Освітні програми

Освітні програми для бакалавра та магістра

Як нас знайти

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Місія університету: надання якісної вищої освіти з метою сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти упродовж життя. Реалізація місії уможливлюється через дослідження, генерування та поширення нових знань та підготовку компетентних, креативних, соціально відповідальних, патріотично налаштованих фахівців.

Фаховий коледж МНТУ - простір твого навчання

  Новини

  НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2023 РОЦІ

  071. Облік і оподаткування/ Облік і аудит

  1. Алєксєєва С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б. Основи економічної грамотності та підприємництва: навч. посіб. Житомир: “Полісся”, 2021 248 с.
  2. Грузіна І. А., Кінас І. О., Перерва І. М. Теорія управління: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021 138 с.
  3. Дикань В. Л., Токмакова І. В. Овчиннікова В. О. Економічна діагностика: Підручник Харків: УкрДУЗТ, 2022. 284 с.
  4. Дрозд І., Ларікова Т. Бухгалтерський облік та звітність у територіальних громадах: посіб. Київ, 2022. 204 с.
  5. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Фінансовий аналіз та звітність: електронний практикум комбінованого (локального та мережного) використання. Вінниця: ВНТУ, 2022. 144 с.
  6. Задорожний М. В., Омецінська І. Я., Богуцька Л. Т. Управлінський облік: приклади, задачі, тести: навч. посіб. Тернопіль: ВПЦ “Університетська думка”, 2020. 211 с.
  7. Облік, аудит і оподаткування: бакалаврський курс. Частина 1: Навч. посіб. / За ред. проф. Мардус Н. Ю. Харків: НТУ “ХПІ”, 2022. 523 с.
  8. Каменева Н. М., Косич М. В., Александрова О. Ю. Мікроекономіка: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2022. 305 с.
  9. Ковальчук Т. М., Никифорак І. І. Облік і аудит: навч. посіб. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 520 с.
  10. Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реалізація проектів: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2022. 350 с.
  11. Корогодова О. О. Національна економіка: практикум: навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 80 с.
  12. Крупка Я.Д. Фінансовий облік: підручник. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 488 с.
  Кузь В. І. Податкова система: навч. посіб. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 240 с.
  13. Макаренко М. І., Семененко Т. О., Петрушенко Ю. М. Макроекономіка: підручник. Суми: Сумський державний університет, 2021. 307 с.
  14. Мардус Н. Ю. Аудит: Навч. посіб. Харків: НТУ «ХПІ», 2022. 203 с.
  15. Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина І: навч. посіб. Львів: ЛДУ БЖД, 2021. 271 с.
  16. Остапенко Т. М.; Кубецька О. М.; Кононова І. В. Оподаткування субʼєктів підприємництва: навч. посіб. (у схемах) – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ, 2022. 148 с.
  17. Оцінка якості внутрішнього аудиту в державних органах: метод. посіб. Київ, 2022. 174 с.
  18. Павелко О. В. Облік і звітність у банках: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2022. 336 с.
  19. Пилипенко Г. М.; Пилипенко Ю. І. Економічна теорія: навч. посіб. Дніпро: НТУ “ДП”, 2022. 196 с.
  20. Пилипенко Н. М. Макроекономіка: Конспект лекцій. Суми: Сумський національний аграрний університет, 2023.112 с.
  21. Ризик-орієнтоване планування діяльності з внутрішнього аудиту. Метод. посіб. Київ, 2022. 194 с.
  22. Рязанова Н. О. Бухгалтерський облік : навчально-методичний посібник. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2022. 287 с.
  23. Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік: практикум: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 114 с.
  24. Томнюк Т. Л. Податкова система: навч. посіб. Чернівці: ЧТЕІ ДТЕУ, 2022. 324 с.
  25. Податкова система. Методичні вказівки до практичних занять / Укладач: Акименко О.Ю. Чернігів: НУ “Чернігівська політехніка”, 2023. 75 с.
  26. Податкова система: конспект лекцій: навч. посіб. / Уклад.: Гречко А.В. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 119 с.
  27. Податкова система: методичні рекомендації до практичних завдань / Уклад. Найденко О. Є.; Карпова В. В. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. 92 с.
  28. Макроекономіка: Практикум: навч. посіб. / Уклад. Тульчинська С. О.; Покровська Н. М. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023.154с.
  29. Макроекономіка та мікроекономіка: практикум: навч. посіб. / Уклад.: Шашина М. В. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 88 с.
  30. Утенкова К.О. Облік у банках: практичний посібник. Харків, 2021. 176 с.

  072. Фінанси, банківська справа та страхування

  1. Бак Н. А. Фінанси: метод .реком. до самост. Роботи. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 84 с.
  2. Боронос В. Г., Плікус І. Й. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. Суми: Сумський державний університет, 2022. 459 с.
  3. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво “Політехніка”, 2022.186 с.
  4. Дєліні М. М.; Лобунець Т. В. Проектне фінансування: Методичні вказівки. Київ: НУБіП, 2022. 162 с.
  5. Дунаєва Л. М., Аблов А. Ф. Право соціального забезпечення України. Одеса: Одес. нац. ун-тет ім. І. І. Мечникова, 2021.126 с.
  6. За заг. ред. проф. Плиси В. Й. Проблеми розвитку страхування в Україні: Науковий студентський збірник. Випуск 3. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 174 с.
  7. Каламбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. Фінанси підприємств. Практикум: Навч. посіб. Дніпро, 2022. 240 с.
  8. Карлін М. І., Проць Н. В. Фінанси зарубіжних країн: конспект лекцій. Луцьк: Вежа-друк, 2022. 103 с.
  9. Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Актуальні проблеми фінансів та економіки: навч. посіб. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2023 -286 с.
  10. Марич М.Г. Соціальне страхування: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 176 с.
  11. Мельник Т. А., Сибірцев В. В. Страхування: навч. посіб. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив Систем», 2022. – 307с.
  12. Приймак С. В. Фінансовий аналіз. Практикум: навч. посіб. – Львів, 2021 – 264с.
  13. Сидорович М. Муніципальні фінанси: навч. посіб. – Київ: НаУКМА, 2021 – 68 с.
  14. Ситник Н. С., Стасишин А. В., Блащук-Девяткіна Н. З. Банківська система: навч. посіб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020 – 580 с.
  15. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: навчально-методичний комплекс дисципліни: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 61 с.
  16. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: практикум: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023 – 67 с.
  17. Слав’юк Н. Р., Глущенко С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. – Київ : НаУКМА, 2022 – 206 с.
  18. Сосновська О.О. Страхування: навч. посіб. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021 – 328 с.
  19. Ткачук Н.В. Аналіз фінансової діяльності підприємств: конспект лекцій – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023 – 114 с.
  20. Уклад.: Гладчук О. М., Кучерівська С.С. Страхова діяльність: метод. реком. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023 – 80 с.
  21. Укл. Третякова О. В., Харабара В. М., Грешко Р. І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 118 с.
  22. Ушакова О. А. Банківські операції: навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2021 – 226с.

  073. Менеджмент

  1. Бірюченко С. Ю., Бужимська К. О., Бурачек І. В. Менеджмент: Підручник – Житомир: Державний університет “Житомирська політехніка”, Житомир: Вид-во “Рута”, 2021 -856 с.
  2. Блага Н. В. Управління проєктами: навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 -152 с.
  3. Бліхар В., Верескля М. Офіс-менеджмент: навч.-метод. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 -348 с.
  4. Борисенко О. С., Шевченко А. В., Фісун Ю. В.; Крапко О. М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. – К.: НАУ, 2022 -204 с.
  5. Борщ В. І., Рудінська О. В., Кусик Н. Л. Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я : навч. посіб. – Одеса: Олді+, 2022 -264 с.
  6. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021 – 336 с.
  7. Відп. ред. Мазаракі А. А. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: виклики воєнного часу: [Електронний ресурс]: тези доп. ХІV Міжнар. бізнес-форуму (Київ, 23 берез. 2023 р.) – Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2023 – 197 с.
  8. Демченко Г. В. Ризик менеджмент [Електронний ресурс]: конспект лекцій – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021 – 74 с.
  9. Дяків О. П., Коцур А. С., Островерхов В. М. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посіб. – Тернопіль, 2022 -280 с.
  10. Жигалкевич Ж. М., Кам’янська О. В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 214 с.
  11. Журавльова Т. О., Макаренко Ю. П., Турова Л. Л. Фінансовий менеджмент у банку. Навч. посіб. – Дніпро: Пороги, 2021 -360 с.
  12. Задкова О. В. Прийняття управлінських рішень в авіакомпанії. Навч. посіб. – Кропивницький: ЛА НАУ, 2023 – 160 с.
  13. За ред. Мельника Л. Г. Економіка і бізнес: підручник – Суми: Університетська книга, 2021 – 316 с.
  14. Зозульов О. В., Царьова Т. О., Гавриш Ю. О. Маркетинг: навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -298 с.
  15. Іваненко Л. М., Боєнко О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022 – 362 с.
  16. Іванова Н. С., Приймак Н. С., Карабаза І. А. Сучасний менеджмент у схемах і таблицях. Частина 1: навч. посіб. – Кривий Ріг: Вид. ДонНУЕТ, 2021 -282 с.
  17. Іванечко Н.; Борисова Т.; Процишин Ю. Маркетинг [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Тернопіль: ЗУНУ, 2021 – 180 с.
  18. Кісіль З. Р. Основи управління: посібник – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 – 232 с.
  19. Колонтаєвський О. П. Управління розвитком готельного і ресторанного бізнесу : конспект лекцій – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022 -146 с.
  20. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні матеріали – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021 – 134 с.
  21. Матвєєва Ю. Т. Офіс-менеджмент: підручник – Суми: Сумський державний університет, 2021 – 400 с.
  22. Микитюк П. П., Брич В. Я., Микитюк Ю. І. Управління проектами: підручник – Тернопіль, 2021 – 416 с.
  23. Мотрич А. В., Підкамінь Л. Й. Практикум з курсу “Менеджмент та маркетинг у видавничо- поліграфічній галузі”: навч. посіб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022 – 46 с.
  24. Мохонько Г.А. Організація підприємницької діяльності: навч.-метод. комплекс – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 61 с.
  25. Новікова М. М. HR-менеджмент: конспект лекцій – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022 -111 с.
  26. Сочинська-Сибірцева І. М., Доренська А. О., Тушевська Т. В. HR-менеджмент: навч. посіб. – Кропивницький: ЦНТУ, 2022 – 278 с.
  27. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: підручник – Харків: ХНУВС, 2021 – 208 с.
  28. Сумець О. М. Проектно-орієнтоване управління організацією: навч. посіб. – Київ: Університет економіки та права “КРОК”, 2022 -167 с.
  29. Укл.: Мотрич А.В. Менеджмент та маркетинг видавничо-поліграфічної галузі: навч. посіб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022 – 140 с.
  30. Уклад.: Лебідь О. В. Міжнародні фінанси та фінансовий менеджмент: методичні рекомендації – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022 -48 с.
  31. Уклад.: Стамат В. М., Полторак А. С. Основи менеджменту: конспект лекцій – Миколаїв: МНАУ, 2022 – 162 с.
  32. Уклад.: Сухорукова А.Л. Паблік-рілейшнз: опорний конспект лекцій – Миколаїв: МНАУ, 2022 – 58 с.
  33. Уклад.: Копитко М. І., Живко З. Б., Франчук В. І. Управлінське та безпекове консультування: навчальний посібник у схемах і таблицях – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 256 с.
  34. Уклад.: Лазоренко Т. В., Пермінова С. О. Основи менеджменту: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-166 с.
  35. Уклад.: Підкамінь Л.Й. Елементи маркетингу та менеджменту видавничо -поліграфічної справи. Навчальний посібник – Чернівецький національний університет , 2021 – 136 с.
  36. Уклад. : Шевченко А. В., Борисенко О. С., Фісун Ю. В. Маркетингова товарна політика: практикум – К.: НАУ, 2022 – 68 с.
  37. Цвілий С. М.,. Кукліна Т. С, Зайцева В. М. Маркетинг в туризмі: Навчальний посібник. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022 – 260 с.
  38. Черчик Л. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (24-26 травня 2022 року) – Луцьк, 2022 – 557 с.
  39. Шевченко Н. В., Мельник С. І. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник у схемах і таблицях – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 224 с.
  40. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л. Менеджмент: підручник – Тернопіль: ЗУНУ, 2022 – 258 с.
  41. Шкробот М.В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -194 с.
  42. Юринець З. В.; Гнилянська Л. Й.; Юринець Р. В. Управління інноваційним розвитком: навч. посіб. – Львів : СПОЛОМ, 2021 – 132 с.

  081. Право

  1. Аленін Ю. П., Аркуша Л. І. Кримінальний процес: навч. посіб. – Одеса: Фенікс, 2020 – 582 с.
  2. Аркуша Л. І., Федчун Н. О., Цитряк В. Я. Кримінологія: навч.-метод. посіб. – Одеса: Бондаренко М. О., 2023 – 68 с.
  3. Баїк О. І., Бобко У. П., Долинська М. С. Земельне право: підручник – Львів: Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, 2021 – 385 с.
  4. Берназюк Я., Бучик А. Захист прав ветеранів АТО / ООС, інших військовослужбовців адміністративними судами України: посібник – Київ, 2022 – 206 с.
  5. Бехруз Х. Н., Андрейченко С. С., Грушко М. В. Міжнародне публічне право: основи теорії: навч.-метод. посіб. – Одеса: Видавництво “Юридика”, 2023 – 252с.
  6. Бехруз Х. Н., Мануїлова К. В., Гриб Г. М. Міжнародне право розвитку: навч.-метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2023 – 122 с.
  7. Бехруз Х. Н., Грушко М. В., Мануїлова К. В. Сучасна концепція прав людини: європейське праворозуміння: навч.- метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2023 -143 с.
  8. Білоусова Н. О., Гаврушкевич Н. В., Данильченко М. А. Інтелектуальна власність та патентознавство: підручник – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2021 – 374 с.
  9. Бобровник С. В., Серьогін В. О., Медвідь А.Б. Конституційне право України: підручник – Ужгород: Видавництво “РІК-У”, 2023 – 536 с.
  10. Боднарук М. І., Орловський О. Я., Бурка А. В. Право соціального захисту: навч.-метод. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021 -184с.
  11. Бутинська Р. Я., Мокрицька Н. П. Трудове право України: навч. посіб. – Львів: “Галицька видавнича спілка”, 2022 – 312 с.
  12. Гетманцев О. В., Кондрат’єва Л. А., Остафійчук Л. А. Цивільне процесуальне право України (Загальна частина): підручник – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 412 с.
  13. Діденко Л. В.,  Денисяк Н. М. Цивільне право та процес: навч.-метод. посіб. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2023 – 110 с.
  14. Забзалюк Д. Є., Макарчук В. С., Марковський В. Я. Історія держави та права: навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2021 – 438 с.
  15. За заг. ред. Войціховського А. В. Права людини у міжнародному праві: підручник – Харків: ООО “Планета- Принт”, 2021 – 404 с.
  16. За заг. ред Кройтора В.А. Цивільний процес: навч. посіб. – Харків: ХНУВС, 2022 – 336 с.
  17. За заг. ред. Йосифовича Д. І. Адміністративний процес України: підручник – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 – 500 с.
  18. За заг. ред. Конопельського В. Я., Меркулової В. О. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник – Одеса: ОДУВС, 2021 – 452 с.
  19. За заг. ред. Орлова Ю.В. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях): навч. посіб. – Харків, 2023 – 520 с.
  20. За заг. ред. Пєткова С. В. Адміністративно-правова реформа в Україні: навч. посіб. – Київ: КНТ, 2022 -180 с.
  21. За наук. редакцією Меленко С. Г.; Чепель О. Д. Міжнародний захист людських прав : навч.-метод. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 408 с.
  22. За ред. Галунька В., Правоторової О. Адміністративне право України. Повний курс: підручник – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 – 656 с.
  23. За ред. Онишко О. Б. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 540 с.
  24. За ред.: Харитонова Є. О., Некіт К. Г. Цивільно-правовий захист права власності: навч.-метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2023 – 53 с.
  25. За ред. Шульги М. В. Земельне право: підручник – Харків: Юрайт, 2023 – 592с.
  26. Кадала В. В., Хайлова Т. В., Гузенко О. П. Банківське право: навч. посіб. – Кривий Ріг: ДЮІ, 2020 -172 с.
  27. Кіріяк О. В., Пацурківський Ю. П., Гудима-Підвербецька М. М. Цивільне право (загальна частина): навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021 – 304 с.
  28. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Проць І. М. Фінансове право України: навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2022 – 394 с.
  29. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Ярема О. Г. Інформаційне право України: навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 416с.
  30. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Назар Т. Я. Банківське право України: навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2023 – 256 с.
  31. Копча В. В.; Копча Н. В. Криміналістична техніка, тактика і методика : навч. посіб. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2022 – 286 с.
  32. Крижановський А. Ф., Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Загальна теорія права та держави: навч.-метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2022 – 258 с.
  33. Куліш А. М., Кобзєва Т. А., Михайловська Є. В. Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України: навч. посіб. – Суми: Сумський державний університет, 2021 – 816 с.
  34. Макаров М. А.; Симчук А. С.; Кулик М. Й. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022 – 656 с.
  35. Манжосова О. В., Гнатовська А. І., Мошинська Я. С. Сімейне право: навч.-метод. посіб. – Чернівці, 2021 – 68 с.
  36. Манжосова О. В., Факас І. Б., Латковський П. П. Цивільне право (Частина 1): навч.-метод. посіб. – Чернівці, 2021 – 112 с.
  37. Менджул М. В. Порівняльне сімейне право: навч. посіб. – Ужгород: РІК-У, 2021 – 296 с.
  38. Опольська Н. М.; Бабой А. М.; Бабой В. С. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. – Вінниця: Твори, 2021 – 408 с.
  39. Остапенко О. І., Ковалів М. В,; Єсімов С. С. Адміністративне право України (загальна частина): навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2021 – 616 с.
  40. Парасюк М. В., Парасюк В. М., Грабар Н. М. Цивільне право України (Особлива частина) (у схемах та таблицях): навч. посіб. – Львів: Растр-7, 2021 – 467 с.
  41. Парасюк М. В., Парасюк В. М., Грабар Н. М. Цивільне право України (загальна частина) (у схемах та таблицях): навч. посіб. – Льві: Растр-7, 2020 – 364с.
  42. Попелюк. В. П., Добровольська В. В., Гофман О. Р. Контрактне право: навч.-метод. посіб. – Одеса, 2021 – 84 с.
  43. Попова. Л. М., Хромов А. В. Інтелектуальна власність. Підручник – Харків: “Федорко”, 2021 – 262 с.
  44. Попович О. В., Томаш Л. В., Латковський П. П. Кримінальне право України. Частина 1: конспект лекцій: навч.-метод. посіб. – Чернівці, 2022 -182 с.
  45. Процьків Н. М., Гетьманцева Н. Д. Сімейне право: навч.-метод. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац.. ун-т ім.. Ю Федьковича, 2021 – 148 с.
  46. Пряхін Є. В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень : навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 -164 с.
  47. Резворович К. Р., Юнін О. С. Господарське право : навч. практикум – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2021 – 507 с.
  48. Резворович К. Р., Юнін О. С., Юніна М. П. Цивільне право та процес: навч. посіб. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020 – 216 с.
  49. Середа В. В., Хитра О. Л. Назар Ю. С. Адміністративне право України: підручник – Львів: ЛьвДУВС, 2021 – 680 с.
  50. Сліпченко С. О., Зайцев О. Л. Цивільне право. Загальна частина: навч. посіб. – Харків, 2022 -332 с.
  51 .Сопільник Р. Л., Ковалів М. В., Єсімов С. С. Міграційне право України: навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2023 – 260 с.
  52. Степанюк Р. Л. Криміналістика: криміналістична техніка. Навч. посіб. – Харків, 2023 – 388 с.
  53. Терлецький Д. С., Батан Ю. Д. Права людини в порівняльному вимірі: метод. рекомендації [Електронне видання] – Одеса: Фенікс, 2022 – 44 с.
  54. Тіщенко В. В.,  Подобний О. О. Криміналістика: навч.-метод. посіб. – Одеса: Видавництво “Юридика”, 2022 – 236 с.
  55. Томляк Т.С. Земельне право: Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять – Вінниця: ВНАУ, 2022 -91 с.
  56. Удалова Л. Д., Макаров М. А., Азаров Ю. І. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. – Київ, 2020 – 497 с.
  57. Укл. Ковалишин О.Р. Комерційне право Європейського Союзу : директиви, регламенти, наукові статті (Commercial Law of the European Union: Specific directives, regulations, research papers) – Івано-Франківськ, 2020 – 331 с.
  58. Уклад.: Шульга М. В., Гордєєв В. І., Данілік Д. М. Земельне право України: Методичні матеріали та завдання до практичних занять – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2023 – 79 с.
  59. Уткіна М. С. Інформаційне право (у схемах і таблицях): навч. посіб. – Суми: Сумський державний університет, 2022 – 221 с.
  60 .Хрідочкін А. В., Макушев П. В., Ченцов В. В. Основи юриспруденції: підручник – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021 – 396 с.
  61. Чанишева Г. І., Лагутіна І. В., Бориченко К. В. Право соціального забезпечення: навч. посіб. – Одеса, 2022 – 266 с.
  62. Чанишева Г. І. Трудове право України: навч.-метод. посіб. – Одеса : Фенікс, 2022 – 282 с.
  63. Чепис О. І., Булеца С. Б., Олійник Р. Б. Право інтелектуальної власності: навч.- метод. посіб. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2023 – 52 с.
  64. Чернєй В. В., Чернявський С. С., Саковський А. А. Інновації в криміналістиці та судовій експертизі [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) – Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2021 – 435 с.
  65. Ярошенко О. М., Луценко О. Є., Вапнярчук Н. М. Трудове право України: підручник – Харків, 2022 – Харків – 376 с.

  121. Інженерія програмного забезпечення

  1. Гришанович Т. О. Курс лекцій з дисципліни “Алгоритми та структури даних” – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021 – 110 с.
  2. Климчук О. В. Інформаційні системи і технології в управлінні. Конспект лекцій – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021 – 160 с. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
  3. Кравченко І. В., Микитенко В. І., Тимчик Г. С. Комп’ютерне моделювання: системи і процеси. Підручник – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 215 с.
  4. Креневич А.П. Алгоритми і структури даних. Підручник – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2021 – 200 с.
  5. Кривов Г. О., Кривова С. Г., Зворикін К. О. Основи системної інженерії [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 322с.
  6. Кривцова О.П. Програмування мовою С++. Технологія візуального програмування : навч. посіб. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020 – 144с.
  7. Крупельницький Л. В. Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1 : лабораторний практикум – Вінниця: ВНТУ, 2020 – 104 с.
  8. Мірошник М. А., Клименко Л. А., Корольова Я. Ю. Технології та автоматизація проєктування цифрових пристроїв складних комп’ютерних систем на ПЛІС: Навч. посіб. – Харків: УкрДУЗТ, 2021 – 220 с.
  9.Обод І. І., Свид І. В., Рубан І. В. Математичне моделювання інформаційних систем: навч. посіб. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019 – 270 с.
  10. Савчук О. В., Моргаль О. М. Моделювання процесів і систем / Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 220 с.
  11. Смагіна О. О. Якість програмного забезпечення та тестування: навч. посіб. – Старобільськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2021 – 286 с.
  12. Трофименко О. Г., Мнанков С. Ю., Ларін Д. Г. Основи програмної інженерії: навч.-метод. посібник [Електронне видання] – Одеса: Фенікс, 2022 – 197 с.
  13. Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Логінова Н. І. Офісні технології: навч. посіб. – Одеса : Фенікс, 2019 – 207 с.
  14. Укл.: Глазунова Л.В. Моделювання та аналіз програмного забезпечення: методичні вказівки до практичних та лабораторних занять – Одеса:ДУІТЗ, 2021 – 92 с.
  15. Укл.: Демиденко М. І.; Руденко О. А. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: навч. посіб. – Полтава: НУПП, 2023 – 203 с.
  16. Укл.: Добровольський Ю.Г. Стандартизація в інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 140 с.
  17. Укл. Завгородній В.В.; Ялова К. М. Конспект лекцій з дисципліни “Архітектура та проектування програмного забезпечення” – Кам’янське: ДДТУ, 2019 – 144 с.
  18. Уклад.: Кузьмінська Н.Л. Прикладне програмне забезпечення: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 89 с.
  19. Ушенко Ю. О., Ковальчук М. Л., Гавриляк М. С. Методологія інформаційних систем та баз даних: теоретичний і практичний підходи: навч. посіб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021 – 240 с.
  20. Ходукін М.А. Архітектура комп’ютера та вбудовані мікропроцесорні системи з використанням Аrduino: навч.-метод посіб. – Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2023 – 102 с.
  21. Цибульник С. О., Барандич К.С. Технології розроблення програмного забезпечення. Частина 1. Життєвий цикл програмного забезпечення. Підручник- Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -270 с.

  122. Комп’ютерні науки

  1. Антонюк Б. П., Антонюк О. П. Інформаційні технології в освіті: методичні рекомендації для студентів – Луцьк: Вежа-друк, 2022 – 49 с.
  2. Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А. Інженерна та комп’ютерна графіка: практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища: навч. посіб. – Миколаїв: МНАУ, 2020 – 256 с.
  3. Бандоріна Л. М., Климкович Т. О., Удачина К. О. Основи алгоритмізації та програмування: навч. посіб. – Дніпро, 2022 – 158 с.
  4. Березький О. М., Теслюк В. М., Дубчак Л. О. Дослідження і проектування компютерних систем та мереж: навч.посіб. – Тернопіль: ЗУНУ, 2022 – 252 с.
  5. Булгакова О. С., Зосімов В. В., Ходякова Г. В. Комп’ютерна графіка (2D/3D): теорія: навч. посіб. – Миколаїв: СПД Румянцева, 2021 – 150 с.
  6. Верьовкіна Г.В. Система управління базами даних Access: навч. посіб. – Київ, 2022 – 71 с.
  7. Власій О. О., Винничук М. Д. Розробка мобільних додатків засобами блочного програмування: Навчально-методичний посібник – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021 -130 с.
  8. Гапак О. М. Захист інформації в комп’ютерних системах: підручник – Ужгород, 2021 – 184 с.
  9. Гусак О. М., Гусак В. В. Сучасні інформаційні технології та медична статистика: навч. – метод. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 -160 с.
  10. Добролюбова М. В. Програмування баз даних: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 -275 с.
  11. Доценко С. І. Організація та системи керування базами даних: Навч. посіб. – Харків: УкрДУЗТ, 2023 – 117 с.
  12. Дуболазов О. В., Солтис І. В. Мультимедійні технології в методичному забезпеченні навчального процесу у вищій школі: конспект лекцій – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 62 с.
  13. Жилін А. В., Шаповал О. М., Успенський О. А. Технології захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2021 – 213 с.
  14. Жураковський Б. Ю., Зенів І. О. Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс] – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 271 с.
  15. Зачек О. І., Сеник В. В, Магеровська Т. В. Інформаційні технології : навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 432 с.
  16. Івашко А. В., Крилова В. А. Теорія інформації та кодування в прикладах і задачах: навч.-метод. посіб. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2022 -371 с.
  17. Ількевич Н. С. Хмарні технології в освіті. Навч.-метод. посіб. – Житомир: вид-во ЖДУ, 2021 – 88 с.
  18. Козбур І. Р., Марущак П. О., Медвідь В. Р. Проектування мікропроцесорних систем керування: навч. посіб. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022 – 324 с.
  19. Козир С. В., Слєсарєв В. В., Ус С. А. Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів: підручник – Дніпро: НТУ “ДП”, 2022 -163 с.
  20. Козяр М. М., Стрілець О. Р. Інженерна графіка: Машинобудівне креслення: підручник – Херсон: Олді-плюс, 2022 – 476 с.
  21. Костюченко А. О., Горошко Ю.В Віртуалізація операційних систем: навчально-методичний посібник – Ч.: ФОП Баликіна С.М., 2021 – 56 с.
  22. Коцовський В. М. Теорія паралельних обчислень: навч. посіб. – Ужгород: ПП “АУТДОР-Шарк”, 2021 – 188 с.
  23. Кравець П. І., Шимкович В.М., Бердник Ю.М. Інформаційно-керуючі системи. Локальні інформаційно-керуючі системи. Лабораторний практикум. Навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 142 с.
  24. Кулаков Ю. О. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 247 с.
  25. Лупан І. В. Інтелектуальний аналіз даних Data Mining: навчально-методичний посіб. – Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 2022 -112 с.
  26. Махней О. В. Практикум з математичного моделювання : навч. посiб. – Iвано-Франкiвськ: Голiней, 2022 – 172 с.
  27. Мещеряков В.І, Черепанова К.В. Надійність інформаційних систем: лабораторний практикум – Одеса, 2022 -68 с.
  28. Минайленко Р. М. Паралельні та розподілені обчислення: навч. посіб. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021 – 153 с.
  29. Мосіюк О. О., Федорчук А. Л. Операційні системи та системне програмування: навч.-метод. посіб. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2022 -76 с.
  30. Мулеса О., Варга Я. Інформаційні системи та реляційні бази даних. Навч. посіб. – Ужгород, 2023 -132 с.
  31. Нестеренко Г. Інформаційна безпека: курс лекцій – Київ: НАУ, 2022 – 102 с.
  32. Новацький А. О. Електроніка та мікропроцесорна техніка: підручник. У 2 ч. Ч. 2. Мікропроцесорні системи [Електронний ресурс] – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2023 – 489 с.
  33. Остапченко К. Б. Бази даних: комп’ютерний практикум. Навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 151 с.
  34. Островерхов М. Я. Комп’ютерні засоби автоматизації електротехнологічних установок: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 222 с.
  35. Поліщук М. М., Ткач М. М. CAD-системи та мультимедія [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 112 с.
  36. Поморцева О. Є. Основи геоінформаційних систем і бази даних : підручник – Харків: ХНУМГ ім. О. М . Бекетова, 2022 – 346 с.
  37. Проценко Н. М. Економічна інформатика: навч. посіб. – Харків, 2020 – 212 с.
  38. Пулеко І. В.; Єфіменко А. А. Архітектура та технології Інтернету речей: навч. посіб. – Житомир: Державний університет “Житомирська політехніка”, 2022 – 234 с.
  39. Риндюк Д. В., Пешко В. А. Інформаційні технології: навч. посіб.: конспект лекцій – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -180 с.
  40. Сахно Є. Ю.; Терещук О. І.; Чуприна В. М. Основи системотехніки: навч. посіб. – Чернігів: НУ “Чернігівська політехніка”, 2022 -280 с.
  41. Смірнов О. А., Конопліцька-Слободенюк О. К., Смірнов С. А. Вступ до кібербезпеки: навч. посіб. – Кропивницький: ЦНТУ, 2022 – 967 с.
  42. Сумець О. М. Проєктування операційних систем: підручник – Київ: Університет “КРОК”, 2021 – 322 с.
  43. Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. Телекомунікації та радіотехніка (вступ до спеціальності): навч. посіб. – Ужгород: Видавництво “Говерла”, 2022 – 352 с.
  44. Ткачов В. В., Проценко С. М., Козар М. В. Мікропроцесорна техніка: підручник – Дніпро: НТУ “ДП”, 2022 – 230 с.
  45. Чанишев Р.І. Інформаційні системи та технології: навч.- метод. посіб. – Одеса, 2022 -151 с.
  46. Укладачі: Богданова Н. В., Богданов О. В. Математичне моделювання систем і процесів. Конспект лекцій. Навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -85 с.
  47. Укладачі: Глинчук Л. Я., Гришанович Т. О. Програмування: підручник [Електронний ресурс] – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022 -160 с.
  48. Укладачі: Демчинський В. В., Грайворонський М. В. Основи технологій захисту інформації. Завдання до практичних занять. Навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 107 с.
  49. Укладач: Куземко Н.А. Електротехніка: конспект лекцій – Тернопіль: ТНТУ, 2023 – 52 с.
  50. Укл: Назарова О. С.; Осадчий В. В. Основи мікропроцесорної техніки: конспект лекцій – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2022 – 42 с.
  51. Укладачі: Романов В. В., Просянкіна-Жарова Т. І., Безносик О. Ю. Алгоритмізація та програмування. Частина 1. Базові концепції програмування. Лабораторний практикум. Навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 151 с.
  52. Укл.: Сніжной Г. В. Інформаційні системи і технології: методичні вказівки – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2022 – 40 с.
  53. Уклад.: Черевик В. М., Танцюра Л. І., Коротков С. С. Операційна система Linux: принципи роботи з файловою системою : навч. посіб. – К.: ДУТ, 2021 – 147 с.
  54. Укладачі: Яценко О. С., Яценко О. І. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Моделювання комп’ютерних мереж: Лабораторний практикум – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022 -76 с.

  227. Фізична терапія

  1. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В. Пропедевтика гігієни: підручник: у 2 т. Т. 1 – Одеса: Прес-кур’єр, 2022 – 400 с.
  2. Білоус Т. Л. Долікарська допомога: навч. посіб. – Суми: видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2020 – 148 с.
  3. Бочкова Н.Л. Анатомія людини. Частина 1. Анатомія опорно-рухового апарату. [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2021 -258 с.
  4. Візір В. А., Буряк В. В., Шолох С. Г. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Ч. 2: навчальний посібник до практичних занять з внутрішньої медицини – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021 – 174 с.
  5. Коваленко В.М. Стан здоров’я народу України в умовах війни: посібник – Київ, 2022 – 220 с.
  6. Козьолкін О. А., Ревенько А. В., Мєдвєдкова С. О. Хронічні запальні захворювання нервової системи: навч. посіб. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021 – 109 с.
  7. Лісовенко А. Ф., Бедан В. Б. Основи біології та генетики людини: практикум – Одеса: Фенікс, 2021 – 73 с.
  8. Лупаїна І. С., Ляшевич А. М. Фізіологія людини з основами вікової фізіології: Методичні рекомендації до лабораторних занять – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021 – 120 с.
  9. Мінцер О. П., Потяженко М. М., Невойт Г. В. Магнітоелектрохімічна теорія обміну речовин. Том 1 Концептуалізація: моногр. у 2 т. – Київ-Полтава, Інтерсервіс, 2021 – 352 с.
  10. Мотрич А. В. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. – Чернівці: Рута, 2022 – 360 с.
  11. Панова Т. І., Міхньов В. А., Репецька Г. Г. Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів. Частина 2. Патофізіологія органів і систем – К.: Видавництво КІМ, 2022 – 114 с.
  12. Рібцун Ю. В. Понятійно-термінологічний словник. Логопедія. Логопсихологія: довідкове видання – К. : ІСПП, 2022 – 48 с.
  13. Салєєва А.Д., Аврунін О.Г., Чернишова І.М. Основи комплексної реабілітації пацієнтів з патологіями опорно-рухового апарату: Навч. посіб. – Харків: ХНУРЕ, 2023  329 с.
  14. Сітовський А. М. Оцінка суглобово-м’язової дисфункції при порушенні діяльності опорно-рухового апарату: метод. рекомендації – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022 – 89 с.
  15. Циба Ю. Г., Молдован А. Д., Горюк П. І. Медико-біологічні технології підвищення працездатності спортсменів : навч.-метод. посіб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021 – 132 с.
  16. Щербань М. Г., Хорошун Е. М., Капустник В. А. Військова гігієна: навч. посіб. – Харків : ХНМУ, 2022 – 218 с.

  281. Публічне управління та адміністрування

  1. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 3(84) – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2021 – 254 с
  2. Дєгтяр А. О., Дєгтяр О. А, Калашнікова Х. І. Публічне управління та адміністрування: навч. посіб. – Харків: НАУ «ХАІ», 2021 ‒ 128 с.
  3. Економічна безпека держави в контексті національних інтересів: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.) – Харків: ХНУВС, 2021 – 174 с.
  4. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 1 липня 2022 року) – Кропивницький: Донецький державний університет внутрішніх справ, 2022 – 398 с.
  5. Корінець Р. Сільський розвиток: посібник для фахівців з аграрного та сільського розвитку територіальних громад – Київ, 2023 – 158 с.
  6. Корогодова О. О., Глущенко Я. І., Черненко Н. О. Державне регулювання економіки: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 62 с.
  7. Кропивницький В. С. Публічне управління та адміністрування у сфері
  цивільного захисту в Україні: теорія, методологія, практика: монографія –
  Харків: «Діса плюс», 2022. – 332 с.
  8. Назар Ю. С., Йосифович Д. І., Хатнюк Ю. А. Актуальні проблеми організації охорони громадського порядку : навч. посіб. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 – 204 с.
  9. Науменко А. О., Смігунова О. В., Дудник О. В. Сучасні підходи і напрями розвитку публічного управління та адміністрування: підручник – Харків: Майдан, 2022 – 280 с.
  10. Романчук О. З., Бисага Ю. М., Берч В. В. Електронне урядування: конституційно-правове дослідження: монографія – Ужгород: Видавництво “РІК-У”, 2021 – 196 с.
  11. Поступна О. В. Публічне управління регіональними освітніми системами в Україні: монографія – Харків : ТОВ “Оберіг”, 2021 – 400 с.
  12. Хатнюк Ю. А. Актуальні проблеми організації охорони громадського порядку: курс лекцій – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020 – 168 с.
  13. Уклад. Мельник Т.О. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-28 квітня 2022 р. – К.: ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022 – 246 с.
  14. Уклад. Шевченко С. О. Місцеве самоврядування в системі публічного управління: метод.реком. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ, 2022 -52 с.
  15. Чукут С. А.; Загвойська О. В.; Цимбаленко Я. Ю. Основи електронного урядування: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 268 с.
  16. Шамрай Н. В.; Ткач Н. О.; Лещенко А. О. Довідник із питань надання адміністративних послуг старостами – Київ, 2023 – 104 с.

  292. Міжнародні економічні відносини

  1. Барабанова В. В., Богатирьова Г. А., Маловічко С. В. Міжнародний маркетинг: метод. рекомендації – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2022 – 71 с.
  2. Гузенко І. Ю. Глобальна економіка. навч. посіб. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2023 – 168с.
  3. Гуткевич С.О., Корінько М.Д., Сафонов Ю.М. Міжнародна економіка: підручник – Вид-во «Діса Плюс», 2021 – 428 с.
  4. За заг. ред. Прокопенка Л. Л. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали ХІХ наук.-практ. конф. 16 червня 2022 р., м. Дніпро – Дніпро: НТУ ДП, 2022 – 151 с.
  5. Кібік О. М., Нестерова К. С., Хаймінова Ю. В. Міжнародна економіка:
  навч.-метод. посіб. Одеса, 2020 – 85 с.
  6. Пилипенко Г. М. Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій економіці: навч. посіб. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2023 -104 с.
  7. Сидоров О. А., Фісуненко Н. О., Альошина Т. В. Світова економіка та міжнародні економічні відносини: підручник – Дніпро: Арт-Прес, 2023 – 400 с.
  8. Співаковська Т. В., Царьова Т.О. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 -71 с.
  9. Тищенко В. Ф., Остапенко В. М. Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022 – 193 с.
  10. Укладачі: Дунська А. Р., Кузнєцова К. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 181 с.
  11. Уклад. Островський І. А., Ярмак О. В. Глобальна економіка: метод рекомендації – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023 – 40с.
  12. Уклад.: Моісеєнко Т. Є., Корогодова О. О. Міжнародна торгівля: Навчально-методичний комплекс – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 92 с.

  НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2022 РОЦІ

  071. Облік і оподаткування/ Облік і аудит

  1. Карпюк Г.І. Основи підприємництва: навч. посіб. – Київ, 2021

  2. Кібік О. М., Редіна Є. В., Хаймінова Ю. В., Котлубай В. О., Примаченко І. Ф., Калмикова Н. Ю. Макроекономіка. Мікроекономіка : практикум – Одеса, 2021 – 76 с.

  3. Лазебник Л.Л., Гурочкіна В.В., Слюсарева Л.В. Економіка підприємства: підручник – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021 – 426 с.

  4. Мазур Н. А. Економіка торговельного підприємства : навч. посіб. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020 – 192 с.

  5.Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Фінансовий облік 1: підручник – Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2020 – 496 с.

  6. Колосінська М.І., Белей С.І., Бойда С.В. Економічна теорія: навч. посіб. – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020 – 152 с.

  7. Белей С.І., Бойда С.В., Колосінська М.І. Глобальна економіка: навч.посіб.- Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020 – 227 с.

  8. Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. – Полтава, 2020

  9.Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: навч. посіб. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020

  10. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії: навч. посіб. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020 – 100 с.

  072. Фінанси, банківська справа та страхування

  1. Примостка Л.О., Охрименко І.Б., Нікітін А.В. Сучаcні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці: матеріали наук.-практ. інтерн. конф. — Дніпро: Середняк Т. К., 2021 — 519 с.

  2. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О. Банківська система: навч. посіб. – Львів: ЛНУ іме­ні Івана Франка, 2020 – 580с.

  3. Журавка О. С., А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко Страхування: навч. посіб.- Суми : Сумський державний університет, 2020 – 350 с.

  4. Терещенко Т. Є., Заволока Л. О., Пономарьова О. Б. Страхування (у схемах, таблицях, коментарях): навч. посіб. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020 – 221 с.

  5.Олійник О.В., Нагаєва Г.О. Страхування: навч. посіб. – Харків: Стильна типографія, 2020 – 256 с.

  6.Бригінець О. О., Гарбінська-Руденка А.В., Субіна Т.В. Банківське право: навч. посіб. – Ірпінь, 2020 – 222 с.

  7. Борисова І. С., Краснікова О. М. Фінанси: навч.- метод. посіб. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2020 – 254 с.

  8. Пантєлєєва Н. М. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIV Міжнародної науково–практичної конференції (19 листопада 2020 року, м. Черкаси) – Черкаси, 2020 – 284 с.

  10. Шелудько С. А. Міжнародні стандарти банківської справи: навч. посіб.- К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 260 с.

  081. Право

  1. За заг. ред. Фулей Т.І. Подолання ґендерних стереотипів при здійсненні правосуддя. Навчальний курс (у формі тренінгу): наук.-метод. посіб. – К.: ФОП Клименко О.О., 2021- 148 с.

  2. Ієн Ричардсон , Ігнасіо де Лукас Мартін Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) коштів: посібник – Страсбург-Київ, 2021 – 107 с.

  3. М. Цуркан, Ю. Зальцберг, А. Шешеня, П. Романюк, Б. Мохончук Огляд судової практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посібник – Київ : «Друкарський двір Олега Федорова», 2021 – 152 с

  4. Боднарчук О.Г., Васьківська К.М., Гаврилішин А.П. Земельне право: навч. посіб. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021 –446с.

  5. Подцерковний О.П., Добровольська В.В., Зятіна Д.В., Будурова Г.М. Господарське право: навч.-метод. посіб. – Одеса, 2021 – 166 с.

  6. Войціховський А. В. Міжнародне право: підручник – Харків, 2020 – 544 с.

  7. За ред. Бігняка О.В. Теорія міжнародного права : навч.-метод. посіб. – Херсон: Видавництво «Гельветика», 2020 – 224 с.

  8. За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. М. Гусарова Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України: підручник– Харків, 2020 – 508 с.

  9. Упоряд.: Смокович М. І., Рибачук А. І., Кравчук В. М. Збірник правових позицій Верховного Суду щодо захисту соціальних прав – Харків: Право, 2020 – 206 с.

  10. Соціальні права та їх захист адміністративним судом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції» (м. Київ, 4 вересня 2020 року) – Київ: 2020, 424 с.

  11. За заг. ред. Сущенка В. М. Правнича клінічна освіта в Україні: навч. посіб. – К.: Ваіте, 2020 – 274 с.

  12. Балакірєва О.М., Алюшина Н.О., Дмитрук Д.А., Лозюк Ю.В. Дослідження організаційної культури державної служби України: аналіт. доп. Електрон. ресурс – К., 2020 – 65 с.

  13. Щербанюк О. В., Бзова Л.Г. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.) – Київ: Видавництво ВАІТЕ, 2020 – 356 с.

  14. Юркевич Ю. М., Верба-Сидор О. Б., Грабар Н. М. Виконавче провадження: навч. посіб. (у схемах і таблицях) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020 – 600 с.

  15. Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційне право: навч. посіб. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020 – 136 с.

  16. За ред. Галунька В., Правоторової О. Адміністративне право України. Повний курс: підручник – Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020 – 466 с.

  17. Харченко В. Б., Житний О. О., Орлов Ю. В., Ященко А. М. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник – Харків, 2020 – 428 с.

  18. Аленін Ю.П., Аркуша Л.І., Гловюк І.В., Волошина В.К. Досудове розслідування: навч. – метод. посіб. [Електронний ресурс] – Одеса, 2020 -141с.

  19. Бакаянова Н. М., Кісліцина І. О. Адвокатська етика [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2020 – 127 с.

  20. Уклад. Вільчик Т.Б., Овчаренко О. М. Навчально – методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Адвокатська деонтологія» – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020 – 57 с.

  21. Рябченко. О. П., Мацюк В. Я., Чмелюк В. В. Митне право: навч. посіб. – Ірпінь: УДФСУ, 2020 – 470 с.

  22. Шалгунова С.А., Орлеан А.М., Скок О.С. Кримінологія: навчальний посібник-практикум – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020 – 332 с.

  23. Орловський Б. М. Кримінологія: навч.-метод. посіб.- Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020 – 150 с.

  24. Аленін Ю.П., Пожар В.Г., Торбас О.О. Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні: навч.-метод. посіб. [електронний ресурс] – Одеса, 2020 – 79 с.

  25. Укл. Бутирський А.А. Господарське право: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020 – 144 с.

  26. Резворович К. Р., Юнін О.С., Кірін Р.С. Екологічне право: навч. посіб. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020 – 318 с.

  27. Аванесян Г. М., Басенко Р. О. Цивільне право України (Загальна частина): навч. – метод. посіб – Полтава: ПІЕП, 2020 – 199 с.

  28. Нестерцова-Собакарь О. В., Аксютіна А. В., Косяченко К. Е., Поклонська О. Ю. Цивільне право: загальна частина. Практикум: навч. посіб. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020 – 232 с.

  29. Уклад.: Шевченко А.Є., Кудін С.В., Корінний М.М. Глосарій юридичних понять і термінів – Вінниця: ТВОРИ, 2020 – 552 с.

  30. Долинська М.С., Заболотна Н.С., Марич Х.М. Аграрне право: навч. посіб.- Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 252 с.

  121. Інженерія програмного забезпечення

  1. Оleshchenko L. M. Fundamentals of Web Programming: Practical Tutorial [Електронний ресурс] – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021 – 138 р.

  2. Крепич С.Я. Якість програмного забезпечення та тестування: базовий курс. Навчальний посібник – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020 – 478 с.

  3. Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения: базовый курс – Минск: Четыре четверти, 2020 – 312 с.

  4.Уклад. Коваленко О.С., Добровська Л.М. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 192 с.

  5. Смолій В.В., Савицька Я.А., Шкарупило В.В., Чичикало Н.І. Практикум з Системного програмного забезпечення [навчальний посібник] – K.:НУБіП України, 2020 – 265 с.

  6. Шушура О.М., Золотухіна О.А. Логіка та алгоритми обробки даних: навч. посіб. – Київ, 2019

  7. Онищенко В.В., Довженко Т.П. Спеціалізовані мови програмування: навч. посіб. – Київ: ДУТ, 2019 – 146 с.

  122. Комп’ютерні науки

  1. Уклад. Грайворонський М. В., Демчинський В. В. Операційні системи: Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 74 с.

  2. Лебедєв І. К., Ігнатова Л. Р., Махінько А. І. Історія науки і техніки: навч.-метод. матеріали – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021 – 128 с.

  3. Олещенко Л. М. Технології оброблення великих даних: конспект лекцій – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 227 с.

  4. Золотухіна О.А., Негоденко О.В., Резник С.Ю., Разіна С.Я. Якість та тестування інформаційних систем: навч. посіб. – Київ: ННІІТ ДУТ, 2020 –128с.

  5. Добровська Л.М., Аверьянова О.В. Управління ІТ-проектами в Microsoft Project: Комп’ютерний практикум – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 152 с.

  6.Гребенюк А.М. Основи управління інформаційною безпекою: навч. посіб. – Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутріш. справ., 2020 – 144 с.

  7.Чаговець В.В. Інформаційні системи та технології на підприємствах та в міжнародному бізнесі: навч. посіб. – Харків: ХДУХТ, 2020 – 169 с.

  8.Дружиніна В.В. Управління стартап проектами: методичні вказівки – Кременчук, 2020 – 45 с.

  9. Черних О.О. Онлайк: навч. – метод. посіб. – К.: ВАІТЕ, 2020 – 108 с.

  227. Фізична терапія

  1. Козьолкін О. А., Ревенько А. В., Мєдвєдкова С. О. Хронічні запальні захворювання нервової системи: навч. посіб.- Запоріжжя: ЗДМУ, 2021 -109 с.

  2. Упоряд. Діхтяренко З. М. Підвищення фізичної працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і спортом : матеріали круглого столу з міжнародною участю, присвячені Дню науки (м. Ірпінь, 20 травня 2021 року) – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021 – 166 с.

  3. Лісовенко А.Ф., Бедан В.Б. Основи біології та генетики людини: практикум– Одеса: Фенікс, 2021 – 73 с.

  4.Безпека життєдіяльності: навч. посіб. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020 – 256 с.

  5. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней: учебник – Москва: ГЭОТАР, 2020 – 609 с.

  6. Ковальова О.М., Микитенко Д.О. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування – ФОП Вишемирський В.С., 2020 – 194 с.

  7. Волянський П. Б., Гринзовський А. М., Гур’єв С. О. Домедична допомога на місці події : практ. посіб.– Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020 – 224 с.

  8. Борисевич Б.В., Лісова В.В., Чумаков К.А. Патологічна анатомія тварин. Частина 1: Підручник – Київ: Аграр Медіа Груп, 2020 – 418 с.

  281. Публічне управління та адміністрування

  1.Вороніна Ю. Є. Теорія та практика публічного управління та адміністрування: навч. посіб.– Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2020 – 204с.

  2.Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посіб. – Львів.: «Новий Світ-2000», 2020 – 429 с.

  3. Університет митної справи та фінансів Публічне управління та митне адміністрування – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020 – 234 с.

  4. Уклад. Помаза-Пономаренко А.Л. Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування : конспект лекцій – Х. : НУЦЗУ, 2020 – 54 с.

  5. Новікова М. М., Кондратенко Н. О., Боровик М. В. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: монографія – Харків: «Друкарня Мадрид», 2020 – 335 с.

  6. Надьон О. В., Хмиров І. М., Луценко Т. О. Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування: навч. посіб. – Х.: НУЦЗУ, 2020 – 175 с.

  7. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020 – № 1 (57) – 328 с.

  8. Балакірєва О.М., Алюшина Н.О., Дмитрук Д.А., Лозюк Ю.В. Дослідження організаційної культури державної служби України: аналіт. доп. Електрон. ресурс – Київ, 2020 – 65 с.

  292. Міжнародні економічні відносини

  1. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2021 – 106 с.

  2. Уклад.: Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І. М. Міжнародні економічні відносини: навч. – метод. комп. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 126 с.

  3. Кормич Л. І., Краснопольська Т. М. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека: навч. – метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2020 – 60 с.

  4. Уклад.: Моісеєнко Т. Є. Транснаціональні корпорації: конспект лекцій – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 226 с.

  5. Уклад.: Охріменко О. О., Кухарук А.Д. Міжнародний консалтинг: практикум – К.: КПІ. ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 62 с.

  6. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції :навч. посіб. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019 – 368 с.

  7. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019 – 410 с.

  Презентації бібліотеки ЗВО “МНТУ”:

  Всеукраїнський день бібліотек!

  День студента у бібліотеці!

  НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

  НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2023 РОЦІ

  071. Облік і оподаткування/ Облік і аудит

  1. Алєксєєва С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б. Основи економічної грамотності та підприємництва: навч. посіб. Житомир: “Полісся”, 2021 248 с.
  2. Грузіна І. А., Кінас І. О., Перерва І. М. Теорія управління: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021 138 с.
  3. Дикань В. Л., Токмакова І. В. Овчиннікова В. О. Економічна діагностика: Підручник Харків: УкрДУЗТ, 2022. 284 с.
  4. Дрозд І., Ларікова Т. Бухгалтерський облік та звітність у територіальних громадах: посіб. Київ, 2022. 204 с.
  5. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Фінансовий аналіз та звітність: електронний практикум комбінованого (локального та мережного) використання. Вінниця: ВНТУ, 2022. 144 с.
  6. Задорожний М. В., Омецінська І. Я., Богуцька Л. Т. Управлінський облік: приклади, задачі, тести: навч. посіб. Тернопіль: ВПЦ “Університетська думка”, 2020. 211 с.
  7. Облік, аудит і оподаткування: бакалаврський курс. Частина 1: Навч. посіб. / За ред. проф. Мардус Н. Ю. Харків: НТУ “ХПІ”, 2022. 523 с.
  8. Каменева Н. М., Косич М. В., Александрова О. Ю. Мікроекономіка: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2022. 305 с.
  9. Ковальчук Т. М., Никифорак І. І. Облік і аудит: навч. посіб. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 520 с.
  10. Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реалізація проектів: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2022. 350 с.
  11. Корогодова О. О. Національна економіка: практикум: навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 80 с.
  12. Крупка Я.Д. Фінансовий облік: підручник. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 488 с.
  Кузь В. І. Податкова система: навч. посіб. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 240 с.
  13. Макаренко М. І., Семененко Т. О., Петрушенко Ю. М. Макроекономіка: підручник. Суми: Сумський державний університет, 2021. 307 с.
  14. Мардус Н. Ю. Аудит: Навч. посіб. Харків: НТУ «ХПІ», 2022. 203 с.
  15. Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина І: навч. посіб. Львів: ЛДУ БЖД, 2021. 271 с.
  16. Остапенко Т. М.; Кубецька О. М.; Кононова І. В. Оподаткування субʼєктів підприємництва: навч. посіб. (у схемах) – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ, 2022. 148 с.
  17. Оцінка якості внутрішнього аудиту в державних органах: метод. посіб. Київ, 2022. 174 с.
  18. Павелко О. В. Облік і звітність у банках: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2022. 336 с.
  19. Пилипенко Г. М.; Пилипенко Ю. І. Економічна теорія: навч. посіб. Дніпро: НТУ “ДП”, 2022. 196 с.
  20. Пилипенко Н. М. Макроекономіка: Конспект лекцій. Суми: Сумський національний аграрний університет, 2023.112 с.
  21. Ризик-орієнтоване планування діяльності з внутрішнього аудиту. Метод. посіб. Київ, 2022. 194 с.
  22. Рязанова Н. О. Бухгалтерський облік : навчально-методичний посібник. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2022. 287 с.
  23. Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік: практикум: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 114 с.
  24. Томнюк Т. Л. Податкова система: навч. посіб. Чернівці: ЧТЕІ ДТЕУ, 2022. 324 с.
  25. Податкова система. Методичні вказівки до практичних занять / Укладач: Акименко О.Ю. Чернігів: НУ “Чернігівська політехніка”, 2023. 75 с.
  26. Податкова система: конспект лекцій: навч. посіб. / Уклад.: Гречко А.В. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 119 с.
  27. Податкова система: методичні рекомендації до практичних завдань / Уклад. Найденко О. Є.; Карпова В. В. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. 92 с.
  28. Макроекономіка: Практикум: навч. посіб. / Уклад. Тульчинська С. О.; Покровська Н. М. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023.154с.
  29. Макроекономіка та мікроекономіка: практикум: навч. посіб. / Уклад.: Шашина М. В. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 88 с.
  30. Утенкова К.О. Облік у банках: практичний посібник. Харків, 2021. 176 с.

  072. Фінанси, банківська справа та страхування

  1. Бак Н. А. Фінанси: метод .реком. до самост. Роботи. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 84 с.
  2. Боронос В. Г., Плікус І. Й. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. Суми: Сумський державний університет, 2022. 459 с.
  3. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво “Політехніка”, 2022.186 с.
  4. Дєліні М. М.; Лобунець Т. В. Проектне фінансування: Методичні вказівки. Київ: НУБіП, 2022. 162 с.
  5. Дунаєва Л. М., Аблов А. Ф. Право соціального забезпечення України. Одеса: Одес. нац. ун-тет ім. І. І. Мечникова, 2021.126 с.
  6. За заг. ред. проф. Плиси В. Й. Проблеми розвитку страхування в Україні: Науковий студентський збірник. Випуск 3. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 174 с.
  7. Каламбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. Фінанси підприємств. Практикум: Навч. посіб. Дніпро, 2022. 240 с.
  8. Карлін М. І., Проць Н. В. Фінанси зарубіжних країн: конспект лекцій. Луцьк: Вежа-друк, 2022. 103 с.
  9. Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Актуальні проблеми фінансів та економіки: навч. посіб. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2023 -286 с.
  10. Марич М.Г. Соціальне страхування: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 176 с.
  11. Мельник Т. А., Сибірцев В. В. Страхування: навч. посіб. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив Систем», 2022. – 307с.
  12. Приймак С. В. Фінансовий аналіз. Практикум: навч. посіб. – Львів, 2021 – 264с.
  13. Сидорович М. Муніципальні фінанси: навч. посіб. – Київ: НаУКМА, 2021 – 68 с.
  14. Ситник Н. С., Стасишин А. В., Блащук-Девяткіна Н. З. Банківська система: навч. посіб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020 – 580 с.
  15. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: навчально-методичний комплекс дисципліни: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 61 с.
  16. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: практикум: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023 – 67 с.
  17. Слав’юк Н. Р., Глущенко С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. – Київ : НаУКМА, 2022 – 206 с.
  18. Сосновська О.О. Страхування: навч. посіб. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021 – 328 с.
  19. Ткачук Н.В. Аналіз фінансової діяльності підприємств: конспект лекцій – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023 – 114 с.
  20. Уклад.: Гладчук О. М., Кучерівська С.С. Страхова діяльність: метод. реком. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023 – 80 с.
  21. Укл. Третякова О. В., Харабара В. М., Грешко Р. І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 118 с.
  22. Ушакова О. А. Банківські операції: навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2021 – 226с.

  073. Менеджмент

  1. Бірюченко С. Ю., Бужимська К. О., Бурачек І. В. Менеджмент: Підручник – Житомир: Державний університет “Житомирська політехніка”, Житомир: Вид-во “Рута”, 2021 -856 с.
  2. Блага Н. В. Управління проєктами: навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 -152 с.
  3. Бліхар В., Верескля М. Офіс-менеджмент: навч.-метод. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 -348 с.
  4. Борисенко О. С., Шевченко А. В., Фісун Ю. В.; Крапко О. М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. – К.: НАУ, 2022 -204 с.
  5. Борщ В. І., Рудінська О. В., Кусик Н. Л. Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я : навч. посіб. – Одеса: Олді+, 2022 -264 с.
  6. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021 – 336 с.
  7. Відп. ред. Мазаракі А. А. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: виклики воєнного часу: [Електронний ресурс]: тези доп. ХІV Міжнар. бізнес-форуму (Київ, 23 берез. 2023 р.) – Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2023 – 197 с.
  8. Демченко Г. В. Ризик менеджмент [Електронний ресурс]: конспект лекцій – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021 – 74 с.
  9. Дяків О. П., Коцур А. С., Островерхов В. М. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посіб. – Тернопіль, 2022 -280 с.
  10. Жигалкевич Ж. М., Кам’янська О. В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 214 с.
  11. Журавльова Т. О., Макаренко Ю. П., Турова Л. Л. Фінансовий менеджмент у банку. Навч. посіб. – Дніпро: Пороги, 2021 -360 с.
  12. Задкова О. В. Прийняття управлінських рішень в авіакомпанії. Навч. посіб. – Кропивницький: ЛА НАУ, 2023 – 160 с.
  13. За ред. Мельника Л. Г. Економіка і бізнес: підручник – Суми: Університетська книга, 2021 – 316 с.
  14. Зозульов О. В., Царьова Т. О., Гавриш Ю. О. Маркетинг: навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -298 с.
  15. Іваненко Л. М., Боєнко О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022 – 362 с.
  16. Іванова Н. С., Приймак Н. С., Карабаза І. А. Сучасний менеджмент у схемах і таблицях. Частина 1: навч. посіб. – Кривий Ріг: Вид. ДонНУЕТ, 2021 -282 с.
  17. Іванечко Н.; Борисова Т.; Процишин Ю. Маркетинг [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Тернопіль: ЗУНУ, 2021 – 180 с.
  18. Кісіль З. Р. Основи управління: посібник – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 – 232 с.
  19. Колонтаєвський О. П. Управління розвитком готельного і ресторанного бізнесу : конспект лекцій – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022 -146 с.
  20. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні матеріали – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021 – 134 с.
  21. Матвєєва Ю. Т. Офіс-менеджмент: підручник – Суми: Сумський державний університет, 2021 – 400 с.
  22. Микитюк П. П., Брич В. Я., Микитюк Ю. І. Управління проектами: підручник – Тернопіль, 2021 – 416 с.
  23. Мотрич А. В., Підкамінь Л. Й. Практикум з курсу “Менеджмент та маркетинг у видавничо- поліграфічній галузі”: навч. посіб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022 – 46 с.
  24. Мохонько Г.А. Організація підприємницької діяльності: навч.-метод. комплекс – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 61 с.
  25. Новікова М. М. HR-менеджмент: конспект лекцій – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022 -111 с.
  26. Сочинська-Сибірцева І. М., Доренська А. О., Тушевська Т. В. HR-менеджмент: навч. посіб. – Кропивницький: ЦНТУ, 2022 – 278 с.
  27. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: підручник – Харків: ХНУВС, 2021 – 208 с.
  28. Сумець О. М. Проектно-орієнтоване управління організацією: навч. посіб. – Київ: Університет економіки та права “КРОК”, 2022 -167 с.
  29. Укл.: Мотрич А.В. Менеджмент та маркетинг видавничо-поліграфічної галузі: навч. посіб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022 – 140 с.
  30. Уклад.: Лебідь О. В. Міжнародні фінанси та фінансовий менеджмент: методичні рекомендації – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022 -48 с.
  31. Уклад.: Стамат В. М., Полторак А. С. Основи менеджменту: конспект лекцій – Миколаїв: МНАУ, 2022 – 162 с.
  32. Уклад.: Сухорукова А.Л. Паблік-рілейшнз: опорний конспект лекцій – Миколаїв: МНАУ, 2022 – 58 с.
  33. Уклад.: Копитко М. І., Живко З. Б., Франчук В. І. Управлінське та безпекове консультування: навчальний посібник у схемах і таблицях – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 256 с.
  34. Уклад.: Лазоренко Т. В., Пермінова С. О. Основи менеджменту: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-166 с.
  35. Уклад.: Підкамінь Л.Й. Елементи маркетингу та менеджменту видавничо -поліграфічної справи. Навчальний посібник – Чернівецький національний університет , 2021 – 136 с.
  36. Уклад. : Шевченко А. В., Борисенко О. С., Фісун Ю. В. Маркетингова товарна політика: практикум – К.: НАУ, 2022 – 68 с.
  37. Цвілий С. М.,. Кукліна Т. С, Зайцева В. М. Маркетинг в туризмі: Навчальний посібник. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022 – 260 с.
  38. Черчик Л. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (24-26 травня 2022 року) – Луцьк, 2022 – 557 с.
  39. Шевченко Н. В., Мельник С. І. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник у схемах і таблицях – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 224 с.
  40. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л. Менеджмент: підручник – Тернопіль: ЗУНУ, 2022 – 258 с.
  41. Шкробот М.В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -194 с.
  42. Юринець З. В.; Гнилянська Л. Й.; Юринець Р. В. Управління інноваційним розвитком: навч. посіб. – Львів : СПОЛОМ, 2021 – 132 с.

  081. Право

  1. Аленін Ю. П., Аркуша Л. І. Кримінальний процес: навч. посіб. – Одеса: Фенікс, 2020 – 582 с.
  2. Аркуша Л. І., Федчун Н. О., Цитряк В. Я. Кримінологія: навч.-метод. посіб. – Одеса: Бондаренко М. О., 2023 – 68 с.
  3. Баїк О. І., Бобко У. П., Долинська М. С. Земельне право: підручник – Львів: Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, 2021 – 385 с.
  4. Берназюк Я., Бучик А. Захист прав ветеранів АТО / ООС, інших військовослужбовців адміністративними судами України: посібник – Київ, 2022 – 206 с.
  5. Бехруз Х. Н., Андрейченко С. С., Грушко М. В. Міжнародне публічне право: основи теорії: навч.-метод. посіб. – Одеса: Видавництво “Юридика”, 2023 – 252с.
  6. Бехруз Х. Н., Мануїлова К. В., Гриб Г. М. Міжнародне право розвитку: навч.-метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2023 – 122 с.
  7. Бехруз Х. Н., Грушко М. В., Мануїлова К. В. Сучасна концепція прав людини: європейське праворозуміння: навч.- метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2023 -143 с.
  8. Білоусова Н. О., Гаврушкевич Н. В., Данильченко М. А. Інтелектуальна власність та патентознавство: підручник – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2021 – 374 с.
  9. Бобровник С. В., Серьогін В. О., Медвідь А.Б. Конституційне право України: підручник – Ужгород: Видавництво “РІК-У”, 2023 – 536 с.
  10. Боднарук М. І., Орловський О. Я., Бурка А. В. Право соціального захисту: навч.-метод. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021 -184с.
  11. Бутинська Р. Я., Мокрицька Н. П. Трудове право України: навч. посіб. – Львів: “Галицька видавнича спілка”, 2022 – 312 с.
  12. Гетманцев О. В., Кондрат’єва Л. А., Остафійчук Л. А. Цивільне процесуальне право України (Загальна частина): підручник – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 412 с.
  13. Діденко Л. В.,  Денисяк Н. М. Цивільне право та процес: навч.-метод. посіб. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2023 – 110 с.
  14. Забзалюк Д. Є., Макарчук В. С., Марковський В. Я. Історія держави та права: навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2021 – 438 с.
  15. За заг. ред. Войціховського А. В. Права людини у міжнародному праві: підручник – Харків: ООО “Планета- Принт”, 2021 – 404 с.
  16. За заг. ред Кройтора В.А. Цивільний процес: навч. посіб. – Харків: ХНУВС, 2022 – 336 с.
  17. За заг. ред. Йосифовича Д. І. Адміністративний процес України: підручник – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 – 500 с.
  18. За заг. ред. Конопельського В. Я., Меркулової В. О. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник – Одеса: ОДУВС, 2021 – 452 с.
  19. За заг. ред. Орлова Ю.В. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях): навч. посіб. – Харків, 2023 – 520 с.
  20. За заг. ред. Пєткова С. В. Адміністративно-правова реформа в Україні: навч. посіб. – Київ: КНТ, 2022 -180 с.
  21. За наук. редакцією Меленко С. Г.; Чепель О. Д. Міжнародний захист людських прав : навч.-метод. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 408 с.
  22. За ред. Галунька В., Правоторової О. Адміністративне право України. Повний курс: підручник – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 – 656 с.
  23. За ред. Онишко О. Б. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 540 с.
  24. За ред.: Харитонова Є. О., Некіт К. Г. Цивільно-правовий захист права власності: навч.-метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2023 – 53 с.
  25. За ред. Шульги М. В. Земельне право: підручник – Харків: Юрайт, 2023 – 592с.
  26. Кадала В. В., Хайлова Т. В., Гузенко О. П. Банківське право: навч. посіб. – Кривий Ріг: ДЮІ, 2020 -172 с.
  27. Кіріяк О. В., Пацурківський Ю. П., Гудима-Підвербецька М. М. Цивільне право (загальна частина): навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021 – 304 с.
  28. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Проць І. М. Фінансове право України: навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2022 – 394 с.
  29. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Ярема О. Г. Інформаційне право України: навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 416с.
  30. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Назар Т. Я. Банківське право України: навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2023 – 256 с.
  31. Копча В. В.; Копча Н. В. Криміналістична техніка, тактика і методика : навч. посіб. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2022 – 286 с.
  32. Крижановський А. Ф., Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Загальна теорія права та держави: навч.-метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2022 – 258 с.
  33. Куліш А. М., Кобзєва Т. А., Михайловська Є. В. Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України: навч. посіб. – Суми: Сумський державний університет, 2021 – 816 с.
  34. Макаров М. А.; Симчук А. С.; Кулик М. Й. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022 – 656 с.
  35. Манжосова О. В., Гнатовська А. І., Мошинська Я. С. Сімейне право: навч.-метод. посіб. – Чернівці, 2021 – 68 с.
  36. Манжосова О. В., Факас І. Б., Латковський П. П. Цивільне право (Частина 1): навч.-метод. посіб. – Чернівці, 2021 – 112 с.
  37. Менджул М. В. Порівняльне сімейне право: навч. посіб. – Ужгород: РІК-У, 2021 – 296 с.
  38. Опольська Н. М.; Бабой А. М.; Бабой В. С. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. – Вінниця: Твори, 2021 – 408 с.
  39. Остапенко О. І., Ковалів М. В,; Єсімов С. С. Адміністративне право України (загальна частина): навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2021 – 616 с.
  40. Парасюк М. В., Парасюк В. М., Грабар Н. М. Цивільне право України (Особлива частина) (у схемах та таблицях): навч. посіб. – Львів: Растр-7, 2021 – 467 с.
  41. Парасюк М. В., Парасюк В. М., Грабар Н. М. Цивільне право України (загальна частина) (у схемах та таблицях): навч. посіб. – Льві: Растр-7, 2020 – 364с.
  42. Попелюк. В. П., Добровольська В. В., Гофман О. Р. Контрактне право: навч.-метод. посіб. – Одеса, 2021 – 84 с.
  43. Попова. Л. М., Хромов А. В. Інтелектуальна власність. Підручник – Харків: “Федорко”, 2021 – 262 с.
  44. Попович О. В., Томаш Л. В., Латковський П. П. Кримінальне право України. Частина 1: конспект лекцій: навч.-метод. посіб. – Чернівці, 2022 -182 с.
  45. Процьків Н. М., Гетьманцева Н. Д. Сімейне право: навч.-метод. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац.. ун-т ім.. Ю Федьковича, 2021 – 148 с.
  46. Пряхін Є. В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень : навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 -164 с.
  47. Резворович К. Р., Юнін О. С. Господарське право : навч. практикум – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2021 – 507 с.
  48. Резворович К. Р., Юнін О. С., Юніна М. П. Цивільне право та процес: навч. посіб. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020 – 216 с.
  49. Середа В. В., Хитра О. Л. Назар Ю. С. Адміністративне право України: підручник – Львів: ЛьвДУВС, 2021 – 680 с.
  50. Сліпченко С. О., Зайцев О. Л. Цивільне право. Загальна частина: навч. посіб. – Харків, 2022 -332 с.
  51 .Сопільник Р. Л., Ковалів М. В., Єсімов С. С. Міграційне право України: навч. посіб. – Львів: СПОЛОМ, 2023 – 260 с.
  52. Степанюк Р. Л. Криміналістика: криміналістична техніка. Навч. посіб. – Харків, 2023 – 388 с.
  53. Терлецький Д. С., Батан Ю. Д. Права людини в порівняльному вимірі: метод. рекомендації [Електронне видання] – Одеса: Фенікс, 2022 – 44 с.
  54. Тіщенко В. В.,  Подобний О. О. Криміналістика: навч.-метод. посіб. – Одеса: Видавництво “Юридика”, 2022 – 236 с.
  55. Томляк Т.С. Земельне право: Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять – Вінниця: ВНАУ, 2022 -91 с.
  56. Удалова Л. Д., Макаров М. А., Азаров Ю. І. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. – Київ, 2020 – 497 с.
  57. Укл. Ковалишин О.Р. Комерційне право Європейського Союзу : директиви, регламенти, наукові статті (Commercial Law of the European Union: Specific directives, regulations, research papers) – Івано-Франківськ, 2020 – 331 с.
  58. Уклад.: Шульга М. В., Гордєєв В. І., Данілік Д. М. Земельне право України: Методичні матеріали та завдання до практичних занять – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2023 – 79 с.
  59. Уткіна М. С. Інформаційне право (у схемах і таблицях): навч. посіб. – Суми: Сумський державний університет, 2022 – 221 с.
  60 .Хрідочкін А. В., Макушев П. В., Ченцов В. В. Основи юриспруденції: підручник – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021 – 396 с.
  61. Чанишева Г. І., Лагутіна І. В., Бориченко К. В. Право соціального забезпечення: навч. посіб. – Одеса, 2022 – 266 с.
  62. Чанишева Г. І. Трудове право України: навч.-метод. посіб. – Одеса : Фенікс, 2022 – 282 с.
  63. Чепис О. І., Булеца С. Б., Олійник Р. Б. Право інтелектуальної власності: навч.- метод. посіб. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2023 – 52 с.
  64. Чернєй В. В., Чернявський С. С., Саковський А. А. Інновації в криміналістиці та судовій експертизі [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) – Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2021 – 435 с.
  65. Ярошенко О. М., Луценко О. Є., Вапнярчук Н. М. Трудове право України: підручник – Харків, 2022 – Харків – 376 с.

  121. Інженерія програмного забезпечення

  1. Гришанович Т. О. Курс лекцій з дисципліни “Алгоритми та структури даних” – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021 – 110 с.
  2. Климчук О. В. Інформаційні системи і технології в управлінні. Конспект лекцій – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021 – 160 с. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
  3. Кравченко І. В., Микитенко В. І., Тимчик Г. С. Комп’ютерне моделювання: системи і процеси. Підручник – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 215 с.
  4. Креневич А.П. Алгоритми і структури даних. Підручник – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2021 – 200 с.
  5. Кривов Г. О., Кривова С. Г., Зворикін К. О. Основи системної інженерії [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 322с.
  6. Кривцова О.П. Програмування мовою С++. Технологія візуального програмування : навч. посіб. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020 – 144с.
  7. Крупельницький Л. В. Снігур А. В., Богомолов С. В. Архітектура комп’ютерів. Частина 1 : лабораторний практикум – Вінниця: ВНТУ, 2020 – 104 с.
  8. Мірошник М. А., Клименко Л. А., Корольова Я. Ю. Технології та автоматизація проєктування цифрових пристроїв складних комп’ютерних систем на ПЛІС: Навч. посіб. – Харків: УкрДУЗТ, 2021 – 220 с.
  9.Обод І. І., Свид І. В., Рубан І. В. Математичне моделювання інформаційних систем: навч. посіб. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019 – 270 с.
  10. Савчук О. В., Моргаль О. М. Моделювання процесів і систем / Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 220 с.
  11. Смагіна О. О. Якість програмного забезпечення та тестування: навч. посіб. – Старобільськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2021 – 286 с.
  12. Трофименко О. Г., Мнанков С. Ю., Ларін Д. Г. Основи програмної інженерії: навч.-метод. посібник [Електронне видання] – Одеса: Фенікс, 2022 – 197 с.
  13. Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Логінова Н. І. Офісні технології: навч. посіб. – Одеса : Фенікс, 2019 – 207 с.
  14. Укл.: Глазунова Л.В. Моделювання та аналіз програмного забезпечення: методичні вказівки до практичних та лабораторних занять – Одеса:ДУІТЗ, 2021 – 92 с.
  15. Укл.: Демиденко М. І.; Руденко О. А. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: навч. посіб. – Полтава: НУПП, 2023 – 203 с.
  16. Укл.: Добровольський Ю.Г. Стандартизація в інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 140 с.
  17. Укл. Завгородній В.В.; Ялова К. М. Конспект лекцій з дисципліни “Архітектура та проектування програмного забезпечення” – Кам’янське: ДДТУ, 2019 – 144 с.
  18. Уклад.: Кузьмінська Н.Л. Прикладне програмне забезпечення: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 89 с.
  19. Ушенко Ю. О., Ковальчук М. Л., Гавриляк М. С. Методологія інформаційних систем та баз даних: теоретичний і практичний підходи: навч. посіб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021 – 240 с.
  20. Ходукін М.А. Архітектура комп’ютера та вбудовані мікропроцесорні системи з використанням Аrduino: навч.-метод посіб. – Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2023 – 102 с.
  21. Цибульник С. О., Барандич К.С. Технології розроблення програмного забезпечення. Частина 1. Життєвий цикл програмного забезпечення. Підручник- Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -270 с.

  122. Комп’ютерні науки

  1. Антонюк Б. П., Антонюк О. П. Інформаційні технології в освіті: методичні рекомендації для студентів – Луцьк: Вежа-друк, 2022 – 49 с.
  2. Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А. Інженерна та комп’ютерна графіка: практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища: навч. посіб. – Миколаїв: МНАУ, 2020 – 256 с.
  3. Бандоріна Л. М., Климкович Т. О., Удачина К. О. Основи алгоритмізації та програмування: навч. посіб. – Дніпро, 2022 – 158 с.
  4. Березький О. М., Теслюк В. М., Дубчак Л. О. Дослідження і проектування компютерних систем та мереж: навч.посіб. – Тернопіль: ЗУНУ, 2022 – 252 с.
  5. Булгакова О. С., Зосімов В. В., Ходякова Г. В. Комп’ютерна графіка (2D/3D): теорія: навч. посіб. – Миколаїв: СПД Румянцева, 2021 – 150 с.
  6. Верьовкіна Г.В. Система управління базами даних Access: навч. посіб. – Київ, 2022 – 71 с.
  7. Власій О. О., Винничук М. Д. Розробка мобільних додатків засобами блочного програмування: Навчально-методичний посібник – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021 -130 с.
  8. Гапак О. М. Захист інформації в комп’ютерних системах: підручник – Ужгород, 2021 – 184 с.
  9. Гусак О. М., Гусак В. В. Сучасні інформаційні технології та медична статистика: навч. – метод. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 -160 с.
  10. Добролюбова М. В. Програмування баз даних: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 -275 с.
  11. Доценко С. І. Організація та системи керування базами даних: Навч. посіб. – Харків: УкрДУЗТ, 2023 – 117 с.
  12. Дуболазов О. В., Солтис І. В. Мультимедійні технології в методичному забезпеченні навчального процесу у вищій школі: конспект лекцій – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022 – 62 с.
  13. Жилін А. В., Шаповал О. М., Успенський О. А. Технології захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2021 – 213 с.
  14. Жураковський Б. Ю., Зенів І. О. Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс] – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 271 с.
  15. Зачек О. І., Сеник В. В, Магеровська Т. В. Інформаційні технології : навч. посіб. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022 – 432 с.
  16. Івашко А. В., Крилова В. А. Теорія інформації та кодування в прикладах і задачах: навч.-метод. посіб. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2022 -371 с.
  17. Ількевич Н. С. Хмарні технології в освіті. Навч.-метод. посіб. – Житомир: вид-во ЖДУ, 2021 – 88 с.
  18. Козбур І. Р., Марущак П. О., Медвідь В. Р. Проектування мікропроцесорних систем керування: навч. посіб. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022 – 324 с.
  19. Козир С. В., Слєсарєв В. В., Ус С. А. Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів: підручник – Дніпро: НТУ “ДП”, 2022 -163 с.
  20. Козяр М. М., Стрілець О. Р. Інженерна графіка: Машинобудівне креслення: підручник – Херсон: Олді-плюс, 2022 – 476 с.
  21. Костюченко А. О., Горошко Ю.В Віртуалізація операційних систем: навчально-методичний посібник – Ч.: ФОП Баликіна С.М., 2021 – 56 с.
  22. Коцовський В. М. Теорія паралельних обчислень: навч. посіб. – Ужгород: ПП “АУТДОР-Шарк”, 2021 – 188 с.
  23. Кравець П. І., Шимкович В.М., Бердник Ю.М. Інформаційно-керуючі системи. Локальні інформаційно-керуючі системи. Лабораторний практикум. Навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 142 с.
  24. Кулаков Ю. О. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 247 с.
  25. Лупан І. В. Інтелектуальний аналіз даних Data Mining: навчально-методичний посіб. – Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 2022 -112 с.
  26. Махней О. В. Практикум з математичного моделювання : навч. посiб. – Iвано-Франкiвськ: Голiней, 2022 – 172 с.
  27. Мещеряков В.І, Черепанова К.В. Надійність інформаційних систем: лабораторний практикум – Одеса, 2022 -68 с.
  28. Минайленко Р. М. Паралельні та розподілені обчислення: навч. посіб. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021 – 153 с.
  29. Мосіюк О. О., Федорчук А. Л. Операційні системи та системне програмування: навч.-метод. посіб. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2022 -76 с.
  30. Мулеса О., Варга Я. Інформаційні системи та реляційні бази даних. Навч. посіб. – Ужгород, 2023 -132 с.
  31. Нестеренко Г. Інформаційна безпека: курс лекцій – Київ: НАУ, 2022 – 102 с.
  32. Новацький А. О. Електроніка та мікропроцесорна техніка: підручник. У 2 ч. Ч. 2. Мікропроцесорні системи [Електронний ресурс] – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2023 – 489 с.
  33. Остапченко К. Б. Бази даних: комп’ютерний практикум. Навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 151 с.
  34. Островерхов М. Я. Комп’ютерні засоби автоматизації електротехнологічних установок: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 222 с.
  35. Поліщук М. М., Ткач М. М. CAD-системи та мультимедія [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 112 с.
  36. Поморцева О. Є. Основи геоінформаційних систем і бази даних : підручник – Харків: ХНУМГ ім. О. М . Бекетова, 2022 – 346 с.
  37. Проценко Н. М. Економічна інформатика: навч. посіб. – Харків, 2020 – 212 с.
  38. Пулеко І. В.; Єфіменко А. А. Архітектура та технології Інтернету речей: навч. посіб. – Житомир: Державний університет “Житомирська політехніка”, 2022 – 234 с.
  39. Риндюк Д. В., Пешко В. А. Інформаційні технології: навч. посіб.: конспект лекцій – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -180 с.
  40. Сахно Є. Ю.; Терещук О. І.; Чуприна В. М. Основи системотехніки: навч. посіб. – Чернігів: НУ “Чернігівська політехніка”, 2022 -280 с.
  41. Смірнов О. А., Конопліцька-Слободенюк О. К., Смірнов С. А. Вступ до кібербезпеки: навч. посіб. – Кропивницький: ЦНТУ, 2022 – 967 с.
  42. Сумець О. М. Проєктування операційних систем: підручник – Київ: Університет “КРОК”, 2021 – 322 с.
  43. Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. Телекомунікації та радіотехніка (вступ до спеціальності): навч. посіб. – Ужгород: Видавництво “Говерла”, 2022 – 352 с.
  44. Ткачов В. В., Проценко С. М., Козар М. В. Мікропроцесорна техніка: підручник – Дніпро: НТУ “ДП”, 2022 – 230 с.
  45. Чанишев Р.І. Інформаційні системи та технології: навч.- метод. посіб. – Одеса, 2022 -151 с.
  46. Укладачі: Богданова Н. В., Богданов О. В. Математичне моделювання систем і процесів. Конспект лекцій. Навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 -85 с.
  47. Укладачі: Глинчук Л. Я., Гришанович Т. О. Програмування: підручник [Електронний ресурс] – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022 -160 с.
  48. Укладачі: Демчинський В. В., Грайворонський М. В. Основи технологій захисту інформації. Завдання до практичних занять. Навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 107 с.
  49. Укладач: Куземко Н.А. Електротехніка: конспект лекцій – Тернопіль: ТНТУ, 2023 – 52 с.
  50. Укл: Назарова О. С.; Осадчий В. В. Основи мікропроцесорної техніки: конспект лекцій – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2022 – 42 с.
  51. Укладачі: Романов В. В., Просянкіна-Жарова Т. І., Безносик О. Ю. Алгоритмізація та програмування. Частина 1. Базові концепції програмування. Лабораторний практикум. Навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 151 с.
  52. Укл.: Сніжной Г. В. Інформаційні системи і технології: методичні вказівки – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2022 – 40 с.
  53. Уклад.: Черевик В. М., Танцюра Л. І., Коротков С. С. Операційна система Linux: принципи роботи з файловою системою : навч. посіб. – К.: ДУТ, 2021 – 147 с.
  54. Укладачі: Яценко О. С., Яценко О. І. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Моделювання комп’ютерних мереж: Лабораторний практикум – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022 -76 с.

  227. Фізична терапія

  1. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В. Пропедевтика гігієни: підручник: у 2 т. Т. 1 – Одеса: Прес-кур’єр, 2022 – 400 с.
  2. Білоус Т. Л. Долікарська допомога: навч. посіб. – Суми: видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2020 – 148 с.
  3. Бочкова Н.Л. Анатомія людини. Частина 1. Анатомія опорно-рухового апарату. [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ: “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2021 -258 с.
  4. Візір В. А., Буряк В. В., Шолох С. Г. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Ч. 2: навчальний посібник до практичних занять з внутрішньої медицини – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021 – 174 с.
  5. Коваленко В.М. Стан здоров’я народу України в умовах війни: посібник – Київ, 2022 – 220 с.
  6. Козьолкін О. А., Ревенько А. В., Мєдвєдкова С. О. Хронічні запальні захворювання нервової системи: навч. посіб. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021 – 109 с.
  7. Лісовенко А. Ф., Бедан В. Б. Основи біології та генетики людини: практикум – Одеса: Фенікс, 2021 – 73 с.
  8. Лупаїна І. С., Ляшевич А. М. Фізіологія людини з основами вікової фізіології: Методичні рекомендації до лабораторних занять – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021 – 120 с.
  9. Мінцер О. П., Потяженко М. М., Невойт Г. В. Магнітоелектрохімічна теорія обміну речовин. Том 1 Концептуалізація: моногр. у 2 т. – Київ-Полтава, Інтерсервіс, 2021 – 352 с.
  10. Мотрич А. В. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. – Чернівці: Рута, 2022 – 360 с.
  11. Панова Т. І., Міхньов В. А., Репецька Г. Г. Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів. Частина 2. Патофізіологія органів і систем – К.: Видавництво КІМ, 2022 – 114 с.
  12. Рібцун Ю. В. Понятійно-термінологічний словник. Логопедія. Логопсихологія: довідкове видання – К. : ІСПП, 2022 – 48 с.
  13. Салєєва А.Д., Аврунін О.Г., Чернишова І.М. Основи комплексної реабілітації пацієнтів з патологіями опорно-рухового апарату: Навч. посіб. – Харків: ХНУРЕ, 2023  329 с.
  14. Сітовський А. М. Оцінка суглобово-м’язової дисфункції при порушенні діяльності опорно-рухового апарату: метод. рекомендації – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022 – 89 с.
  15. Циба Ю. Г., Молдован А. Д., Горюк П. І. Медико-біологічні технології підвищення працездатності спортсменів : навч.-метод. посіб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021 – 132 с.
  16. Щербань М. Г., Хорошун Е. М., Капустник В. А. Військова гігієна: навч. посіб. – Харків : ХНМУ, 2022 – 218 с.

  281. Публічне управління та адміністрування

  1. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 3(84) – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2021 – 254 с
  2. Дєгтяр А. О., Дєгтяр О. А, Калашнікова Х. І. Публічне управління та адміністрування: навч. посіб. – Харків: НАУ «ХАІ», 2021 ‒ 128 с.
  3. Економічна безпека держави в контексті національних інтересів: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.) – Харків: ХНУВС, 2021 – 174 с.
  4. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 1 липня 2022 року) – Кропивницький: Донецький державний університет внутрішніх справ, 2022 – 398 с.
  5. Корінець Р. Сільський розвиток: посібник для фахівців з аграрного та сільського розвитку територіальних громад – Київ, 2023 – 158 с.
  6. Корогодова О. О., Глущенко Я. І., Черненко Н. О. Державне регулювання економіки: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 62 с.
  7. Кропивницький В. С. Публічне управління та адміністрування у сфері
  цивільного захисту в Україні: теорія, методологія, практика: монографія –
  Харків: «Діса плюс», 2022. – 332 с.
  8. Назар Ю. С., Йосифович Д. І., Хатнюк Ю. А. Актуальні проблеми організації охорони громадського порядку : навч. посіб. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021 – 204 с.
  9. Науменко А. О., Смігунова О. В., Дудник О. В. Сучасні підходи і напрями розвитку публічного управління та адміністрування: підручник – Харків: Майдан, 2022 – 280 с.
  10. Романчук О. З., Бисага Ю. М., Берч В. В. Електронне урядування: конституційно-правове дослідження: монографія – Ужгород: Видавництво “РІК-У”, 2021 – 196 с.
  11. Поступна О. В. Публічне управління регіональними освітніми системами в Україні: монографія – Харків : ТОВ “Оберіг”, 2021 – 400 с.
  12. Хатнюк Ю. А. Актуальні проблеми організації охорони громадського порядку: курс лекцій – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020 – 168 с.
  13. Уклад. Мельник Т.О. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-28 квітня 2022 р. – К.: ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022 – 246 с.
  14. Уклад. Шевченко С. О. Місцеве самоврядування в системі публічного управління: метод.реком. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ, 2022 -52 с.
  15. Чукут С. А.; Загвойська О. В.; Цимбаленко Я. Ю. Основи електронного урядування: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 268 с.
  16. Шамрай Н. В.; Ткач Н. О.; Лещенко А. О. Довідник із питань надання адміністративних послуг старостами – Київ, 2023 – 104 с.

  292. Міжнародні економічні відносини

  1. Барабанова В. В., Богатирьова Г. А., Маловічко С. В. Міжнародний маркетинг: метод. рекомендації – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2022 – 71 с.
  2. Гузенко І. Ю. Глобальна економіка. навч. посіб. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2023 – 168с.
  3. Гуткевич С.О., Корінько М.Д., Сафонов Ю.М. Міжнародна економіка: підручник – Вид-во «Діса Плюс», 2021 – 428 с.
  4. За заг. ред. Прокопенка Л. Л. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали ХІХ наук.-практ. конф. 16 червня 2022 р., м. Дніпро – Дніпро: НТУ ДП, 2022 – 151 с.
  5. Кібік О. М., Нестерова К. С., Хаймінова Ю. В. Міжнародна економіка:
  навч.-метод. посіб. Одеса, 2020 – 85 с.
  6. Пилипенко Г. М. Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій економіці: навч. посіб. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2023 -104 с.
  7. Сидоров О. А., Фісуненко Н. О., Альошина Т. В. Світова економіка та міжнародні економічні відносини: підручник – Дніпро: Арт-Прес, 2023 – 400 с.
  8. Співаковська Т. В., Царьова Т.О. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 -71 с.
  9. Тищенко В. Ф., Остапенко В. М. Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022 – 193 с.
  10. Укладачі: Дунська А. Р., Кузнєцова К. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 181 с.
  11. Уклад. Островський І. А., Ярмак О. В. Глобальна економіка: метод рекомендації – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023 – 40с.
  12. Уклад.: Моісеєнко Т. Є., Корогодова О. О. Міжнародна торгівля: Навчально-методичний комплекс – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 92 с.

  НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2022 РОЦІ

  071. Облік і оподаткування/ Облік і аудит

  1. Карпюк Г.І. Основи підприємництва: навч. посіб. – Київ, 2021

  2. Кібік О. М., Редіна Є. В., Хаймінова Ю. В., Котлубай В. О., Примаченко І. Ф., Калмикова Н. Ю. Макроекономіка. Мікроекономіка : практикум – Одеса, 2021 – 76 с.

  3. Лазебник Л.Л., Гурочкіна В.В., Слюсарева Л.В. Економіка підприємства: підручник – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021 – 426 с.

  4. Мазур Н. А. Економіка торговельного підприємства : навч. посіб. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020 – 192 с.

  5.Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Фінансовий облік 1: підручник – Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2020 – 496 с.

  6. Колосінська М.І., Белей С.І., Бойда С.В. Економічна теорія: навч. посіб. – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020 – 152 с.

  7. Белей С.І., Бойда С.В., Колосінська М.І. Глобальна економіка: навч.посіб.- Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020 – 227 с.

  8. Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. – Полтава, 2020

  9.Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: навч. посіб. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020

  10. Кокарєв І. В. Основи економічної теорії: навч. посіб. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020 – 100 с.

  072. Фінанси, банківська справа та страхування

  1. Примостка Л.О., Охрименко І.Б., Нікітін А.В. Сучаcні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці: матеріали наук.-практ. інтерн. конф. — Дніпро: Середняк Т. К., 2021 — 519 с.

  2. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О. Банківська система: навч. посіб. – Львів: ЛНУ іме­ні Івана Франка, 2020 – 580с.

  3. Журавка О. С., А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко Страхування: навч. посіб.- Суми : Сумський державний університет, 2020 – 350 с.

  4. Терещенко Т. Є., Заволока Л. О., Пономарьова О. Б. Страхування (у схемах, таблицях, коментарях): навч. посіб. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020 – 221 с.

  5.Олійник О.В., Нагаєва Г.О. Страхування: навч. посіб. – Харків: Стильна типографія, 2020 – 256 с.

  6.Бригінець О. О., Гарбінська-Руденка А.В., Субіна Т.В. Банківське право: навч. посіб. – Ірпінь, 2020 – 222 с.

  7. Борисова І. С., Краснікова О. М. Фінанси: навч.- метод. посіб. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2020 – 254 с.

  8. Пантєлєєва Н. М. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIV Міжнародної науково–практичної конференції (19 листопада 2020 року, м. Черкаси) – Черкаси, 2020 – 284 с.

  10. Шелудько С. А. Міжнародні стандарти банківської справи: навч. посіб.- К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 260 с.

  081. Право

  1. За заг. ред. Фулей Т.І. Подолання ґендерних стереотипів при здійсненні правосуддя. Навчальний курс (у формі тренінгу): наук.-метод. посіб. – К.: ФОП Клименко О.О., 2021- 148 с.

  2. Ієн Ричардсон , Ігнасіо де Лукас Мартін Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) коштів: посібник – Страсбург-Київ, 2021 – 107 с.

  3. М. Цуркан, Ю. Зальцберг, А. Шешеня, П. Романюк, Б. Мохончук Огляд судової практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посібник – Київ : «Друкарський двір Олега Федорова», 2021 – 152 с

  4. Боднарчук О.Г., Васьківська К.М., Гаврилішин А.П. Земельне право: навч. посіб. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021 –446с.

  5. Подцерковний О.П., Добровольська В.В., Зятіна Д.В., Будурова Г.М. Господарське право: навч.-метод. посіб. – Одеса, 2021 – 166 с.

  6. Войціховський А. В. Міжнародне право: підручник – Харків, 2020 – 544 с.

  7. За ред. Бігняка О.В. Теорія міжнародного права : навч.-метод. посіб. – Херсон: Видавництво «Гельветика», 2020 – 224 с.

  8. За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. М. Гусарова Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України: підручник– Харків, 2020 – 508 с.

  9. Упоряд.: Смокович М. І., Рибачук А. І., Кравчук В. М. Збірник правових позицій Верховного Суду щодо захисту соціальних прав – Харків: Право, 2020 – 206 с.

  10. Соціальні права та їх захист адміністративним судом. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції» (м. Київ, 4 вересня 2020 року) – Київ: 2020, 424 с.

  11. За заг. ред. Сущенка В. М. Правнича клінічна освіта в Україні: навч. посіб. – К.: Ваіте, 2020 – 274 с.

  12. Балакірєва О.М., Алюшина Н.О., Дмитрук Д.А., Лозюк Ю.В. Дослідження організаційної культури державної служби України: аналіт. доп. Електрон. ресурс – К., 2020 – 65 с.

  13. Щербанюк О. В., Бзова Л.Г. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.) – Київ: Видавництво ВАІТЕ, 2020 – 356 с.

  14. Юркевич Ю. М., Верба-Сидор О. Б., Грабар Н. М. Виконавче провадження: навч. посіб. (у схемах і таблицях) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020 – 600 с.

  15. Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційне право: навч. посіб. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020 – 136 с.

  16. За ред. Галунька В., Правоторової О. Адміністративне право України. Повний курс: підручник – Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020 – 466 с.

  17. Харченко В. Б., Житний О. О., Орлов Ю. В., Ященко А. М. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник – Харків, 2020 – 428 с.

  18. Аленін Ю.П., Аркуша Л.І., Гловюк І.В., Волошина В.К. Досудове розслідування: навч. – метод. посіб. [Електронний ресурс] – Одеса, 2020 -141с.

  19. Бакаянова Н. М., Кісліцина І. О. Адвокатська етика [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2020 – 127 с.

  20. Уклад. Вільчик Т.Б., Овчаренко О. М. Навчально – методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Адвокатська деонтологія» – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020 – 57 с.

  21. Рябченко. О. П., Мацюк В. Я., Чмелюк В. В. Митне право: навч. посіб. – Ірпінь: УДФСУ, 2020 – 470 с.

  22. Шалгунова С.А., Орлеан А.М., Скок О.С. Кримінологія: навчальний посібник-практикум – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020 – 332 с.

  23. Орловський Б. М. Кримінологія: навч.-метод. посіб.- Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020 – 150 с.

  24. Аленін Ю.П., Пожар В.Г., Торбас О.О. Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні: навч.-метод. посіб. [електронний ресурс] – Одеса, 2020 – 79 с.

  25. Укл. Бутирський А.А. Господарське право: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020 – 144 с.

  26. Резворович К. Р., Юнін О.С., Кірін Р.С. Екологічне право: навч. посіб. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020 – 318 с.

  27. Аванесян Г. М., Басенко Р. О. Цивільне право України (Загальна частина): навч. – метод. посіб – Полтава: ПІЕП, 2020 – 199 с.

  28. Нестерцова-Собакарь О. В., Аксютіна А. В., Косяченко К. Е., Поклонська О. Ю. Цивільне право: загальна частина. Практикум: навч. посіб. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020 – 232 с.

  29. Уклад.: Шевченко А.Є., Кудін С.В., Корінний М.М. Глосарій юридичних понять і термінів – Вінниця: ТВОРИ, 2020 – 552 с.

  30. Долинська М.С., Заболотна Н.С., Марич Х.М. Аграрне право: навч. посіб.- Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 252 с.

  121. Інженерія програмного забезпечення

  1. Оleshchenko L. M. Fundamentals of Web Programming: Practical Tutorial [Електронний ресурс] – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021 – 138 р.

  2. Крепич С.Я. Якість програмного забезпечення та тестування: базовий курс. Навчальний посібник – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020 – 478 с.

  3. Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения: базовый курс – Минск: Четыре четверти, 2020 – 312 с.

  4.Уклад. Коваленко О.С., Добровська Л.М. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 192 с.

  5. Смолій В.В., Савицька Я.А., Шкарупило В.В., Чичикало Н.І. Практикум з Системного програмного забезпечення [навчальний посібник] – K.:НУБіП України, 2020 – 265 с.

  6. Шушура О.М., Золотухіна О.А. Логіка та алгоритми обробки даних: навч. посіб. – Київ, 2019

  7. Онищенко В.В., Довженко Т.П. Спеціалізовані мови програмування: навч. посіб. – Київ: ДУТ, 2019 – 146 с.

  122. Комп’ютерні науки

  1. Уклад. Грайворонський М. В., Демчинський В. В. Операційні системи: Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 74 с.

  2. Лебедєв І. К., Ігнатова Л. Р., Махінько А. І. Історія науки і техніки: навч.-метод. матеріали – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021 – 128 с.

  3. Олещенко Л. М. Технології оброблення великих даних: конспект лекцій – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 227 с.

  4. Золотухіна О.А., Негоденко О.В., Резник С.Ю., Разіна С.Я. Якість та тестування інформаційних систем: навч. посіб. – Київ: ННІІТ ДУТ, 2020 –128с.

  5. Добровська Л.М., Аверьянова О.В. Управління ІТ-проектами в Microsoft Project: Комп’ютерний практикум – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 152 с.

  6.Гребенюк А.М. Основи управління інформаційною безпекою: навч. посіб. – Дніпро: Дніпроп. Держ. ун-т внутріш. справ., 2020 – 144 с.

  7.Чаговець В.В. Інформаційні системи та технології на підприємствах та в міжнародному бізнесі: навч. посіб. – Харків: ХДУХТ, 2020 – 169 с.

  8.Дружиніна В.В. Управління стартап проектами: методичні вказівки – Кременчук, 2020 – 45 с.

  9. Черних О.О. Онлайк: навч. – метод. посіб. – К.: ВАІТЕ, 2020 – 108 с.

  227. Фізична терапія

  1. Козьолкін О. А., Ревенько А. В., Мєдвєдкова С. О. Хронічні запальні захворювання нервової системи: навч. посіб.- Запоріжжя: ЗДМУ, 2021 -109 с.

  2. Упоряд. Діхтяренко З. М. Підвищення фізичної працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і спортом : матеріали круглого столу з міжнародною участю, присвячені Дню науки (м. Ірпінь, 20 травня 2021 року) – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021 – 166 с.

  3. Лісовенко А.Ф., Бедан В.Б. Основи біології та генетики людини: практикум– Одеса: Фенікс, 2021 – 73 с.

  4.Безпека життєдіяльності: навч. посіб. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020 – 256 с.

  5. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней: учебник – Москва: ГЭОТАР, 2020 – 609 с.

  6. Ковальова О.М., Микитенко Д.О. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування – ФОП Вишемирський В.С., 2020 – 194 с.

  7. Волянський П. Б., Гринзовський А. М., Гур’єв С. О. Домедична допомога на місці події : практ. посіб.– Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020 – 224 с.

  8. Борисевич Б.В., Лісова В.В., Чумаков К.А. Патологічна анатомія тварин. Частина 1: Підручник – Київ: Аграр Медіа Груп, 2020 – 418 с.

  281. Публічне управління та адміністрування

  1.Вороніна Ю. Є. Теорія та практика публічного управління та адміністрування: навч. посіб.– Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2020 – 204с.

  2.Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посіб. – Львів.: «Новий Світ-2000», 2020 – 429 с.

  3. Університет митної справи та фінансів Публічне управління та митне адміністрування – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020 – 234 с.

  4. Уклад. Помаза-Пономаренко А.Л. Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування : конспект лекцій – Х. : НУЦЗУ, 2020 – 54 с.

  5. Новікова М. М., Кондратенко Н. О., Боровик М. В. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: монографія – Харків: «Друкарня Мадрид», 2020 – 335 с.

  6. Надьон О. В., Хмиров І. М., Луценко Т. О. Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування: навч. посіб. – Х.: НУЦЗУ, 2020 – 175 с.

  7. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020 – № 1 (57) – 328 с.

  8. Балакірєва О.М., Алюшина Н.О., Дмитрук Д.А., Лозюк Ю.В. Дослідження організаційної культури державної служби України: аналіт. доп. Електрон. ресурс – Київ, 2020 – 65 с.

  292. Міжнародні економічні відносини

  1. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2021 – 106 с.

  2. Уклад.: Дергачова В.В., Кузнєцова К.О., Манаєнко І. М. Міжнародні економічні відносини: навч. – метод. комп. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 126 с.

  3. Кормич Л. І., Краснопольська Т. М. Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека: навч. – метод. посіб. – Одеса: Фенікс, 2020 – 60 с.

  4. Уклад.: Моісеєнко Т. Є. Транснаціональні корпорації: конспект лекцій – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 226 с.

  5. Уклад.: Охріменко О. О., Кухарук А.Д. Міжнародний консалтинг: практикум – К.: КПІ. ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 62 с.

  6. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції :навч. посіб. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019 – 368 с.

  7. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019 – 410 с.

  ПРЕЗЕНТАЦІЇ

  Презентації бібліотеки ЗВО “МНТУ”:

  ІНФОРМАЦІЯ
  ДАТИ ТА ПОДІЇ

  Всеукраїнський день бібліотек!

  День студента у бібліотеці!

  Кириченко Лілія Георгіївна - кандидат педагогічних наук

  Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1995), Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2004).

  У 2012 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

  Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

  Сфера наукових інтересів: мовленнєва культура та національно-культурні цінності сучасної студентської молоді.

  Борисенко Катерина Григорівна – кандидат філологічних наук

  У 1999 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби» зі спеціальності 10.01.01 (українська література).

  Автор (співавтор) понад 50 наукових досліджень з питань української літератури барокової доби.

  Боярчук Артем Володимирович

  Кандидат технічних наук (2012)

  Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» (2005).

  Приймав участь як виконавець у 4 науково-дослідних роботах:

  • Теоретичні основи, методи та інструментальні засоби аналізу, розробки і верифікації гарантоздатних інформаційно-управляючих систем для аерокосмічних об’єктів і комплексів критичного застосування» (ДР 0106U001071, 2006 – 2008 рр.);
  • «Теоретичні засади, методи та технології забезпечення гарантоздатності еволюціонуючих комп’ютеризованих інфраструктур для аерокосмічних і критичних об’єктів» (2009 – 2011 рр);
  • «Теоретичні засади, методи та інформаційні технології розробки програмно-технічних комплексів критичного застосування в умовах ресурсних обмежень» (2012 – 2014 рр.);
  • «Наукові основи, методи і засоби зеленого комп’ютингу і комунікацій» (2015-2017 рр.).

  Автор 64 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

  • 5 праць навчально-методичного характеру,
  • 12 статей у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань, чотири статті у виданнях, які включені до наукометричної бази SCOPUS та Web of Science,
  • 35 тез доповідей на конференціях, з них 23 тези доповідей у збірниках, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science. Також є автором трьох розділів монографій, з яких одна включена до міжнародної наукометричної баз SCOPUS, три патенти на корисну модель.

  Був виконавцем наступних міжнародних проектів транс’європейської програми взаємообмінів між університетам TEMPUS і ERASMUS+, що фінансуються Європейським Союзом:

  1. TEMPUS «MASTAC» Msc and PhD Studies in Aerospace Critical Computing (Розробка і впровадження навчальних курсів по підготовці магістрів і докторів філософії за напрямком аерокосмічного критичного комп’ютінга), JEP 26008-2005 (2006-2009 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу «Моделювання гарантоздатних систем та мереж» та керівництва користувача «Навчально-інформаційний центр критичного комп’ютингу»;
  2. TEMPUS «SAFEGUARD» National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking (Національна мережа центрів інноваційної університетсько-індустріальної кооперації з інженерії безпеки) 158886-TEMPUS-1-2009-1-UK-TEMPUS-JPCR (2010 – 2013 рр.), де був співавтором колективних монографій «Безпека критичних інфраструктур: математичні та інженерні методи аналізу та забезпечення», «Web-, Grid, Cloud-технології для гарантоздатних IT-інфраструктур»;
  3. TEMPUS «GREENCO» Green Computing and Communication (Зелений комп’ютинг та комунікації), 530270-TEMPUS-1-2012-UK-TEMPUS-JPCR (2012 – 2015 рр.), де був співавтором колективної монографії у двох томах «Зелена IT-інженерія», а саме «Том 2. Системи, індустрія, соціум»;
  4. TEMPUS «CABRIOLET» Model-Oriented Approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering (Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки) 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES (2014 – 2016 рр.), де був співавтором колективної монографії з Університетсько-індустріальної кооперації у чотирьох томах.
  5. ERASMUS+ «ALIOT» Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications (Інтернет речей: нова навчальна програма для потреб промисловості та суспільства), 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP (2016 – 2020 рр.), де був відповідальним за розроблення навчально-методичного забезпечення курсу: «Інтернет речей для індустріальних і гуманітарних застосунків. Основи Інтернету речей», а також співавітором колективної монографії у трьох томах за напрямом Інтернету речей для індустріальних і гуманітарних застосунків, а саме: «Том 1. Основи і технології».

  Артем бере участь у тренінгах з організації стартапів високотехнологічного бізнесу, має сертифікат від компанії TVLP – Technology Venture Launch Programme (США, 2015), сертифікат від Королівського технічного університету, Швеція, за успішне проходження тренінгу за проектом Erasmus+ ALIOT, сертифікат від Королівського технічного університету, Швеція за проходження тренінгу за проектом Tempus KTU.

  Працює в університеті з 2021 року.

  Головним напрямом наукової роботи є розвиток методології та інформаційні технології створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих систем.

  Заліток Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

  У 1992 році закінчила Київський інститут культури. У 2011 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2015 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, теорії та історії педагогіки, бібліотекознавства

  Нагороджена:Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014)

  Жук Аліна Вікторівна - доцент кафедри права МНТУ

  Має вищу педагогічну та юридичну освіту. У 1992 році отримала диплом Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова за спеціальністю «українська мова та література». У 1995 році закінчила та отримала диплом Київського інституту промислової власності і інноватики й присвоєно кваліфікацію патентознавець. У 1998 році отримала диплом Міжрегіональної Академії управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», спеціалізація: комерційне та трудове право. У 2002 році закінчила й отримала диплом Міжнародного науково-технічного університету за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.

  Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільне процесуальне право, сімейне право, адміністративне право, муніципальне право, житлове право.

  Стаж роботи: стаж педагогічної роботи – 10 років, стаж науково-педагогічної роботи – 25 років.

  Автор 4 статей наукового та навчально-методичного характеру, тез доповідей на наукових конференціях.

  Маковейчук Олександр Миколайович

  Доктор технічних наук (2020).

  У 1995 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка.

  Трудова діяльність розпочалася у 1991 році на посаді інженера-конструктора науково-дослідного інституту радіоелектронної медичної апаратури у м. Львів.

  У 1992 році – програміст ТзОВ «Інтелект-Сервіс».

  У 1993 році – старший лаборант науково-дослідної частини Львівського державного університету ім. І. Я. Франка.

  З вересня 1993 року по вересень 1999 року працював на різних посадах від лаборанта до начальника обчислювального центру у Технологічному коледжі Українського державного лісотехнічного університету. Остання посада – начальник навчально-виробничого обчислювального центру – провідний спеціаліст. Займався викладацькою діяльністю за сумісництвом, викладач вищої категорії.

  З 1999 року по жовтень 2002 року працював на різних посадах у окремому конструкторському бюро «Текон-Електрон». Остання посада – провідний інженер-програміст.

  З жовтня по грудень 2002 року – провідний інженер-програміст ПП НВП «Електронні системи».

  З 2003 по 2004 рік – провідний інженер-програміст ЗАТ НПП «Авікос-Електрон».

  З 2004 по 2005 рік – провідний інженер-програміст ТзОВ «Міта-Техніка».

  З 2005 по 2012 рік – провідний інженер-програміст ТзОВ «Бюро Інформаційних Технологій» БІТ.

  У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на спеціальну тему, спеціальність: 20.02.14 – озброєння і військова техніка.

  З 2012 по 2013 рік – доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету для роботи Навчально-консультаційного центру Національного транспортного універстету (НКЦ НТУ), м. Львів.

  З 2012 року по теперешній час співпрацює з компанією Abto Software в ролі провідного інженера-програміста у R&D відділі (технічне керівництво проектами в області комп’ютерного зору та штучного інтелекту).

  З 2018 по 2020 рік – докторант кафедри ЕОМ у Харківському національному університеті радіоелектроніки, ХНУРЕ.

  У 2020 році захистив докторську дисертацію на тему "Моделі, методи та інформаційна технологія побудови і використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності", спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології.

  З 2020 по 2021 р. – доцент кафедри ЕОМ у Харківському національному університеті радіоелектроніки, ХНУРЕ.

  З 2021 року по теперешній час – доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення МНТУ.

  Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: доповнена реальність (augmented reality), реконструкція 3d-моделей із набору зображень (structure from motion), обчислювальна геометрія, обробка зображень (image enhancement, deconvolution and superresolution), еволюційні алгоритми оптимізації (evolutionary algorithms of optimization, genetic algorithms).

  Хобі – біг на довгі дистанції: 5 марафонів, 2 ультрамарафони (50 км, 73 км).

  Сватко Віталій Володимирович

  Кандидат технічних наук (2021).

  Закінчив:

  Національний транспортний університет за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» (2008).

  Працює в університеті з 2021 року. Є автором понад 30 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: Інтелектуальні методи та інформаційні технології оптимізації процесів доставки вантажів у великих містах.

  16 листопада 2023 року у бібліотеці  ЗВО «МНТУ» з нагоди Дня студента було проведено бібліотечний mainstream.

  Студенти ознайомились з книжковими фондами, новітніми інформаційними можливостями бібліотеки, переглянули книжкові виставки.

  Свято розпочалося з розповіді про історію Дня студента, про особливості його святкування в країнах світу. Слід відмітити, що всі студенти брали активну участь в інтелектуальній грі, отримали масу цікавої інформації, позитиву та задоволення. По завершенню заходу найактивніші учасники отримали подарунки, які стали чудовим доповненням відчуття свята.

  Лупак Жанна

  Викладач

  Освіта: З відзнакою закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Право».

  У 2021 році закінчила Академію праці, соціальних відносин і туризму та здобула ступінь вищої освіти «Бакалавр» в галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент».

  Досвід роботи: Має близько 2 років юридичного досвіду. У 2021 р. була стажером НАБУ.

  У науковому доробку близько 20 наукових статей, включаючи фахові та закордонні видання, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема, в галузі кримінального права та кримінального процесу, господарського права, конституційного права, логіки, мовознавства, філософії.
  Надруковані статті у Всеукраїнському інформаційно-публіцистичному часописі «Депутатський корпус».

  Бібліотека – це скарбниця мудрості, джерело ідей, особливий простір з особливою енергетикою, настроєм і затишком, що прокладає стежки у майбутнє через книгу.
  Світ книг безмежний. За даними Міжнародної Федерації Бібліотечних Асоціацій і Установ - у світі налічується більше 569,6 тисяч бібліотек. Всі вони виконують велику гуманітарну місію.
  Пропонуємо відправитись у віртуальні подорожі та познайомитись з найцікавішими, незвичайними та креативними бібліотеками України та світу.

  До уваги здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб (стейкхолдерів)!

  Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення розпочинає процес оновлення освітніх програм за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки».

  Ваші пропозиції, рекомендації та побажання надсилати на електронну скриньку гарантів освітніх программ:

  • Ольга Слабоспицька (o.slabospytska@college.istu.edu.ua)
   освітіній ступінь бакалавра "Інженерія програмного забезпечення" до 07.06.2021;
  • Тетяна Коротун (t.korotun@college.istu.edu.ua)
   освітіній ступінь бакалавра "Комп'ютерні науки" до 07.06.2021;
  • Артем Москаленко (a.moskalenko@college.istu.edu.ua)
   освітній ступень магістр "Комп'ютерні науки" до 14 червня 2021 року.

  Завідувач кафедри, к.т.н. Москаленко Артем

  Костіков Олександр Анатолійович, кандидат фізико-математичних дисциплін, доцент, старший
  викладач

  Освіта:

  • Донецький політехнічний інститут
   за спеціальністю «Прикладна математика» (1985).
  • Аспірантура Інституту прикладної математики і механіки НАН України (м.Донецьк) за
   спеціальністю 01.01.02 «Диференційні рівняння» (1990).

  Валерій Дяченко
  Випускник освітньої програми Комп’ютерні науки, магістр

  Працює noc-інженером в компанії OS.ECO.
  Займається побудовою, розвитком та підтримкою корпоративних комп'ютерних мереж. Починав з посади звичайного helpdesk, навчаючись на другому курсі.

  "Запам'яталась людяність та готовність викладачів йти назустріч студентам. Багато цікавих практичних занять, на яких можна вийти за рамки традиційних навчальних програм."

  Клименко Олександр Анатолійович

  Викладач

  Освіта:
  •Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Магістр, спеціальність: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Кваліфікація: інженер-дослідник.

  Шерстюк Олександр Миколайович, спеціаліст вищої категорії, викладач

  Освіта: Черкаський державний педагогічний університет, 1986 р.,

  Спеціальність: «Фізичне виховання»

  Кваліфікація: «Вчитель фізичної культури»

  Підвищення кваліфікації:

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО ВСТ «Колос» у Полтавській області.
   Стажування 5.06.2020 (1 кред.ЄКТС/30 год.)

  Гарбузенко Тетяна Петрівна, спеціаліст вищої категорії

  Освіта: Національний Педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2008 р.

  Спеціальність: «Географія»

  Кваліфікація: «Вчитель географії, біології та екології, організатор туристсько-краєзнавчої роботи»

  Підвищення кваліфікації:

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації: Державне науково-методичне підприємство «Картографія», від 22.03.2023.
   Сертифікат: №01/23А (1кред. ЄКТС/30 год.)

  Фурс Алла Миколаївна, спеціаліст першої категорії

  Освіта: Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1987 р.

  Кваліфікація: Біохімік-викладач

  Спеціальність: біохімія

  Підвищення кваліфікації:

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «Освіта ХХІ століття», 30.06.2023.
   Сертифікат: ІУ-ТР № 9034 /2023 (1 кред. ЄКТС/30 год.)

  ЯРАНЦЕВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

  Старший викладач кафедри філософії та суспільних наук, викладач латинської мови та іноземної (англійської) мови.

  Випускниця кафедри класичної філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького (раніше Ленінградського) державного університету. Спеціальність "Класична філологія" (латинська та давньогрецька мови, історія античної літератури), друга спеціальність "Російська мова та література", військова спеціальність "Військовий переклад з англійської мови".

  Стаж викладацької роботи: 31 рік.

  Викладала латинську мову в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, латинську та англійську мови в Національній академії внутрішніх справ та Інституті кримінально-виконавчої служби, латинську мову, зокрема студентам англомовної форми навчання, у Київському медичному університеті.

  Пройшла курс навчання в англійські приватній школі Speak Up.

  Наукові інтереси: творчість філософа-стоїка Луція Аннея Сенеки молодшого (близько 4 р. до н.е. – 65 р. н.е.).

  Мене звуть Софія і я хочу спочатку трішки розповісти про себе.

  Я родом з Хмельниччини, маленького славного міста Ізяслав, де закінчила 9 класів ліцею та пізніше почала вивчати Менеджмент, спочатку у школі, потім в університеті. Зараз я навчаюсь на третьому курсі університету. Мені дуже подобається навчання в університеті, тому я вирішила додати фарб університету своєю діяльністю у студентському самоврядуванні.

  На мій погляд, роль студентського самоврядування полягає в тому, щоб зробити університет чимось більшим ніж просто формальний заклад, в якому доводиться проводити немалу кількість годин кожного дня. Кожен студент повинен мати можливість реалізувати свої інтереси без різниці від того, пов'язані вони з культурою, наукою чи спортом. Я вважаю, що Студентська рада нашого університету повинна грати принципово важливу роль у взаємодії між окремими студентами і самою освітньою системою.

  Своїми головними цілями як Голови Студентської ради МНТУ я вважаю:

  • Підвищення рівню довіри до Студентської ради зі сторони тих, хто навчається;
  • Підтримка студентської ініціативи в організації заходів різних напрямів;
  • Підвищення якості інформаційного сектору Ради;
  • Продовження організації і покращення якості уже традиційних заходів нашого університету, такі як «Міс та Містер МНТУ», «Посвята першокурсників» тощо;
  • Допомога студентам у виявленні та вирішенні можливих конфліктів між тими, хто навчається, та викладачами;
  • Покращення взаємодії з різними програмами та проектами, які пов'язані з волонтерською діяльністю.

  Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова в 2003 році за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію  економіст, викладач економічної теорії та інформатики.

   Протягом 2003 – 2008 років працювала в ВМУРоЛ «Україна» (старший викладач).

  З 2008 року працює в МНТУ імені академіка Юрія Бугая.

  Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Організація виробництва», «Фінанси».

  В червні 2021 р. пройшла навчання за програмою підготовки експертів із проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти. 

  Коло наукових інтересів - економіка та фінанси підприємств.

  Жураківська Юлія Миколаївна - Викладач кафедри менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування

  Закінчила у 2008 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

  Закінчила у 2009 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Сертифікат підвищення кваліфікації:

  • «ONLINE LEARNING AS A NON-TRADITIONAL FORM OF THE MODERN EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE MOODLE PLATFORM» (2020);
  • «USING THE OPPORTUNITIES OF CLOUD SERVICES ON THE EXAMPLEOFGOOGLEMEET, GOOGLE CLASSROOMPLATFORMS IN THE MODERRN ONLINE EDUCATION» (2020);
  • «Економічна та фінансова взаємодія суб’єктів економічної діяльності на макро- та мікрорівні» (2020 р.).

  Викладає дисципліни: «Організація праці менеджера», «Адміністративний менеджмент», «Логістика», «Теорія організації»

  Народився 15.11.1987 р. у м. Києві. У 2004 році закінчив школу №71 (м. Київ).

  У 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобув кваліфікацію магістра з інформаційно-вимірювальних систем (факультет авіаційних та космічних систем) та отримав паралельну другу вищу освіту – економіст з фінансової роботи (Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету).

  У 2014 році закінчив аспірантуру факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

  Основні етапи педагогічної діяльності

  З 2015 по 2017 рік – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

  З 2017 року – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Сфера наукових інтересів

  Менеджмент, економічна безпека підприємств.

  Контактні дані: aruzhitskii@gmail.com

  Наукові публікації: автор більше 30 наукових праць

  Народився 8 лютого 1990 року м. Кіровське. Закінчив ОШ № 86 м.Макіївка у 2007 році із срібною медаллю.

  У 2012 році закінчив Донецький Державний Університет управління. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (спеціалізація адміністративний менеджмент в громадських організаціях) та здобув кваліфікацію менеджера з адміністративної діяльності.

  З 2012 по 2013 р.р. працював спеціалістом I-ї категорії відділу комунального господарства та благоустрою Червоногвардійської районної адміністрації м. Макіївка.

  З 2015р. є членом громадської організації Бусел.

  У 2016 році захистив кандидатську дисертацію «Вдосконалення механізмів громадського моніторингу та контролю в системі державного управління України» і отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

  З 2019 року працює в МНТУ імені академіка Юрія Бугая. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

  З 2020 року є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

  Сфера наукових інтересів: моніторинг та контроль у публічному управлінні, адміністративний менеджмент, стратегічне управління, управління за результатами, діджиталізація публічного управління.

  Карпенко Оксана Олександрівна

  Народилася 14 вересня 1978 року в м. Києві.

  Закінчила ліцей «Поділ» у м. Києві у 1995 році із золотою медаллю.

  У 2000 році закінчила Київську державну академію водного транспорту (КДАВТ), зараз - Державний університет інфраструктури та технологій. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Транспортний менеджмент» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

  У 2021 році закінчила Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Отримала диплом з відзнакою за освітньою програмою «Демократичне врядування в публічній сфері» та здобула кваліфікацію магістра публічного управління та адміністрування.

  У 2000 році розпочала трудову діяльність у Київській державній академії водного транспорту на посаді зав. лабораторії курсового та дипломного проектування.

  У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Формування тарифів на змішані перевезення вантажів» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  У 2011 році отримала вчене звання доцента за кафедрою економіки і менеджменту.

  У 2017 році захистила докторську дисертацію «Економічний розвиток транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації» і отримала науковий ступінь  доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  У 2018  році отримала вчене звання професора за кафедрою управління та економіки водного транспорту.

  Досвід роботи: зав. лабораторії курсового та дипломного проектування, асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри у Державному університеті інфраструктури та технологій.

  Громадська діяльність: експерт з мультимодальних перевезень та кластеризації Асоціації «Український логістичний альянс». Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць.

  Коло наукових інтересів:

  • тенденції розвитку сучасного менеджменту;
  • реформування державного управління;
  • організаційно-економічні механізми підвищення ефективності функціонування підприємств;
  • теорія та практика трансферу знань на національному та міжнародному рівнях;
  • академічна протидія гібридним загрозам.

  Дітковська Леся Анатоліївна - голова циклової комісії інженерії програмного забезпечення та фізико-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

  Освіта:

  • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: математик. Викладач.
  • Аспірантура Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
  • Академія праці, соціальних відносин і туризму. Спеціальність: Соціальна робота.

  Підвищення кваліфікації:

  • Київський університет імені Б.Грінченка, факультет інформаційних технологій та управління, кафедра комп’ютерних наук і математики. Сертифікат про стажування №82-Н від 14.07.2019р.
  • Teachers Internship program held by EPAM Systems, серпень-вересень 2022. 180 год. (6 кред. ЄКТС)
  • Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти, 10-11.10.2022. 16 год. (0,5 кред. ЄКТС)

  Антонюк Анатолій Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач

  Освіта:

  • Московський фізико-технічний інститут. Спеціальність: система автоматичного управління. Кваліфікація: інженер-фізик.

  Підвищення кваліфікації:

  • Стажування на кафедрі інженерії програмного забезпечення ЗВО «МНТУ». Довідка про проходження стажування № 02/1264-А від 17.12.2021. 30 год (1 кред. ЄКТС).
  • Науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті», вересень 2022-травень 2023. 30 год (1 кред. ЄКТС).

  Зозуль Таміла Володимирівна

  Кандидат психологічних наук (2017 рік),

  Доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

  ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

  Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, психолого-педагогічний факультет та здобула професійну кваліфікацію «Психолог» (2013 рік).

  Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, факультет філології та журналістики та здобула професійну кваліфікацію «Магістр філології (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Перекладач», ступінь вищої освіти магістр (2019 рік).

  Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»; тема дисертації «Психологічні особливості формування стосунків подружніх пар із великою різницею у віці» (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).

  Має 10 річний стаж практичної діяльності.

  Аспірантка кафедри психології ПНПУ ім. В.Г. Короленка

  Клінічний психолог у Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні імені О.Ф. Мальцева, м. Полтава (з 2013 року).

  Регіональний координатор IV етапу відбору кандидатів до Патрульної поліції України, поліції особливого призначення КОРД у місті Полтава.

  Доцент кафедри фізичної реабілітації, Полтавський Інститут Бізнесу, ЗВО «Міжнародний технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Завідувач кафедри психології та фізичної терапії, ерготерапії Полтавський Інститут Бізнесу, ЗВО «Міжнародний технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Співавторка та ко-тренерка навчальних курсів для практикуючих психологів та психотерапевтів.

  Сфера наукових інтересів: психологія особистості, сімейна психологія, профайлінг, патопсихологія, сексологія, психологічне консультування та психологічна корекція, психотерапія, гіпнотерапія.м

  Забавіна Валерія Олександрівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач

  Освіта:

  • Київський політехнічний інститут. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: інженер-математик.

  Підвищення кваліфікації:

  • Підвищення кваліфікації за програмою математично-інформаційних дисциплін, ВНЗ МАУП, жовтень 2022 р. Тема: «Використання методів Google при розв’язуванні показникових і логарифмічних рівнянь». 150 год (5 кред. ЄКТС).

  Дідовець В’ячеслав Євгенійович - спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, викладач

  Детальніше:

  Освіта:

  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: Інженерна механіка. Кваліфікація: бакалавр інженерної механіки.
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: Металорізальні верстати та системи. Кваліфікація: інженер-механік.

  Підвищення кваліфікації:

  • Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ЦІПО 18.03.2019-19.10.2019. Тема: Теоретичні і методичні спекти розвитку фахової майстерності викладача. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2503-19.
  • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості. платформа масових відкритих курсів Prometeus, Сертифікат від 21.10.2022. 15 год (0,5 кред. ЄКТС).
  • Медіаграмотність для освітян, платформа масових відкритих курсів Prometeus, Сертифікат від 27.10.2022. 60 год (2 кред. ЄКТС).

  Борисенко Катерина Григорівна, канд. філологічних наук

  Кандидат філологічних наук (2003)

  Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (1999)

  Працювала вчителем англійської мови в СШ № 60 м. Харкова

  Протягом 2000–2004 – навчалася в аспірантури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди

  У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби» зі спеціальності 10.01.01 (українська література)

  Протягом 2004-2018 працювала на різних посадах у Київському університеті імені Бориса Грінченка

  У 2018–2020 старший науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

  Автор (співавтор) понад 50 наукових досліджень з питань української літератури барокової доби.

  Автор монографії: Prosimetrum в українській літературі барокової доби: Монографія. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 124 с.

  Переглянути у Google Scholar

  Туровець Ксенія Вікторівна – викладач

  Освіта:

  • Міжнародний науково-технічний університет. Спеціальність: Інформаційні управляючі системи і технології. Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук.

  Підвищення кваліфікації:

  • Науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті», вересень 2022-травень 2023, 30 год (1 кред. ЄКТС).

  Скиба Антон Валентинович – викладач

  Освіта:

  • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Магістр, спеціальність: Середня освіта, спеціалізація 014.08 Фізика. Кваліфікація: викладач фізики закладу вищої освіти, вчитель фізики, математики та інформатики закладу загальної середньої освіти.

  Підвищення кваліфікації:

  • «Цифрові інструменти Google для освіти» базовий рівень, 3-16 жовтня 2022. Сертифікат №GDTfE-03-Б-05673, 30 год (1 кред. ЄКТС).

  Автобіографія Карпової Наталії Юріївни

  Доцент кафедри права ЗВО «МНТУ». Кандидат юридичних наук.

  Закінчила Національний Педагогічний Університет ім. М. П. Драгоманова, Спеціаліст дефектології/логопедії (2001), спеціаліст права (2006), (2018) захистила дисертацію на тему « Злочини проти правосуддя, які пов’язані з обмеженням права особи на захист» на кафедрі адміністративного і кримінального права Академії Адвокатури України під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.ю.н. проф. Фесенко Є. В. Підвищувала кваліфікацію, зокрема за навчальними програмами University of Bialystok (Польща, 2021) та The Los Angeles University (США, 2021).

  Поєднує наукову та викладацьку роботу з просвітницькою: в 2018 – 2019 роках опублікувала 5 статей на юридичну тематику в Загальнонаціональній правовій газеті «Юридичний Вісник України». За статтю «Місія, яку неможливо виконати? Невиконання Україною пілотної постанови ЄСПЛ у справі «Юрій Іванов проти України» як національна проблема» в «Юридичному Віснику України» №39 за 2018 р. була включена в рейтинг кращих авторів «Юридичного Вісника України» в 2018 році в номінації «Захист високих стандартів і культури юридичної діяльності».

  Розробила авторський курс лекцій «Кваліфікація злочинів проти правосуддя», який було опубліковано в 2019 році в видавництві «Юринком Інтер», є автором 32 наукових публікацій, як в співавторстві, так і одноосібно.

  Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінальне процесуальне право, гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС.

  Копочинська Юлія Володимирівна – завідувач кафедри фізичної терапії, доктор педагогічних наук, доцент.

  Досвід роботи -початок науково-педагогічної роботи з 2000 року на посадах: асистента, викладача, старшого викладача кафедри фізичного виховання і реабілітації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; завідувач кафедри, доцент кафедри фізичної реабілітації «Міжнародного науково-технічного універси-тету імені акад. Юрія Бугая».

  У 2012 році захистила дисертацію, отримала науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація на тему: «Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості».

  У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

  З 2013 р. по січень 2022 рік – доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

  У 2021 році захистила докторську дисертацію, отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 –теорія і методика професійної освіти на тему: «Теоретичні і методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти».

  З січня 2022 року завідувач кафедри фізичної терапії «Міжнародного науково-технічного університету імені акад. Юрія Бугая».

  Коло наукових інтересів. Модернізація професійної підготовки і професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах вищої освіти; сучасні реабілітаційні технології осіб різних нозологічних груп.

  Наукові публікації.Основні наукові праці викладені у більш ніж 70 наукових публікаціях, з них 7 навчальних посібників, 1 монографія, 2 статті у колективних монографіях, 30 статей у наукових фахових виданнях України, 20 статей у зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз даних, 16 статей англ. мовою, зокрема 3 статті у виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

  Автор розроблених сертифікованих, тренінгових модулів та вебінарів: «Основи фізичної терапії», «Методи обстеження у фізичній терапії, ерготерапії», «Кінезіотейпування», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії».

  Досвід викладання освітніх компонентів:«Вступ до спеціальності», «Теорія і практика фізичної терапії», «Кінезіотейпування», «Основи науково-дослідної роботи», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії», «Сучасні технології осіб з обмеженими можливостями», «Фізична терапія в акушерстві та гінекології», «Фізична терапія в ендокринології».

  «Якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки проведення лекційних і практичних занять з залученням найкращого професорсько-викладацького складу кафедри Фізичної терапії, використанням найсучасніших навчально-методичних матеріалів; передбачено модульний контроль якості освіти на відповідність її освітнім стандартам».

  Стародубов Володимир Володимирович - голова циклової комісії фізичної культури і спорту

  Освіта:

  • Південно-український державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського м. Одеси, 2007.
   Спеціальність: «Фізичне виховання»
   Кваліфікація: «Вчитель фізичного виховання, керівник спортивних секцій»

  Підвищення кваліфікації:,

  1. Суб’єкт підвищення кваліфікації ГО «Платформа освіти». Сертифікат №6541821275296 від 17.09.2022 р. (1 кред. ЄКТС/30 год.)
  2. Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти, 10-11.10.2022.
   Сертифікат СС38282994/2903-22 (0,5 кред. ЄКТС/16 год.)
  3. Суб’єкт підвищення кваліфікації ТОВ «Академія цифрового розвитку», 18.09.2022 Р. (1 кред.ЄКТС/30 год.)
   Сертифікат №GDTfE-02-00943
  4. Суб’єкт підвищення кваліфікації ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая»
   Сертифікат № НМС-040/23

  Тіщенко Богдан Олександрович - спеціаліст, викладач

  Освіта:

  • Луганський Національний Педагогічний університет ім. Т. Шевченка. Спеціальність: Фізичне виховання. Кваліфікація: організація та проведення спортивно-масових робіт
  • Національний Університет Фізичного Виховання і спорту України. Спеціальність: Масовий спорт. Кваліфікація: викладач фізичного виховання, масовий спорт

  Підвищення кваліфікації:

  • Сертифікаційний тренінг з підвісними петлями TRX (групові заняття та медицина)
  • Курси YOGA HEALT в школі фітнесу «Fitnes education OLIMPIA»
  • Реабілітаційний тренінг в школі «Академія фітнесу України»

  Свінціцька Ольга Володимирівна – спеціаліст другої категорії, старший викладач

  Освіта:

  • Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Спеціальність: біологія. Кваліфікація: вчитель біології

  Підвищення кваліфікації:

  • Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат про закінчення курсу «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?»
  • Teachers College (Колумбійський університет, США), (0,7 кредитів ЄКТС / 20 год.).
  • Студія онлайн-освіти EdEra та ГС «Освіторія». Онлайн-курс «Автостопом по біології» від 19.04.2020.(0,5 кредитів ЄКТС /15 год.)
  • Університет державної фіскальної служби України. Участь у міжвузівському круглому столі «Безпечність довкілля в умовах євроінтеграції» від 29.05.2020. (0.33 кредити ЄКТС / 10 год.)

  Храмова Ірина Дмитрівна - спеціаліст другої категорії, викладач

  Освіта:

  • Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая м. Київ. Спеціальність: фізична реабілітація.

  Розсоха Лариса Григорівна - спеціаліст другої категорії, викладач

  Освіта:

  • Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая м. Київ. Спеціальність: фізична реабілітація.

  У рамках проведення тижня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» починаємо знайомитися з проєктами, що подані для участі у конкурсі.

  Журі конкурсів:

  • Глушко Н.В. – директор Фахового коледжу ЗВО «МНТУ», кандидат педагогічних наук, доцент
  • Коваленко С.М. – заступник директора, кандидат фізико-математичних наук, доцент
  • Голубенко О.І. – в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, кандидат технічних наук, доцент
  • Дітковська Л.А. – голова циклової комісії інженерії програмного забезпечення та фізико-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент

  Просимо голосувати за проєкт, який Вам сподобався найбільше.
  Кращі проєкти будуть розміщені на сайті коледжу.

  Анастасія Дроздова (Турко)
  Випускниця освітньої програми Комп'ютерні науки, магістр

  Останні 3 роки працює у компанії Temabit (входить до складу Fozzy Group), прийшла на позицію Junior QA Manual, а зараз обіймає посаду тім ліда та ментора на позиції Senior QA. Займається тестуванням мобільних додатків, десктоп додатків, та іноді веб. Також, займається менторінгом для новачків, проводить зустрічі та міні-тренінги в рамках команди.

  "Я дуже рада, що колись потрапила в МНТУ, дуже вдячна Тетяні Михайлівні Коротун, саме ті знання, які вона вклала у мене, я використовую по теперішній час у своїй роботі і дуже пишаюсь, що маю вищу освіту і тим, що застосовую на практиці знання, які отримала в МНТУ. Також, хочу сказати, що всі дисципліни були дуже корисними та потрібними у подальшому житті."

  Глушко Надія Василівна

  Канд. пед. наук, доцент кафедри

  Закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»; Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького спеціальністю «Російська мова і література».

  Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; тема дисертації «Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях».

  Має 19-річний досвід роботи у загальноосвітній середній школі на посаді викладача зарубіжної літератури та заступника директора з навчально-виховної роботи. Має 12-річний досвід роботи у Київському економічному інститут менеджменту на посаді декана очно-заочного відділення.

  Наукові інтереси: психологія, соціальна педагогіка, професійна освіта

  Переглянути в Google Scholar

  Підсумки проведення тижня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

  Мета проведення тижня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

  • створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу молоді,
  • підтримка творчої роботи здобувачів освіти,
  • можливість оволодіння інноваційними технологіями.

  Завдання проведення тижня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

  • підвищення іміджу професії техніка-програміста; ­
  • підвищення відповідальності здобувачів освіти за виконувану роботу;
  • розвиток здатності самостійно і ефективно презентувати результати творчих проєктів; ­
  • подальше вдосконалення системи роботи з молоддю.

  Студенти 1 і 2 курсів відвідали інформаційну годину “Чи потрібно фахівцю з ІТ знання математики?”, яку провів кандидат фізико-математичних наук, доцент Коваленко С.М. Тепер вони точно знають про необхідність вивчення цариці наук і використання знань з математики у майбутній професії.

  І на відкритому занятті на тему “Многогранники та їх елементи”, яке провів викладач Скиба А.В. на високому методичному рівні, студенти проявили більше зацікавленості у вивченні математики.

  Студенти 2 і 3 курсів завітали на інформаційну годину “Що таке метавсесвіт та яка з нього користь”, яку провів кандидат юридичних наук Кухтик С.В. та дізналися про популярні та корисні напрями використання метавсесвіту у різних сферах життя.

  Студенти 3 курсу побували на майстер-класі про технології повного або часткового занурення у віртуальний світ у процесі навчання, який провела кандидат педагогічних наук, доцент Гриб’юк О.О. та довідалися про можливості застосування технологій віртуальної реальності в освіті.

  У конкурсі україномовних проєктів «Моя майбутня професія», «Сучасні досягнення в ІТ-сфері», «Впровадження Інтернету речей» серед студентів 1 і 2 курсів (керівники старший викладач Лебединець І.С., доцент Дітковська Л.А.) журі розподілило переможні місця так:

  1 місце – Коротеєва В. (Ік-32)

  2 місце – Кумановський А. (Ік-22), Хіленко В.(Ік-32)

  3 місце – Хоменко К. (Ік-32), Гусєв А. (Ік-31)

  Приз глядацьких симпатій - Сорожкін К.(Ік-11)

  У конкурсі англомовних проєктів «Алгоритми роботи на платформі Google ClassRoom» серед студентів 3 курсу (керівник старший викладач Котовська О.В.) журі розподілило переможні місця так:

  1 місце – Балан Д. (Ік-13), Ткач Ю. (Ік-13)

  2 місце – Волкова К. (Ік-11)

  3 місце – Яцун В. (Ік-13)

  Приз глядацьких симпатій - Кириченко К. (Ік-11)

  Щиро дякуємо викладачам і студентам за участь у тижні спеціальності.

  Кириченко Лілія Георгіївна

  Доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук

  Кандидат педагогічних наук (2012)

  закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1995), Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2004).

  Працює в університеті з 2019 року. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

  Сфера наукових інтересів: мовленнєва культура та національно-культурні цінності сучасної студентської молоді.

  Переглянути у Google Scholar

  Коротун Тетяна Михайлівна

  Кандидат фізико-математичних наук (2005)

  Закінчила Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю Прикладна математика (1978)

  У період з 1997-2010 рр. була завідувачем кафедри . За час своєї діяльності Тетяна Михайлівна почала створювати повністю електронний університетський репозитарій з теоретичними лекціями, лабораторними та практичними завданнями. За її ініціативи було розроблено та сформовано перше тестове персональне хмарне середовище МНТУ як спільне сховище університетських даних, що експериментально починало працювати у тестовому режимі.

  Активно співпрацювала над проектами разом із залученням студентів. На таких початках була сформована електронна бібліотека, що спершу спиралась на платформу Dispase. Проте перетворивши цей проект у дипломну роботу одного зі студентів, куратором котрого вона була, це все перетворилось у повноцінний функціональний сайт.
  Тетяна Михайлівна була в робочій групі з розвитку та впровадження платформи онлайн-навчання Moodle у 2009-2010 рр., що допомогло МНТУ зробити великий крок у розвитку системи електронної освіти. Щороку матеріали платформи оновлювались та поповнювались, а робота самої системи онлайн-навчання все більш удосконалювалась.

  Підготувала сотні професійних випускників-професіоналів зі спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення». Зокрема своїми здобутками може похвалитись один з її студентів за друге місце на Національному конкурсі студентських робіт з комп’ютерних наук. Зараз пані Коротун є висококваліфікованим та досвідченим ментором, наставником та справжнім другом для випускників та здобувачів освіти МНТУ.

  Томковид Юлія Ігорівна

  Старший викладач англійської мови

  Закінчила Вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет», інститут Лінгвістики, повна вища освіта за спеціальністю «Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, магістр (2009 рік)

  Закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Управління навчальним закладом», керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), магістр (2017 рік)

  З 2020 старший викладач англійської мови кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Викладає англійську мову за профільним спрямуванням студентам технічних спеціальностей фахового коледжу та перших курсів університету; викладає ділову англійську мову, основи ділового спілкування та перекладу науково-технічних спеціальностей студентам старших курсів та магістратури університету. Основним пріоритетом викладання є розвиток комунікативної компетенції студентів, що якісно перетворює студента з носія академічних знань англійської мови на соціально активну людину, здатну практично використати свої знання і вміння в межах професійного, міжособистісного та міжкультурного англомовного спілкування.

  Келип Світлана Вікторівна

  Голова циклової комісії, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

  У 2004 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 7.60101 Правознавство, здобула освітній ступінь «Спеціаліст».

  У 2013 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Правознавства», здобула ступінь «Магістр».

  З 2003 по 2021 рік – активна професійна діяльність в практиці, поєднана з викладацькою діяльністю.

  З 17 серпня 2021 року по липень 2022 року перебувала на військовій службі у складі 23 Загону Морської охорони Державної прикордонної служби України. З 24 лютого 2022 року  по 21 березня 2022 року брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування повномасштабної збройної агресії росії, обороні  м. Маріуполь Донецької області від збройних сил російської федерації.

  Автор наукових та науково-методичних праць, військовий журналіст. З 2016 року член Національної спілки журналістів України.

  З 2017 є членом Всеукраїнської громадської організації "Українська жіноча демократична мережа", що займається питаннями досягнення гендерної рівності та просування інтересів жінок у політичних структурах, покращенням статусу жінок у суспільстві завдяки розширенню їх прав і можливостей.

  Ірина Євтюкова, голова циклової комісії

  Закінчила у 1983 р. Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку».

  У вищий освіті працює з 1997 року:

  1997 – 2018 рр. – ЗВО «Київський економічний інститут менеджменту»

  2019 р. по т.ч. – ЗВО «Міжнародний університет імені академіка Юрія Бугая»

  В коледжі працює з 2021 р.

  Підвищення кваліфікації:

  • Науково-практична конференція «Ukrainian Education:Axiology of the

  European Choice» (18 годин), 21 – 22 жовтня 2021 р. Сертифікат № V84KDM

  – CE000165

  • Курс «Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course», 18

  годин. Сертифікат №XV-16-293849248-22, 2022 рік

  • Форум академічної доброчесності, Unicheck Україна, 4 жовтня 2022 р.,

  сертифікат № 3051, 3 год/0,1 кредиту ЄКТС

  • Підвищення кваліфікації голів циклових комісій, 18 годин,10-11 жовтня

  2022 р., НМЦ ВФПО, №38282994/2901-22

  Викладає навчальні дисципліни: «Бізнес-планування», «Статистика», «Фінансова статистика», «Контролінг», «Фінансовий контролінг».

  Липко Олександр Сергійович - викладач

  Освіта:

  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018. Магістр, спеціальність: Телерадіокомунікації та радіотехніка.

  Ірина Лебединець, викладач, заступник голови циклової комісії управління та адміністрування

  Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова в 2003 році за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію  економіст, викладач економічної теорії та інформатики.

   Протягом 2003 – 2008 років працювала в ВМУРоЛ «Україна» (старший викладач).

  З 2008 року працює в коледжі імені академіка Юрія Бугая.

  Підвищення кваліфікації:

  • Курс «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ», середній рівень, 15 ак. годин, сертифікат NoGDTfE-01-С-04491 від 15 серпня 2022 року;
  • Курс «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ», базовий рівень, 30 ак.годин, сертифікат NoGDTfE-01-07461 від 8 серпня 2022 року

  Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Фінанси», «Організація виробництва», «Фінанси підприємства», «Економічний аналіз»

  Юлія Жураківська , викладач

  Закінчила у 2008 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

  Закінчила у 2009 році ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за спеціальністю «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Підвищення кваліфікації:

  • «ONLINE LEARNING AS A NON-TRADITIONAL FORM OF THE MODERN EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE MOODLE PLATFORM» (2020);
  • «USING THE OPPORTUNITIES OF CLOUD SERVICES ON THE EXAMPLE OF GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM PLATFORM IN THE MODERN ONLINE EDUCATION» (2020);
  • «Економічна та фінансова взаємодія суб’єктів економічної діяльності на макро- та мікрорівні» (2020 р.).

  Викладає навчальні дисципліни: «Основи логістики», «Організація праці менеджера», «Адміністративний менеджмент», «Логістика», «Теорія організації»

  Лілія Кириченко,викладач

  Кандидат педагогічних наук (2012)

  Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» (1995), Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2004).

  Підвищення кваліфікації:

  • сертифікат від 16.01.2022, виданий «Едюкейшнал ера», онлайн-курс «blend_IT: опануємо змішане навчання» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти, 90 годин (3 кредити ЄКТС);
  • сертифікат від 19.12.2021, «Лайфхаки з української мови», виданий студією онлайн-освіти EdEra та ГС Освіторія, 30 годин (2 кредит ,ЄКТС)

  Працює в коледжі з 2019 року. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

  Андрій Ружицький, викладач

  У 2010 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», здобув кваліфікацію магістра з інформаційно-вимірювальних систем (факультет авіаційних та космічних систем) та отримав паралельну другу вищу освіту – економіст з фінансової роботи (Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету).

  У 2014 році закінчив аспірантуру факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

  З 2015 по 2017 рік – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

  З 2017 року – доцент кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Підвищення кваліфікації:

  • Стажування у Higher School of Social and Economic in Przeworsk (м. Пржеворськ, Польща) за програмою «Modern teaching methods in economics and management on the EU educational market» (6 кредитів ECTS, 180 годин). Сертифікат № IFC-WSSG |WK| 2019-407, червень 2019 року.

  Автор більше 30 наукових праць

  Панчук Лариса Володимирівна.

  Закінчила в 2 010 році ДВНЗ "Київський національний економічний університет", магістр з обліку і аудиту;

  В 2017 захистила дисертацію кандидата економічних наук.

  Заступник Голови Студентської ради

  ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  Васіна Анастасія

  студентка 3 курсу групи МК-21

  Дорогі друзі, я вірю, що разом ми можемо досягти багато і зробити наш коледж ще кращим місцем для навчання та розвитку!

  Козлов Євген Васильович

  Кандидат філософських наук (2006 р.)

  Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2001 р.)

  2002-2005 рр. – навчання в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  З 2005 р. працює на кафедрі філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри. У 2016-2018 рр. – заступник завідувача кафедри.

  З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (за сумісництвом).

  Автор (співавтор) понад 30 наукових та науково-методичних праць з питань історії світової та вітчизняної філософії, теорії педагогіки, актуальних соціально-філософських проблем сучасності.

  Нагороджений: Почесною грамотою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2006), Подякою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2011), Подякою Міністерства освіти та науки України (2019).

  Людмила Миколаївна Біленко, старший викладач вищої категорії.

  Педагогічний стаж 25 років.

  Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю "Українська мова і література та іноземна мова" (1997)

  Трудова діяльність

  Курси іноземних мов INTERLINGUA;

  Курси підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови CiSELT Proficient, Learning Technologies від BRITISH COUNCIL;

  Фаховий коледж Київського університету ім. Бориса Грінченка;

  ЗВО «МНТУ» 

  2015-2019 р.р. - член журі Київської Малої академії наук.

  Друковані праці:

  East or West, Home is best // English

  American and British English // English

  Healthy lifeslyle // English

  Technology Time // Іноземні мови в школах України

  Computer Technology // Збірник статей TESOL

  Recycling English vocabulary // Збірник статей TESOL

  Коваленко Сергій Миколайович — проректор з науково-методичної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

  Народився 09.09.1961 р. у с. Синява Рокитнянського району Київської області.

  У 1982 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького.

  Під час навчання в інституті розпочав наукову діяльність, де у складі наукової групи займався методами обробки (кодування, декодування) факсимільної інформації на замовлення Київського відділення Науково-дослідного інституту зв'язку. По закінченні інституту рік працював учителем математики Іванівської середньої школи Бориспільського району Київської області. Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння і математична фізика". З 1986 до 1994 р. працював у цьому самому інституті на посадах: асистента кафедри вищої математики; асистента та викладача кафедри інформатики та обчислювальної техніки; викладача і доцента кафедри математичного аналізу. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вивід асимптотичних формул для розв'язків систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь", а у 1991 р. – отримав вчене звання доцента.

  З 1994 р. – завідувач кафедри вищої математики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; згодом – заступник декана та декан економічного факультету. З 2007 р. – проректор з наукової роботи. З 2010  до 2021 р. проректор з науково-педагогічної роботи.  Окрім організації наукової роботи, методичної та навчальної роботи в Академії  займався питаннями впровадження інформаційних технологій у навчальний процес та систему управління закладом вищої освіти. Під час роботи в Академії обирався головою профкому.

  З 2021 р. обіймає посаду проректора з науково-методичної роботи ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая».

  Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: розробка асимптотичних методів аналізу диференціально-функціональних рівнянь; нових методів обробки факсимільної інформації та систем автоматизованого управління парком літальних апаратів (госпдоговірна тематика), застосування інформаційних технологій у навчальному процесі, методика викладання дисциплін математичного циклу у вищому закладі освіти. Крім згаданих тем, займається також проблемами використання інформаційних технологій в економіці та викладанні навчальних дисциплін.

  Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

  Глушко Надія Василівна, Директор, Кандидат педагогічних наук

  Закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»;  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»;  Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького спеціальністю «Російська мова і література».

  Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; тема дисертації «Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях».

  Має 19-річний досвід роботи у загальноосвітній середній школі на посаді викладача зарубіжної літератури та заступника директора з навчально-виховної роботи. Має 12-річний досвід роботи у Київському економічному  інститут менеджменту на посаді декана очно-заочного відділення.

  Інтереси та хобі: література, психологія, мандрівки. 

  Коваленко Сергій Миколайович, заступник директора, кандидат фізико-математичних наук, доцент

  У 1982 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького.

  Під час навчання в інституті розпочав наукову діяльність, де у складі наукової групи займався методами обробки (кодування, декодування) факсимільної інформації на замовлення Київського відділення Науково-дослідного інституту зв'язку. По закінченні інституту рік працював учителем математики Іванівської середньої школи Бориспільського району Київської області. Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння і математична фізика". З 1986 до 1994 р. працював у цьому самому інституті на посадах: асистента кафедри вищої математики; асистента та викладача кафедри інформатики та обчислювальної техніки; викладача і доцента кафедри математичного аналізу. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вивід асимптотичних формул для розв'язків систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь", а у 1991 р. – отримав вчене звання доцента.

  З 1994 р. – завідувач кафедри вищої математики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; згодом – заступник декана та декан економічного факультету. З 2007 р. – проректор з наукової роботи. З 2010  до 2021 р. проректор з науково-педагогічної роботи.  Окрім організації наукової роботи, методичної та навчальної роботи в Академії  займався питаннями впровадження інформаційних технологій у навчальний процес та систему управління закладом вищої освіти. Під час роботи в Академії обирався головою профкому.

  Член Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України.

  Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

  Поліщук Лариса Володимирівна, заступник директора з навчально методичної роботи, викладач вищої категорії, викладач-методист

  Освіта
  1. Навчальний заклад: Харківський державний політехнічний університет
  Назва спеціальності: технічна кріофізика
  Кваліфікація: інженер-фізик
  2. Навчальний заклад: Київський державний лінгвістичний університет
  Назва спеціальності: переклад
  Кваліфікація: філолог, перекладач англійської мови
  3. Навчальний заклад: Міжрегіональна Академія управління персоналом
  Назва спеціальності: правознавство
  Кваліфікація: юрист

  Загальний педагогічний стаж: 18років

  Досвід роботи:

  Київський професійний ліцей будівництва і фітодизайну (08.2003-08.2006), викладач фізики
  Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова (08.2006-08.2021), викладач «Електротехніки», методист, заступник директора з навчально-виробничої роботи

  Гетьман Ірина Анатоліївна

  Кандидат технічних наук (2014), доцент (2019)

  Доцент (сумісник) кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Освіта: 1990 р. фізико-математичний факультет Латвійського університету (м. Рига) за спеціальністю «Прикладна математика»; 2001 р. Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ) за спеціальністю «Економіка підприємства».

  Наукова робота. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на тему ««Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю якості зовнішнього вигляду керамічних плиток».

  Є автором і співавтором 100 наукових праць.

  Сфера наукових інтересів: Моделі та методи забезпечення надійності, скритності, математичне моделювання, інформаційно-вимірювальні системи, методики викладання

  Савченко Андрій Васильович

  Кандидат фізико-математичних наук (2016).

  Закінчив:
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Теорія ймовірностей та математична статистика” (2008, 2012).
  Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за спеціальністю “Програмна інженерія” (2018).

  Працює в університеті з 2021 року. Є автором понад 15 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: моделі регресії з похибками у змінних.

  Одарущенко Олег Миколайович

  Професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Кандидат технічних наук (1998)

  Доктор технічних наук (2021)

  Академік наук прикладної радіоелектроніки (2008)

  Закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище Ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу Крилова М.І., ад’юнктуру Харківського військового університету.

  Працює в університеті з 2021 року. Має 17 років стажу педагогічної роботи у закладах вищої освіти. Також займає посаду провідного наукового співробітника у ТОВ «НВП «Радікс», компанії, яка є провідним постачальником передових цифрових контрольно-вимірювальних систем і систем та послуг для ядерної промисловості.

  Має 162 наукові, науково-методичні публікації, з них основні: 5 монографій, з яких одну індексовано у науково-метричній базі Scopus, підручник, 2 навчальних посібника, настанова Національного космічного агентства України, 33 статей у наукових фахових виданнях України та інших держав, з яких 4 індексовано у науково-метричній базі Scopus,30 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, з яких 12 індексовано у науково-метричній базі Scopus, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 6 патентів на винахід.

  Під науковим керівництвом Одарущенка О.М. захищено три дисертації здобувачами наукового ступеня кандидат технічних наук.

  Науковим напрямом досліджень є методи і засоби забезпечення надійності та функційної безпечності програмно-технічних комплексів об’єктів критичного застосування з урахуванням фізичних і проєктних дефектів компонентів (системи промислової автоматизації).

  Голова Студентської ради

  ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

  Сулима Анастасія

  студентка 1 курсу групи Ук-41 

  Дорогі друзі, я вірю, що разом ми можемо досягти багато і зробити наш коледж ще кращим місцем для навчання та розвитку!

  Впевнена, що разом ми зможемо створити 

  веселе та чудове студентське співтовариство! 

  Дякую за довіру і підтримку!

  Мета моєї команди – спрямувати нашу діяльність на покращення нашого коледжу:

  • Розваги та заходи (організація різноманітних подій, концертів, спортивних змагань та тематичних свят, які зроблять наше навчання більш насиченим та цікавим).
  • Підтримка студентських ініціатив- студентські клуби, гуртки та ініціативи, щоб кожен студент міг розвивати свої інтереси та навички.
  • Покращити наше життя, почати змінювати його з усього, що оточує нас.
  • Працювати над вирішенням студентських потреб.

  Прагнемо разом зробити наш коледж кращим місцем для навчання!

  Глиняна Оксана Олександрівна

  доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 –фізична реабілітація

  Досвід роботи: працювала на посаді інструктора ЛФК в Київській клінічній обласній лікарні №1 (відділення інтенсивної терапії, нейрохірургії, торакальної хірургії, шість років ортопедо-травматологічний центр); викладала на курсах підвищення кваліфікації для інст­рукторів, сестер медичних з лікувальної фізкультури в фізкультурно-спортивному диспансері Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»; потім в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на посаді доцента кафедри біобезпеки і здоров`я людини.

  У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізична реабілітація людей похилого віку при цементному ендопротезуванні кульшового суглобу» зі спеціальності 24.00.03 - фізична реабілітація.

  У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри біобезпеки і здоров’я людини.

  Автор 5 навчальних посібників: Основи кінезіотейпування;Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів;Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів (курсова робота);Фізична терапія при хірургічних захворюваннях; Основи функціональної діагностики у фізичній терапії, ерготерапії.

  Автор 3 методичних рекомендацій:Масаж загальний та самомасаж, Масаж реабілітаційний, Методичні вказівки з підготовки курсової роботи з дисципліни «Фізична реабілітація при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація»), наукових публікацій у фахових виданнях України, зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз даних.

  Автор розроблених сертифікованих, тренінгових модулів: «Класичний масаж», «Реабілітаційний масаж», «Кінезіотейпування», «Кінезіотейпування в травматології», «Кінезіотейпування в неврології» та циклу вебінарів: «Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату», «Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем», «Фізична терапія при захворюваннях нервової системи».

  Досвід викладання освітніх компонентів: Фізична терапія при захворюваннях та порушеннях опорно-рухового апарату, Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем, Кінезіотейпування, Фізіотерапія.

  Бєлова Олена Василівна

  Практикуючий фізичний терапевт, займається реабілітацією пацієнтів після хірургічних та оперативних втручань, абдомінальної, торакальної хірургії, оперативних втручань на опорно-руховому апараті та відновленням ортопедичних пацієнтів у відновному постіммобілізаційному періоді.

  Має достатній практичний досвід в роботі з неврологічними пацієнтами ГПМК, хворими на неврити, невралгії, радикуліти, ішіас та інші патології.

  Активно удосконалює професійні навички, постійно підвищує свою професійну кваліфікацію, передає набутий досвід колегам, виступаючи з доповідями на різних конференціях міжнародного рівня та знаннями зі студентами під час навчання, публікує наукові статті. Має великий професійний досвід більше 30 років медичної практики з них 20 років практики в фізичній терапії. 

  Спеціальність за фахом: спеціаліст з фізичної реабілітації.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Фізична терапія при захворюваннях нервової системи, Фізична терапія при хірургічних та терапевтичних захворюваннях органів черевної порожнини.

  Храмова Ірина Дмитрівна

  Практикуючий фахівець з фізичної реабілітації, масажист, проводить практичну діяльність з реабілітації пацієнтів після перенесених захворювань, травм, втручань, після психоемоційного перенавантаження, синдрому хронічної втоми, має великий досвід роботи з пацієнтами неврологічного, ортопедичного профілів, відновлення і збереження здоров`я пацієнтів, поліпшення їх якості життя сучасними реабілітаційними засобами.

  Постійно удосконалює професійні навички та підвищує кваліфікацію. Навчає рідних пацієнтів правильному догляду за хворими та проведенню реабілітаційних програм в домашніх умовах. Має досвід роботи з дітьми з аутичним синдромом.

  Професійний стаж роботи складає понад 30 років, 13 років практичної діяльності з фізичної терапії.

  Спеціальність за фахом: спеціаліст з фізичної реабілітації.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Масаж (загальний, реабілітаційний), Курортологія та СПА-реабілітація, Спортивна медицина, Фізіологія рухової активності, Основи клінічної патології.

  Заліток Людмила Михайлівна

  Кандидат педагогічних наук (2011)

  Старший науковий співробітник (2015)

  Закінчила Київський інститут культури (1992 р.)

  1992–2016 рр. – бібліотекар Науково-дослідного інституту педагогіки; молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського); завідувач відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; заступник директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

  2016 р. – директор наукової бібліотеки ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук.

  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць з питань сухомлиністики, теорії та історії педагогіки, бібліотекознавства

  Нагороджена: Почесною грамотою АПН України (2000), Грамотою АПН України (2008), Грамотою Міністерства освіти України (2009), Подякою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю «Ушинський К. Д.» (2014)

  Переглянути у ORCID

  Переглянути у Google Scholar

  Котенко Ольга Юріївна

  Практикуючий фізичний терапевт. Працювала в «Інституті педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», відділення торакальної хірургії та пульмонології вад розвитку дітей.

  Має досвід роботи інструктора з лікувальної фізкультури та оздоровчого плавання в «Консультативно – діагностичному центрі» Деснянського району м. Києва, відділення відновного лікування дітей та підлітків, з неврологічними, ортопедичними порушеннями, синдромами рухових порушень, затримкою статомоторного розвитку та працює у складі мультидисциплінарної бригади, займається розробкою індивідуальних комплексних програм фізичної терапії дітей та підлітків з епілептичним статусом, дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна, розладами аутистичного спектру (РАС), синдромом дефіциту уважності та гіперактивності, хворобою Ерба (Міастенія гравіс), синдромом відновного періоду внаслідок перенесеної патології нервової системи в преперенатальному періоді.

  Має 18 річний стаж медичної практики. Приймає участь у наукових конференціях, удосконалює професійні навички та підвищує кваліфікацію на спеціалізованих тренінгах за спеціальністю.

  Спеціальність за фахом: магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія, Основи соціальної реабілітації, Сучасні реабілітаційні технології для осіб з обмеженими можливостями, Долікарська медична допомога у невідкладних станах, Загальна теорія здоров’я, діагностика та моніторинг стану здоров’я.

  Кушнір Олександр Олександрович

  канд. іст. наук

  2010 р. – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра давньої та нової історії України, диплом спеціаліста, спеціальність – історія, кваліфікація ‒ історик, викладач історії.

  2013 р. – захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, отримав диплом кандидата історичних наук, спеціальність 07.00.01 ‒ історія України. Тема дисертаційного дослідження: «Гайдамацький рух 1715 ‒ 1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками»

  Досвід роботи:

  2017–2020 рр. – Коледж ресторанного господарства НУХТ, викладач історії.

  2020 р. – старший викладач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗВО «МНТУ»

  Наукові інтереси: історія України, гайдамацький рух, політика

  Основні наукові праці: Історіографія гайдамацького руху: загальні характеристики й інтерпретації (XIX – поч. XX ст.); Відображення визвольної боротьби гайдамаків у народній поезії XVIII – XIX ст.: спроба структурного та тематичного аналізу; Гайдамацький рух у спогадах та мемуарах: особливості сприйняття й інтерпретації (кін. XVIII – поч. XIX ст.); Осередки гайдамацького руху в місті Києві та передмістях у першій половині XVIII ст.; Соціально-економічні передумови зародження гайдамацького руху на Правобережній Україні у XVIII ст.; Проблема датировки основных событий Колиивщины по актовым документам и мемуарам; Постать гайдамацького ватажка Захара Харка в українській історіографії XIX ст. та джерелах фольклорного походження; Гайдамацький рух в архівних документах: актові джерела.

  Свінціцька Ольга Володимирівна

  Досвід роботи: працювала в інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України на посаді лікаря-лаборанта відділення інтенсивної терапії.

  Основним пріоритетом викладання є розвиток індивідуальних здібностей студентів, формування професійних знань, навичок та вміння самовдосконалення. Викладач застосовує інноваційні форми і методи навчання.

  Коло наукових інтересів: актуальні питання нейрофізіології, вікові особливості опорно-рухового апарату. Стаж роботи 20 років.

  Спеціальність за фахом: У 1997 р. закінчила Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «біологія»

  Досвід викладання освітніх компонентів: Анатомія людини, Фізіологія людини, Вікова анатомія та фізіологія, Патологічна анатомія та фізіологія.

  Моллекер Віра Федорівна

  Практикуючий фізичний терапевт, ерготерапевт, займається реабілітацією пацієнтів з патологією центральної та периферичної нервової систем різного генезу (аноксичні, травматичні, судинні, новоутворення, запальні, реабілітація постінсультних хворих, спиномозкові травми, ЧМТ, неглект, хвороба Паркінсона, дегенеративні захворювання хребта, затримка психічного розвитку, діти з ДЦП, діти з аутичним спектром, спіна біфіда); складає індивідуальні програми терапевтичних вправ та PNF.

  Має досвід роботи з роботизованою, комп'ютеризованою технікою, технічними та ортопедичними засобами реабілітації.. Активно удосконалює професійні навички. Ділиться набутим досвідом зі студентами під час навчання. Має 3 роки професійного досвіду у фізичній терапії та реабілітації.

  Спеціальність за фахом: магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

  Досвід викладання освітніх компонентів: Функціональний тренинг, Теорія оздоровчого харчування, дієтотерапія, Психофізіологія.

  Чиж Ірина Ігорівна

  Заступник директора з навчально-виховної роботи

  Освіта:

  • 2002-2003
   Навчальний заклад: Київський національний економічний університет
   Напрям підготовки «Економіка і підприємництво»
   Спеціальність: «Фінанси»
   Кваліфікація: магістр з фінансів.
  • 1998-2002
   Навчальний заклад: Київський національний економічний університет
   Напрям підготовки «Економіка і підприємництво»
   Спеціальність «Фінанси»
   Кваліфікація: бакалавр з фінансів.

  Досвід роботи:

  • 16.02.2023 - до тепер - Заступник директора Фахового коледжа «МНТУ ім. Ю.Бугая»;
  • 05.02.2019-15.02.2023 - Начальник відділу документального супроводження навчального процесу Центру менеджменту та моніторингу якості освіти (начальник навчального відділу з документарного забезпечення) ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»;
  • 20.10.2018-04.02.2019 - Старший лаборант кафедри філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»;
  • 01.09.2004-17.03.2008 - Заступник начальника валютно-кредитного відділу Київської філії ТОВ КБ «Експобанк»;
  • 14.03.2003-30.08.2004 - Головний економіст валютно-кредитного відділу Київської філії ТОВ КБ «Експобанк»;
  • 02.10.2000-13.01.2003 - Економіст валютно-кредитного відділу Київської філії ТОВ КБ «Експобанк»;
  • 14.04.2000-01.10.2000 - Бухгалтер відділу контролю, звітності, розрахункових та вкладних операцій Київської філії ТОВ КБ «Експобанк».

  Доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

  Кандидат фізико-математичних наук (1992).

  Закінчив:

  Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика» (1985).

  Аспірантуру Інституту прикладної математики і механіки НАН України (м.Донецьк) за спеціальністю 01.01.02 «Диференційні рівняння» (1990).

  Працює в університеті з 2016 року. Є автором понад 60 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

  Сфера наукових інтересів: мережі Петрі та Слєпцова, крайові задачі математичної фізики, нанофотоніка.

  Андрій Коваленко, викладач циклової комісії управління та адміністрування

  Закінчив у 2007 році Академію праці і соціальних відносин за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст»

  Викладає дисципліни: «Основи HTML та CSS», «Основи електронної комерції»,

  «Контент-менеджмент», «Технології продажів у сфері електронної комерції»

  Токарєва Катерина Олегівна – Кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач

  У 2012 році з відзнакою закінчила Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

  У 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право. Тема дисертації : «Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз».

  Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт, серед яких статті у фахових наукових виданнях та закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, в тому числі англійською мовою, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. 

  Сферою наукових інтересів є дослідження актуальних проблем бюджетно-правового регулювання, цифрових технологій та оподаткування.

  Нагороджена: Подякою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (2020 р.).

  Забарний Григорій Григорович – кандидат юридичних наук, доцент.

  У 1981році поступив на навчання  до Київської вищої школи МВС СРСР у 1984році отримав кваліфікацію «Юрист» і поступив в ад’юнктуру КВШ МВС СРСР.

  У 1987році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидат юридичних наук і був призначений старшим науковим співробітником науково-дослідного і редакційно-видавничого відділу КВШ МВС СРСР а з 01.04.1992року по 05.05. 1993року Української академії внутрішніх справ.

  Гриб’юк Олена Олександрівна

  Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика), 2011.

  Закінчила:

  Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю Математика, інформатика, викладач математики, інформатики (1999)

  Наукове стажування в Університеті Адама Міцкевича в Познані, (м. Познань, Польща) в рамках програми Lane Kirkland Scholarship Program (Programа Kirklanda), захистила наукову роботу та отримала диплом з відзнакою (Dyplom z wyróżnieniem).
  Тема наукового стажування: «Zarządzanie Oświatą» –
  «Управління освітою. Сучасні методи навчання та інноваційні технології навчання в системі освіти: європейський досвід, глобальні тенденції та механізми ефективного управління» (2018)

  Приймає участь у багатьох стипендійних програмах та стажуваннях (Польща-Україна), а також у проєктній та дослідницькій діяльності:

  Дослідницький проєкт «Code::Girls/Women in IT – (im)possible success» за підтримки Фонду Project Girl Code
  ▪️ Дослідницький проєкт – щорічна Міжнародна літня школу для вчителів «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» (з 2015 року і до цього часу)
  ▪️ Дослідницький науковий проєкт «Szkoła Liderów – Naukowa komunikacja w akademickim środowisku: sekrety pisania prac naukowo-badawczych» (Україна-Польща-Білорусь) за підтримки Lane Kirkland Scholarship Program та Міністерства закордонних справ Республіки Польщі
  ▪️ Науковий проєкт «Екологічна свідомість – шлях у майбутнє» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта
  ▪️ Дослідницький проєкт - щорічний літній табір для дітей «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» - «Модно бути розумним» з метою підвищення інтересу до навчання предметів природничо-математичного циклу серед дітей та учнівської молоді
  ▪️ Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в закладі загальної середньої освіти»

  Є членом в редколегіях виданнях:

  ▪️ електронне фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання»
  ▪️ наукове видання«Математика. Інформаційні технології. Освіта»
  ▪️науковий журнал IT Synergy

  Є автором:
  ▪️ 177 публікацій, з них 157 наукових, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
  ▪️ 27 навчально-методичних посібники та навчально-
  практичних посібники; 10 методичних рекомендацій до практичних занять; 13 навчально-методичні праці; 3 науково-методичних збірники, 7 монографій, в тому числі зарубіжні наукові видання.

  Має 4 авторські права/патенти.

  Працює в університеті з 2020р.

  Сфера інтересів: «Математичний аналіз», «Дискретна математика», «Алгебра і теорія чисел», «Системний аналіз», «Об’єктно орієнтоване програмування», «Проектування інформаційних систем», «Проективна геометрія і методи зображень», «Проектування систем управління», «Об’єктно-орієнтоване моделювання інформаційних систем», «Планування та аналіз експериментів», «Дискретні структури», «Бази даних» та інше.

  Хобі: легка атлетика, професійна фотографія, комп’ютерне моделювання, міжнародна журналістика

  Глушко Надія Василівна –  кандидат педагогічних наук

  Закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»; Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького спеціальністю «Російська мова і література».

  Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; тема дисертації «Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях».

  Має 19-річний досвід роботи у загальноосвітній середній школі на посаді викладача зарубіжної літератури та заступника директора з навчально-виховної роботи. Має 12-річний досвід роботи у Київському економічному інститут менеджменту на посаді декана очно-заочного відділення.

  Наукові інтереси: психологія, соціальна педагогіка, професійна освіта

  ВАКАНСІЯ  – Завідувач кафедри соціально-гЗавідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та психології

  ОБОВ'ЯЗКИ:

  Відгукнутися:

  1. Керівництво кафедрою;

  2. Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації;

  3. Викладання профільних навчальних дисциплін.

  ВИМОГИ:

  • науковий ступінь кандидата / доктора психологічних наук
  • вчене звання (бажано);
  • публікації за останні 5 років, що відповідають спеціальності «Психологія» у фахових періодичних виданнях України.
  • публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

  Отримати додаткову інформацію можна, подзвонивши за наступним телефоном

  044-360-47-07 (6)

  050-505-24-40 (6)

  067-505-44-85 (6)

  073-505-44-85 (6)

  Заступник начальника відділу кадрів та архівної справи Лариса АДАМЕНКО

   ВАКАНСІЯ  – Заступник директора Фахового коледжу

   ВИМОГИ:

   • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
   • стаж роботи у закладах вищої, фахової передвищої, загально середньої освіти не менше 5 років;
   • впевнений користувач ПК, програмних пакетів – MC Office, 1C, платформи дистанційного навчання Google Classroom;
   • вільне володіння державною мовою;
   • уважність до деталей, старанність.

   ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

   1. Організовує:

   • поточне і перспективне планування навчально-методичної роботи Фахового коледжу і здійснює контроль за його виконанням;
   • підготовку матеріалів для подання вищим органам, директору, педагогічній раді.

   2. Забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації.

   3. Здійснює контроль:

   • за якістю навчального процесу, об’єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів 1-2 курсу відповідно до вимог стандарту;
   • за роботою викладачів, дотримання викладачами правил внутрішнього розпорядку;
   • за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку;
   • за участю і здачею студентами 2 курсу ЗНО;
   • за веденням журналів навчальних досягнень студентів;
   • за виконанням навчальних планів, програм навчальних дисциплін, календарно-тематичних планів, за якістю викладання навчальних дисциплін.

   4. Відповідає за замовлення свідоцтв про повну загально середню освіту для студентів 2 курсу.

   5. Бере участь:

   • у підготовці та проведені атестації педагогічних працівників;
   • у підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їхньої кваліфікації та професійної майстерності.

   Відгукнутися:

    ВАКАНСІЯ  – Викладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення (з дисципліни комп’ютерна графіка).

    ВИМОГИ:

    • повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальністю 122 "Інженерія програмного забезпечення";
    • не менше 5 наукових і науково-методичних робіт;
    • стаж роботи у закладах вищої освіти не менше 3 років;
    • вільне володіння державною мовою.

    ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

    • забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність;
    • підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;
    • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
    • дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти;
    • розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
    • дотримуватися статуту Університету, законів, інших нормативно-правових актів.

    Відгукнутися:

     ВАКАНСІЯ  – Завідувач кафедри маркетингу

     ОБОВ'ЯЗКИ:

     Відгукнутися:

     1. Керівництво кафедрою;

     2. Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації;

     3. Викладання профільних навчальних дисциплін.

     ВИМОГИ:

     • науковий ступінь за профілем кафедри;
     • вчене звання (бажано);
     • публікації за останні 5 років, що відповідають профілю кафедри, у фахових періодичних виданнях України;
     • публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

     Отримати додаткову інформацію можна, подзвонивши за наступним телефоном

     044-360-47-07 (6)

     050-505-24-40 (6)

     067-505-44-85 (6)

     073-505-44-85 (6)

     Заступник начальника відділу кадрів та архівної справи Лариса АДАМЕНКО

      ВАКАНСІЯ  – Викладач математики (для учнів 10-11 класів)

      ВИМОГИ:

      • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
      • стаж роботи педагогічної діяльності (робота за спеціальністю) не менше 2 років;
      • впевнений користувач платформи дистанційного навчання Google Classroom;
      • вільне володіння державною мовою;
      • уважність до деталей, старанність, відповідальність

      ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:

      • проведення занять з математики  за сучасними освітніми методиками, у тому числі інформаційними технологіями;
      • вміння доступно пояснювати матеріал, зацікавити здобувачів освіти, контролювати процес засвоєння ними знань;
      • ведення навчальної документації;
      • постійне підвищення свого професійного рівня та педагогічної майстерності;
      • можливе виконання обов’язків куратора академічної групи.

      Відгукнутися:

       ВАКАНСІЯ: Старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

       ВИМОГИ:

       • Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки";
       • Публікації за останні 5 років, що відповідають зазначеній спеціальності у фахових періодичних виданнях України (бажано публікації в іноземних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection).

       ОБОВ’ЯЗКИ:

       • Забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання відповідної дисципліни;
       • Регулярно проходити різні форми підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на п’ять років).

       Відгукнутися:

        ВАКАНСІЯ  – Викладач інформатики, математики  

        ВИМОГИ:

        • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
        • стаж роботи педагогічної діяльності (робота за спеціальністю) не менше 2 років;
        • впевнений користувач платформи дистанційного навчання Google Classroom;
        • вільне володіння державною мовою;
        • уважність до деталей, старанність, відповідальність

        ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ:

        • проведення занять з інформатики, математики  за сучасними освітніми методиками , у тому числі з використанням інформаційних технологій;
        • вміння доступно пояснювати матеріал, зацікавити здобувачів освіти, контролювати процес засвоєння ними знань;
        • ведення навчальної документації;
        • постійне підвищення свого професійного рівня та педагогічної майстерності;
        • можливе виконання обов’язків куратора академічної групи

        Відгукнутися:

         ВАКАНСІЯ  – Начальник відділу навчально-виховної роботи  

         ВИМОГИ:

         • повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
         • стаж роботи в закладах вищої освіти не менше 2 років;
         • впевнений користувач ПК, програмних пакетів – MC Office, 1C, платформи дистанційного навчання Google Classroom;
         • вільне володіння державною мовою;
         • уважність до деталей, старанність.

         ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ:

         • організація та планування навчально-виховної роботи університету; 
         • координація роботи викладачів, а також розробка навчально-методичної документації, необхідної для організації освітньо-виховного процесу в університеті;
         • контроль за якістю навчально-виховного процесу;
         • організація навчально-виховної, методичної, культурно-масової роботи;
         • контроль за навантаженням студентів;
         • надання допомоги студентам у проведенні культурно-просвітницьких і оздоровчих заходів;
         • контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках;
         • здійснення контролю за формуванням академічного рейтингу студентів.
         • проведення роботи щодо заохочення кращих студентів ЗВО «МНТУ», науковців, спортсменів тощо.

         Відгукнутися:

          Москаленко Артем Олексійович - кандидат технічних наук зі спеціальності інформаційні технології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

          Освіта:

          • Полтавський військовий інститут зв’язку. Спеціальність: Системи та комплекси військового зв’язку. Кваліфікація: бакалавр телекомунікацій.
          • Полтавський військовий інститут зв’язку. Спеціальність: Системи та комплекси військового зв’язку. Кваліфікація: Спеціаліст – інженер телекомунікаційних систем і мереж, офіцер військового управління тактичного рівня.
          • Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач фізики.

          Підвищення кваліфікації:

          • Участь у програмі «Розробка та інтеграція ІТ курсу з елементами кібербезпеки в навчальний план українських університетів», 26.01.21-10.12.21. 180 год (6 кред. ЄКТС).

          Автобіографія Нечай А.А.

          Завідувач кафедри права. Доктор юридичних наук (2005), кандидат фіз-мат наук (1991), магістр економіки/фінанси (2003), магістр психології (2009), сертифікований медіатор, адвокат.

          Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, підвищувала кваліфікацію, зокрема за навчальними програмами імені МакНамара Світового Банку (1998) та університета Аризони (США, 2018).

          Поєднує наукову та викладацьку роботу з практикою: починаючи з 1994 року і до сьогодні працювала юридичним радником урядів України, Вірменії, Грузії, Хорватії, Румунії за програмами реформування бюджетної, соціальної, економічної сфери, децентралізації державного управління у   проектах Світового Банку, USAID, DFID та інших донорських організацій.

          Приймала участь у розробці більше 50 законодавчих актів України та інших країн, є автором більше 100 наукових публікацій, у томі числі одноосібних монографій, підручників, навчальних посібників, науково-методичних та методичних робіт.

          Автор багатьох тренінгових програм з підвищення кваліфікації юристів, медіаторів, професійних перемовників.

          Сфера наукових інтересів: фінансове право, стратегія розвитку приватного та публічного секторів економіки, реформування соціальної сфери та економіки держав.

          Копочинська Юлія Володимирівна – завідувач кафедри фізичної терапії Міжнародного науково-технічного університету імені акад. Ю. Бугая, 7 травня 1978 року.

          Закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України в 2000 році.

          В 2006 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», з відзнакою здобула кваліфікацію «магістра з фізичної реабілітації».

          Захистила дисертацію у Львівському державному університеті фізичної культури в 2012 році, 24.00.03 – фізична реабілітація на тему: «Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості» під керівництвом доктора мед. наук, професора            Апанасенка Г.Л. 

          З 2013 року доцент кафедри фізичної реабілітації.

          В «Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Ю.Бугая» працює з 2002 року, завідувачем кафедри фізичної реабілітації (нині кафедра фізичної терапії) з 2015 року по теперішній час та доцентом кафедри біобезпеки і здоров`я людини «КПІ ім. І. Сікорського». 

          Готує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

          Стаж науково-педагогічної діяльності - 20 років. З 2000 року працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента.

          Коло наукових інтересів: модернізація професійної підготовки і професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах вищої освіти, інноваційні освітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерпії у закладах вищої освіти.

          Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Теорія і практика фізичної терапії», «Кінезіотейпування», «Професійна майстерність фахівців з фізичної терапії, ерготерпії».

          Основні наукові праці: основні наукові здобутки Копочинської Ю.В.  викладені у більш ніж 70 наукових публікаціях, з них 6 навчальних посібників:

          Застосування сучасних засобів та методів фізичної реабілітації людей з надлишковою масою тіла та ожирінням Навч. посіб. /Ю.В. Копочинська; – К.: НУОУ, 2012. – 112 с.

          Основи кінезіотейпування: навчальний посібник [Елек.]: навч. посібн. для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 125 с.

          Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів: Курсова робота [Електронний ресурс]. Навчальний посібник для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»  / Укладачі: О.О. Глиняна, І.Ю. Худецький, Ю.В. Копочинська, І.Ю. Карпюк  - Електронні текстові дані (файл 0,5 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 71 с.

          Професійна етика та деонтологія в реабілітації: навчальний посібник [Елек. ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія, ерготерапія»/ Ю.В. Копочинська, С.Б. Латенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –188 с. 

          Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів: навчальний посібник [Електр.]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, І.Ю. Худецький; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 190 с.

          Фізична терапія при хірургічних захворюваннях: навчальний посібник [Елек. ресурс]: навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія, ерготерапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, Н.І. Пеценко КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 207 с.

          АВТОБІОГРАФІЯ ЗАБАРНОГО ГРИГОРІЯ ГРИГОРОВИЧ

          Народився 15 квітня 1953 року в селі Перегонівка Обухівського району Київської 

          області у 1970році закінчив 10 класів у1971році Спеціалізоване професійно-технічне училище, працював муляром-монтажником з1972по 1974роки служив в радянські армії після звільнення працював міліціонером в Шевченківському РВВС м.Києва. У1978 році закінчив Львівську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР і працював старшим інспектором карного розшуку в Шевченківському РВВС м.Києва.

             У 1981році поступив на навчання  до Київської вищої школи МВС СРСР у 1984році отримав кваліфікацію «Юрист» і поступив в ад’юнктуру КВШ МВС СРСР.

             У 1987році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидат юридичних наук і був призначений старшим науковим співробітником науково-дослідного і редакційно-видавничого відділу КВШ МВС СРСР а з 01.04.1992року по 05.05. 1993року Української академії внутрішніх справ.

            З 1993року до 2000року працював начальником кафедри цивільно-правових дисциплін Київського інституту внутрішні справ при Національні академії внутрішніх справ України. За вислугою років, у званні полковник міліції, звільнився на пенсію.

             У жовтні 2000року поступив на службу до податкової міліції, до квітня 2003року працював заступником начальника кафедри організації дізнання та попереднього слідства факультету податкової міліції Академії державної податкової служби України. У 2002році отримав вчене звання доцент даної кафедри.

             З квітня 2003року по грудень 2005 року працював начальником кафедри управління факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національної академії ДПС України. Звільнився з кадрів податкової міліції за віком у званні полковника податкової міліції.

              З лютого 2006 по жовтень 2011року працював завідуючим кафедрою(така назва у старі  редакції Закону України «Про вищу освіту) Цивільного та міжнародного права, Цивільного і господарського права, Цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Національного університету ДПС України, а жовтня 2011року по вересень 2016 року професором кафедри цивільно-правових дисциплін.

               З Жовтня 2016 року працюю в МНТУ.

          Тульчинський Ростислав Володимирович

          Завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»,

          Учений секретар університету.

          Кандидат економічних наук (2008), доцент (2008), доктор економічних наук (2019).

          Закінчив Міжнародний науково-технічний університет за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (1998).

          Працює в університеті з 1999 року. Є автором понад 100 наукових, науково-практичних та методичних робіт.

          Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, новий регіоналізм, процеси децентралізації влади.

          Перший президент МНТУ

           Юрій Бугай

          Доктор технічних наук, професор, академік Академії гірничих наук, дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, член-кореспондент Академії педагогічних наук України

          1947 — 2003 рр.

          Народився 27 грудня 1947 року в м. Шахти Ростовської області (Росія) в сім’ї військовослужбовця.

          Перші рядки трудової біографії Юрій Миколайович почав писати після закінчення Азербайджанського інституту нафти і хімії ім. М. Азізбекова у 1970 році на посаді майстра машинобудівного заводу. Велика працездатність, високий професіоналізм, організаторські здібності, відповідальність за доручену справу, товариськість і доброзичливість, повага до людей дозволили Ю. М. Бугаю пройти славний службовий шлях від молодого фахівця до першого заступника Міністра освіти України, започаткувати Міжнародний науково-технічний університет (МНТУ), стати його першим президентом.

          Бугай Ю. М. був відомим науковцем і талановитим педагогом, генератором нових ідей і ефективних рішень. Він заклав основи нового напрямку прикладних наукових досліджень у нафтогазовій сфері, поєднавши їх з навчально-педагогічною діяльністю. З метою впровадження у практику інноваційних навчальних та дослідницьких технологій відповідно до міжнародних вимог створив в МНТУ власну науково-педагогічну школу, став автором більше трьохсот підручників, навчальних посібників, наукових праць. Під керівництвом Ю.М. Бугая 34 науковця захистили кандидатські і докторські дисертації.

          Юрій Миколайович приймав активну участь у розробці законодавства України в галузі освіти. Він був одним із авторів Концепції національної вищої школи України, Національної доктрини її розвитку.

          За особисті заслуги перед державою Ю. М. Бугай був нагороджений шістьома медалями та дипломами ВДНГ, став лауреатом Міжнародного академічного рейтингу "Золота фортуна" в номінаціях "За заслуги в розбудові економіки України" та "За вагомий внесок у розвиток національної вищої школи України".

          Бугай Ю. М. – Почесний громадянин чотирьох міст Сполучених Штатів Америки та Аргентини. Його ім’я вкарбоване в "Золоту книгу української еліти".

          Юрій Миколайович мав бойову, наполегливу вдачу, був знаним спортсменом та організатором відомих в Україні баскетбольної та волейбольної команд.

          21 травня 2003 року наукова і педагогічна громадськість України зазнала важкої втрати - на п’ятдесят шостому році пішов із життя великий трудівник, людина неспокійної вдачі, справжній знавець своєї справи, заслужений діяч науки і техніки України БУГАЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 

          Досягнення

          • брав активну участь у розробці законодавства України в галузі освіти. Був одним із авторів Концепції національної вищої школи України, Національної доктрини її розвитку;
          • відкриів у МНТУ 25 нових спеціальностей та напрямів підготовки;
          • за його президентства університет отримав найвищий ІV рівень акредитації;
          • під керівництвом Ю.М. Бугая 34 науковця захистили кандидатські та докторські дисертації;
          • зібрав в одному місці людей, яким не байдуже майбутнє української освіти;
          • став автором понад трьохсот підручників, навчальних посібників, наукових праць;
          • завдяки роботі Юрія Бугая, МНТУ є головним партнером та консультантом проєкту Tempus-Tacis, а в рамках програми імені Фулбрайта в Україні діючий президент та викладачі університету співпрацюють в галузі науки й техніки, як консультанти беруть участь у роботі Організації Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCEL (American Councils) щодо обміну студентами, співпрацюють з Європейським університетом м. Лодзь у Польщі щодо обміну досвідом навчання студентів в рамках Програми The Lane Kirkland Scolarships тощо;
          • Бугай Ю. М. – почесний громадянин чотирьох міст США та Аргентини. Його ім’я вкарбоване в «Золоту книгу української еліти».          Демченко Олександра Леонідівна 

          проректор з навчальної роботи 

          1966 року народження (м. Київ) 

          Освіта:

          1989 р. – Київський ордена Леніна політехнічний інститут, кваліфікація інженер із спецелектрометалургії.

          2009 р. – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність «Державна служба».

          2009 р. – науковий ступінь кандидата наук з державного управління 

          Трудова діяльність

          1989 р. – ВПТУ, викладач

          1999 р. – Верховна Рада України, комітет з металургії та підприємництва.

          2001 р. – Міністерство освіти і науки України, головний спеціаліст, начальник відділу акредитації та визнання документів про освіту, заступник директора департаменту наукової діяльності та ліцензування. 

          Член експертних рад Державної акредитаційної комісії України: з державного управління; з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки; з енергетики та електроніки; з матеріалознавства та архітектури. 

          2014 р. – ІПО КНУБА, начальник відділу міжнародного співробітництва та освітніх інновацій.

          2015 р. – ЗВО «МНТУ», проректор з навчальної роботи.

          Має досвід роботи з розробки законодавчих актів України та нормативних документів МОН України; очолення комісій з перевірки закладів вищої освіти.

          Залучається до складу роботи комісій Державної служби якості освіти України.

          Відмінник освіти України. 

          Стаж державної служби та науково-педагогічної роботи понад 30 років.

          Зацікавлення

          • кандидат у майстри спорту з велоспорту;
          • кандидат у майстри спорту з академічної греблі;
          • подорожі;
          • аутентична європейська кухня.

          Сьогодення

          Організовує роботу з ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм. Здійснює керівництво проектними групами з розробки освітніх програм, локальних нормативних документів університету. 

          Станіслав Кухтик 

          Проректор з міжнародних відносин та розвитку МНТУ

          Кандидат юридичних наук (2015)

          Закінчив магістратуру City University London, Школа соціології, Факультет соціальних наук, магістр міжнародної політики і прав людини, Лондон, Великобританія (2010); магістратуру МНТУ за спеціальністю «Право» (2010); аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень». 

          Має 10-річний досвід у юридичній сфері та захисту прав людини та 6-річний досвід в управлінні міжнародними проєктами (Tempus, Erasmus+).

          У 2011р. працював у Європейському Суді з прав людини та у Директораті соціального згуртування Ради Європи, Страсбург, Франція. Має 2 роки досвіду на державній службі у Секретаріаті Урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини, Міністерство юстиції України.

          Діяльність у МНТУ пов’язана із веденням та координацією міжнародних програм та проєктів, мобільністю студентів та персоналу Університету з іноземними закладами освіти та міжнародними організаціями, операційними процесами, діджиталізацією та трансформацією освітнього процесу та навчального контенту, онлайн-навчанням, маркетингом та продажами.

          Інтереси та хобі: розвиток вищої освіти та громадянського суспільства в Україні, онлайн-освіта, ноу-хау та наукові дослідження в різних сферах, віртуальна реальність та штучний інтелект, робототехніка та автоматизація, , волейбол, мандрівки


          КАЛІНІЧЕВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

          Проректор з науково-методичної роботи МНТУ

          Кандидат історичних наук (1996), доцент (2002)

          Закінчила історичний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Історія»; факультет громадських професій Дон ДУ за спеціальністю «Мистецтвознавство»; аспірантуру Дон ДУ за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія».

          Має понад 25-річний досвід адміністративної роботи у закладах вищої освіти державної та приватної форм власності, академічних та галузевих науково-дослідних установах України. Управлінська діяльність у ЗВО пов’язана із розробкою нормативного, навчально-методичного та документаційного забезпечення освітнього процесу; організацією і координацією навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Сфера компетенцій охоплює здійснення керівництва та проведення фундаментальних і прикладних тем НДР, організацію та проведення наукових і науково-практичних конференцій, методологічних семінарів, студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт тощо. 

          Калінічева Г.І. є автором понад 250 наукових, навчальних та методичних робіт, зокрема – є автором та співавтором розділів у 12 колективних монографіях, 4 підручників та навчальних посібників, понад 130 наукових статей. 

          Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2004 р.), має відомчі та державні відзнаки.

          Наукові інтереси: історія вищої освіти і науки, міжнародні освітні і наукові зв’язки, розвиток громадянського суспільства в Україні. 

          Ректорка МНТУ

          Худолей Вероніка Юріївна

          доктор економічних наук (2014), професор (2018)

          Навчання

          У 2000 році отримала кваліфікацію магістра міжнародної економіки в МНТУ та диплом магістра менеджменту великих проєктів та програм у Вищій національній гірничій школі міста Сент-Етьєна (Франція)

          У 2001-2004 роках навчалась у заочній аспірантурі за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» у Міжнародному науково-технічному університеті.

          У липні 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Розвиток підприємств вуглеводного сектору паливно-енергетичного комплексу України» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

          У грудні 2008 року отримала вчене звання доценту кафедри менеджменту організацій

          У січні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Управління забезпеченням енергоефективності функціонування промисловості в регіонах України» за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

          В липні 2018 року отримала вчене звання професора кафедри менеджменту та публічного адміністрування.

          З травня 2019 року Худолей Вероніка є академіком Академії економічних наук України.

          Досвід

          З 2000 року і по теперішній час працювала в МНТУ на різних посадах: від асистентки кафедри до ректорки МНТУ.

          Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій

          Є головною редакторкою наукового журналу Економічна синергія (Economic Synergy), який видається в Міжнародному науково-науково технічному університеті імені академіка Юрія Бугая.

          Худолей Вероніка є автором понад 150 наукових статей. Під її керівництвом захищені 2 докторських та 3 кандидатських дисертації.

          Сьогодення:

          Худолей Вероніка займається популяризацією діяльності та цінностей МНТУ,  відповідає за стратегію та напрямки розвитку всього освітнього холдингу МНТУ, оцінює ризики компанії та забезпечує їх контроль. Бере активну участь у розробці корпоративної культури, формуванні цінностей та стандартів якості освіти університету. 

          Діючий Президент

          Бугай Владислав Юрійович

          Академік Української нафтогазової академії, кандидат технічних наук, професор МНТУ

          Народився 21 січня 1972 року у м. Баку, республіка Азербайджан.

          1989–1992 рр. – навчання в Івано-Франківському інституті нафти і газу

          1992–1997 рр. – навчання у Національному технічному університеті України «КПІ» на механіко-машинобудівельному факультеті де отримав кваліфікацію «Інженер-механік» за спеціальністю «Інструментальне виробництво»

          З 1997 р. –  направлений на роботу в Національний технічний університет «КПІ» на посаду стажера-дослідника кафедри інструментального виробництва.

          1994–1997 р. – навчання у Міжнародному науково-технічному університеті на заочній формі навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримав кваліфікацію «Магістр з менеджменту організацій».

          1997–2000 рр. – навчання в аспірантурі Національного технічного університету «КПІ». 

          2001 р. – захист кандидатської дисертації, отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».

          2000–2003 рр. – займає посаду віце-президента Міжнародного науково-технічного університету, доцента кафедри менеджменту нафтогазового комплексу факультету комп’ютерних наук та нафтової інженерії. 

          2004  р. – присвоєно звання доцента кафедри менеджменту нафтогазового комплексу.

          З 2003 р. – обрано Президентом Міжнародного науково-технічного університету. 

          Наукові інтереси: дослідження і впровадження інновацій у гірництво і нафтогазову справу, розвиток підприємництва в Україні, проблеми вищої школи, інформатизації, підвищення якості вищої освіти. В. Ю. Бугаю належать понад тридцять наукових праць, серед яких два навчальних посібника.  

          Одними із найважливіших досягнень Президента МНТУ В. Ю. Бугая можна з впевненістю вважати продовження та примноження досягнень університету у збереженні та розвитку нових спеціальностей і напрямів підготовки національних кадрів, відкриття аспірантури зі спеціальності 08.0004. «Економіка та управління підприємством», отримання університетом найвищого ІV рівня акредитації. 

          Визнанням ролі керівника МНТУ В. Ю. Бугая і очолюваного ним науково-педагогічного колективу у розвитку вищої школи і міжнародного співробітництва може слугувати членство МНТУ в Українській Раді Миру, Асоціації ради ректорів технічних вузів, Асоціації ради ректорів Київського регіону, присвоєння В. Ю. Бугаю звання Почесного працівника Укргазовидобування, а також звання академіка Української нафтогазової академії.

          Продовжуючи справу батька, Владислав Юрійович активно розвиває міжнародне співробітництво. Сьогодні університет є головним партнером та консультантом проекту Tempus-Tacis. У рамках програми імені Фулбрайта в Україні В. Ю. Бугай і викладачі університету співпрацюють у галузі науки і техніки, беруть участь у роботі Організації Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCEL (American Councils), активно розвивають співпрацю щодо обміну студентами з Європейським університетом м. Лодзь у Польщі в рамках Програми THE LANE KIRKLAND SCOLARSHIPS тощо.

          щоб отримати знижку, необхідно пройти підготовчий курс не менше ніж з трьох предметів, а загальний обсяг навчальних годин має бути не менше 150 аудиторних годин та термін навчання не менше п'яти місяців

          вул. Московська 45/1

          Направлення для проходження військово-лікарської комісії можна отримати на кафедрі військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 з 9:00 до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі