (2018)

          Навчання

          У 2000 році отримала кваліфікацію магістра міжнародної економіки в МНТУ та диплом магістра менеджменту великих проєктів та програм у Вищій національній гірничій школі міста Сент-Етьєна (Франція)

          У 2001-2004 роках навчалась у заочній аспірантурі за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» у Міжнародному науково-технічному університеті.

          У липні 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Розвиток підприємств вуглеводного сектору паливно-енергетичного комплексу України» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

          У грудні 2008 року отримала вчене звання доценту кафедри менеджменту організацій

          У січні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Управління забезпеченням енергоефективності функціонування промисловості в регіонах України» за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

          В липні 2018 року отримала вчене звання професора кафедри менеджменту та публічного адміністрування.

          З травня 2019 року Худолей Вероніка є академіком Академії економічних наук України.

          Досвід

          З 2000 року і по теперішній час працювала в МНТУ на різних посадах: від асистентки кафедри до ректорки МНТУ.

          Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій

          Є головною редакторкою наукового журналу Економічна синергія (Economic Synergy), який видається в Міжнародному науково-науково технічному університеті імені академіка Юрія Бугая.

          Худолей Вероніка є автором понад 150 наукових статей. Під її керівництвом захищені 2 докторських та 3 кандидатських дисертації.

          Сьогодення:

          Худолей Вероніка займається популяризацією діяльності та цінностей МНТУ,  відповідає за стратегію та напрямки розвитку всього освітнього холдингу МНТУ, оцінює ризики компанії та забезпечує їх контроль. Бере активну участь у розробці корпоративної культури, формуванні цінностей та стандартів якості освіти університету. 

          Діючий Президент

          Бугай Владислав Юрійович

          Академік Української нафтогазової академії, кандидат технічних наук, професор МНТУ

          Народився 21 січня 1972 року у м. Баку, республіка Азербайджан.

          1989–1992 рр. – навчання в Івано-Франківському інституті нафти і газу

          1992–1997 рр. – навчання у Національному технічному університеті України «КПІ» на механіко-машинобудівельному факультеті де отримав кваліфікацію «Інженер-механік» за спеціальністю «Інструментальне виробництво»

          З 1997 р. –  направлений на роботу в Національний технічний університет «КПІ» на посаду стажера-дослідника кафедри інструментального виробництва.

          1994–1997 р. – навчання у Міжнародному науково-технічному університеті на заочній формі навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримав кваліфікацію «Магістр з менеджменту організацій».

          1997–2000 рр. – навчання в аспірантурі Національного технічного університету «КПІ». 

          2001 р. – захист кандидатської дисертації, отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».

          2000–2003 рр. – займає посаду віце-президента Міжнародного науково-технічного університету, доцента кафедри менеджменту нафтогазового комплексу факультету комп’ютерних наук та нафтової інженерії. 

          2004  р. – присвоєно звання доцента кафедри менеджменту нафтогазового комплексу.

          З 2003 р. – обрано Президентом Міжнародного науково-технічного університету. 

          Наукові інтереси: дослідження і впровадження інновацій у гірництво і нафтогазову справу, розвиток підприємництва в Україні, проблеми вищої школи, інформатизації, підвищення якості вищої освіти. В. Ю. Бугаю належать понад тридцять наукових праць, серед яких два навчальних посібника.  

          Одними із найважливіших досягнень Президента МНТУ В. Ю. Бугая можна з впевненістю вважати продовження та примноження досягнень університету у збереженні та розвитку нових спеціальностей і напрямів підготовки національних кадрів, відкриття аспірантури зі спеціальності 08.0004. «Економіка та управління підприємством», отримання університетом найвищого ІV рівня акредитації. 

          Визнанням ролі керівника МНТУ В. Ю. Бугая і очолюваного ним науково-педагогічного колективу у розвитку вищої школи і міжнародного співробітництва може слугувати членство МНТУ в Українській Раді Миру, Асоціації ради ректорів технічних вузів, Асоціації ради ректорів Київського регіону, присвоєння В. Ю. Бугаю звання Почесного працівника Укргазовидобування, а також звання академіка Української нафтогазової академії.

          Продовжуючи справу батька, Владислав Юрійович активно розвиває міжнародне співробітництво. Сьогодні університет є головним партнером та консультантом проекту Tempus-Tacis. У рамках програми імені Фулбрайта в Україні В. Ю. Бугай і викладачі університету співпрацюють у галузі науки і техніки, беруть участь у роботі Організації Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCEL (American Councils), активно розвивають співпрацю щодо обміну студентами з Європейським університетом м. Лодзь у Польщі в рамках Програми THE LANE KIRKLAND SCOLARSHIPS тощо.

          щоб отримати знижку, необхідно пройти підготовчий курс не менше ніж з трьох предметів, а загальний обсяг навчальних годин має бути не менше 150 аудиторних годин та термін навчання не менше п'яти місяців

          вул. Московська 45/1

          Направлення для проходження військово-лікарської комісії можна отримати на кафедрі військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 з 9:00 до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі